Samtal i Famna-montern

Om oss

Famna är en branschorganisation för idéburen vård och omsorg.

Våra medlemmar är välkända och välrenommerade aktörer som länge erbjudit medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad vård och individuell omsorg utan vinstsyfte.

Vår äldsta medlem (Stiftelsen Danvikshem) startade för 450 år sedan, men mera typiskt är att verksamheterna har 50-100 år på nacken. Bland de mer sentida medlemmarna finns till exempel tjej- och kvinnojourer, boenden för ensamkommande flyktingbarn och moderna äldreboenden.
(Länkar till alla medlemmar finns här.)

Famna startades för att tillvarata de idéburnas röst i det offentliga samtalet, för att lyfta fram alternativet i debatten och för att driva medlemmarnas frågor gentemot regering, riksdag, myndigheter, kommuner och landsting. Vi påverkar också utredningar samt ser till att sektorn syns i medierna.

Vår sektor bidrar till en ökad mångfald av vårdgivare inom den öppna vården och omsorgen. Vi arbetar för att fler idéburna vårdgivare utan vinstsyfte ges möjlighet att sluta avtal med sjukvårdshuvudmännen.

Eftersom vård och social omsorg utan vinstsyfte inte särredovisas i den offentliga statistiken saknas ännu säkra data på omfattningen av den verksamheten, men våra preliminära beräkningar visar på existensen av hundratals organisationer och företag vars samlade arbete utgör en betydande tillgång för såväl enskilda som samhället i stort.

Famna verkar för att regering och riksdag utvecklar en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt.

Särskilt viktiga är frågorna om upphandlingar och avtal, tillgång till ekonomiska medel för utveckling och/eller nyetablering samt behovet av kunskap och synliggörande av den verksamhet och de värden som idéburen vård och social omsorg utan vinstsyfte representerar.

Famnas kansli ligger i Stockholm på Klara Södra Kyrkogata 1, plan 8.

Välkommen att besöka oss, men ring gärna innan så att någon av oss är på plats och kan ta emot.