2014-12-19

Externa flöden Rehabilitering av äldre är en mycket viktig fråga för att arbeta mot en person centrerad äldreomsorg och ett ökat välbefinnande för de boende i våra verksamheter. Famna har under 2014 medverkat i socialstyrelsens arbete med att ta fram indikatorer på hur man kan stödja och följa utvecklingen av äldres rehabilitering. Det har varit ett bra [...]


2014-12-19

Alla MyNewsdesk lanserar deras projekt ”Social Innovation”. Projektet innebär att i de sex länder som omfattas kommer 1 miljon euro läggs på att hjälpa runt 100 ideella organisationer med digital PR och kommunikation. Varje organisation tillhandahålls med ett nyhetsrum, utbildning, support och strategisk rådgivning.


2014-12-18

Alla Regeringen har idag slutit avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om rehabiliteringsgarantin för 2015. Rehabiliteringsgarantin är en ettårig återkommande överenskommelse mellan regeringen och SKL om ersättning för vissa rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsgarantin uppgår till 750 miljoner kronor. Socialdepartementet, 18 december 2014 Powered by


2014-12-17

Idéburet företagande Famna medlem Stockholms sjukhem är med i en artikel där de pratar om vinstfrågan. ”Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.” /ur artikeln


2014-12-17

Idéburet företagande ”I svensk sjukvårdsdebatt brukar två alternativ ställas mot varandra: sjukvård som drivs av det offentliga, vanligtvis landstingen, och privat, vinst-driven sjukvård. Vad man oftast glömmer är att det finns ett tredje alter-nativ: den idéburna sektorn. I Sverige är den fortfarande liten. Men den växer, och i flera andra länder står den för huvuddelen av all [...]


2014-12-15

Kvalitet och utveckling Danmarks första pris för bästa uppsats om civilsamhället gick i år till Lærke Bonusen. Uppsatsen heter ”Frivillighed i folkskolan” och tar upp hur kvalitet i grundskolan påverkas av ideella insatser. Uppsatspriset instiftades i Sverige av Forum, Famna, Sektor3.


2014-12-15

Idéburet företagande ”Den rödgröna regeringen beslutade nyligen att dra tillbaka propositionen om att avskaffa tvånget för landstingen att ha vårdval i primärvården. Detta efter att lagrådet kritiserat förslaget för att det var för dåligt berett. Men regeringen lovade samtidigt att återkomma med ett nytt förslag om att avskaffa det tvingande vårdvalet från den 1 juli 2015. Det [...]


2014-12-15

Idéburet företagande Regeringen har beslutat lägga ner utredningen om ”åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.” Centrala frågor i utredningen var att utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete, förenkla biståndsprövningen och säkerställa kostnafseffektivitet, inte minst genom införande av teknologi inom omsorgen.


2014-12-12

Idéburet företagande De senaste två åren har Famna tillsammans med Vårdförbundet och Nyföretagarcentrum bedrivit projektet Fler vägar och värden i vården med syfte att inspirera till nystart av idéburna vård- och omsorgsföretag.   Projektet avslutades i december och nu bjuder vi tillsammans med Coompanion in till ett eftermiddagsseminarium med mingel för att lyfta frågorna om idéburet företagande inom vård [...]


2014-12-12

Alla SKR har kommit ut med ett pressmeddelande angående sitt namnbyte men det är inte bara namnet som ska förnyas. Det blir även en del förändringar gällande sina medlemskrav. ”Vid ett extra årsmöte bytte förbundet namn och tydliggjorde kriterier för medlemskap. Nu ställs krav på öppenhet och kvalitetsutveckling och att verksamheten ska vara värdegrundsdriven, inte vinstdriven. Unizon samlar [...]