Bli medlem i Famna

Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg och bildades 2004. Famna tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser, kooperativ och företag som bedriver sin verksamhet där vinsten/överskottet återinvesteras i verksamheten.

Famnas medlemsorganisationer erbjuds många möjligheter och tillfällen till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det sker bl.a. genom seminarier och nätverk, kvalitets- och kompetensutvecklingsprojekt, medverkan i referens- och arbetsgrupper samt ökade och breda kontakter med politiker och andra beslutsfattare.

Varför bli medlem
Se filmen där några medlemmar berättar om sitt medlemskap.

Villkor för medlemskap
Famna är öppet för medlemskap för organisationer och företag som bedriver idéburen  vård och social omsorg utan vinstsyfte och utan vinstutdelning. Medlemmarna förbinder sig att uppfylla följande kriterier (ur Famnas Stadgar):

- Medlem ska bedriva hälso- och sjukvård, social omsorg och/eller arbetsintegrerande social verksamhet.
- Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets/organisationens idé/värdegrund.
- Samhällsansvar och hållbarhet präglar verksamheten.
- Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte ett mål, för att förverkliga idén.
- Vinst/överskott återinvesteras i verksamheten eller överförs till annan verksamhet med allmännyttigt ändamål.
- Medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete.
- Medlem tillämpar öppenhet vad gäller verksamhetens ekonomi och kvalitet, anställningsvillkor för anställda i ledande ställning, i förekommande fall styrelsearvoden. Vidare förväntas medlem ha kollektivavtal samt tillämpa meddelarfrihet och meddelarskydd.

Medlemskap beviljas av Famnas styrelse efter ansökan på blankett som återfinns i länk nedan.

Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften är fastställd till 0,15% av medlemmens årliga bruttolönesumma (kod 11 och 12 i kontrolluppgifterna). Den lägsta avgiften en medlem kan betala är 10% av prisbasbeloppet.
(Prisbasbeloppet för 2017 är  44 800 kronor. Taket för högsta medlemsavgift är fem prisbasbelopp).

Medlemmar vars verksamhet också bedrivs i andra branscher än vård, social omsorg eller arbetsintegrerande sociala företag och som därför har mindre än 30% av sin totala omsättning inom Famnas områden, kan få räkna ut sin medlemsavgift på ett reducerat underlag. Kontakta Famnas kansli för mer information.

Medlemsförmåner

  • Lägre priser

Genom Famnas samarbetsavtal med UHPO – Upphandlingspoolen – får alla Famnamedlemmar rätt att handla på UHPOs ramavtal med många viktiga leverantörer. Det innebär förmånliga priser för en rad produkter och tjänster.

Läs mer:  Famnas samarbetsavtal med UHPO <<<

  • Juridisk hjälp

Som ett medlemserbjudande har Famna även samarbete med advokatfirman Front advokater. Medlemmar som har behov av juridisk rådgivning inom allmän affärsjuridik för den idéburna sektorn erbjuds att kontakta Front.

Här finns mer information om Front advokater på en pdf.

Medlemskap för riksorganisationer och paraplyorganisationer
Famna välkomnar också riksorganisationer och paraplyorganisationer med lokala föreningar. Huvudprincipen är att självständiga juridiska personer tecknar egna medlemskap och därmed erlägger medlemsavgift enligt reglerna för medlemsavgift ovan. Det finns emellertid möjlighet att diskutera kollektiva medlemskap för riksorganisationers och paraplyorganisationers alla medlemmar. Då sätts medlemsavgiften i relation till helheten. Kontakta Famnas kansli för mer information.

Kontakt

Kontaktpersoner för mer information och ansökan om medlemskap:
Famnas kansli: Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.
Region Väst:
Martin Ärnlöv, ordförande i Famna.

Kontaktuppgifter till Ulrika och Martin finns via länken här.

Ansökningshandlingar m.m.
- Ansökningshandlingar
- Stadgar