Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famna välkomnar Visselblåsarutredningen

Regeringen har mottagit utredningen ”Stärkt skydd för visselblåsare i arbetslivet”. Famna välkomnar utredningens intentioner att se över arbetstagarnas möjligheter att öppet uttrycka sin mening.

Famnas styrelse gjorde redan 2011 följande uttalande angående frågan om meddelarskydd och meddelarfrihet: ”Inom våra organisationer vill vi skapa en organisationskultur som främjar medarbetarens möjlighet att öppet uttrycka sin mening genom att internt arbeta med vad begreppen intern kritikrätt, öppenhet och lojalitet innebär. När det gäller meddelarfrihet och det relaterade begreppet meddelarskydd är det viktigt att framhålla att våra organisationer alltid är betjänta av att allvarliga missförhållanden upptäcks och lyfts fram. Det är viktigt att medarbetare inom våra medlemsorganisationer har trygghet i att påtala allvarliga brister och missförhållanden utan risk för efterforskning eller repressalier.”

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna