Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Alternativ till upphandling

 

Det nya EU-domstolsutslaget rör ett fall från Italien. Intresseorganisationer i civilsamhället har, som det heter på EU-språk, ”tillhandahållit tjänster” för transporter av dialyspatienter. Nu har EU-domstolen slagit fast att trots att det inte har förekommit en upphandling av dessa tjänster så strider inte förfarandet mot EU:s regelverk.

EU-domstolen slår också fast att unionsrätten, dvs. EU-regler om upphandling, inte får leda till en inskränkning i medlemsstaternas befogenhet att utforma sina egna system inom hälso- och sjukvården.

Detta kan innebära en ökad juridisk trygghet för nationella politiker att kunna arbeta för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) och en lagstiftning som är mer gynnsam för den idéburna sektorn.

Amir Daneshpip är jurist vid advokatbyrån Gärde Wesslau och har följt detta nya fall. Han menar att domstolsavgörandet är ett av många exempel på domar från EU-domstolen som visar att det är möjligt utforma svensk upphandlingslagstiftning på ett mer ändamålsenligt sätt där även den idéburna sektorn gynnas.

Han konstaterar att resultatet av det senaste domslutet går i linje med det s.k. Spezzino-fallet, som även det handlade om sjuktransport i Italien.

– Det svenska upphandlingsregelverket är alldeles för stelbent och gör ingen skillnad vilka typer av tjänster som ska upphandlas. I princip tillämpar vi samma regelverk för när vi ska upphandla betong som när vi ska upphandla välfärdstjänster, menar Amir Daneshpip och fortsätter:

– Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Därför hoppas jag på att Välfärdsutredningen tar dessa domar från EU-domstolen i beaktande när utredningens slutbetänkande presenteras i november i år. Domen i sig är inget unikum, det som är förvånansvärt är att svensk lagstiftning inte gör skillnad på välfärdstjänster och andra typer av tjänster.

Länk till domen

Även Upphandlingsmyndigheten skriver på sin hemsida om IOP och alternativa samverkansformer mellan idéburen och offentlig verksamhet. (Länk här) Myndigheten nämner upphandlingar och LOV, och skriver att därutöver finns även IOP, som kan användas för att skapa möjlighet till samverkan med idéburna. Myndigheten konstaterar också att Välfärdsutredningen (”Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster”) ska föreslå hurformen IOP ytterligare kan användas och utvecklas.

Famna har tidigare skrivit om upphandlingar och IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) i olika sammanhang. Här nedan några länkar:

Debattartikel i Dagens Samhälle från Famnas ledning som efterlyser ökad samverkan mellan idéburen och offentlig välfärd, länk här

Referat från träff mellan Famna och sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, som nämner önskan om att utveckla bland annat IOP, länk här

En artikel om Sigtuna kommuns IOP med Sigtunas kvinnojour finns på länk här

En artikel i Dagens Arena som intervjuar civilminister Ardalan Shekarabi. Han föreslår ny lagstiftning som utgår ifrån modellen IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, som redan används av ett antal kommuner i Sverige, länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna