För att människor som hamnat långt från arbetsmarknaden ska få rätt stöd och insatser behövs idéburen sektor. Det är ett faktum som de flesta verkar överens om. Men hur ska det gå till?

Nu inleds en förstudie där både Arbetsförmedlingen och flera idéburna organisationer ingår för att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter som finns för en djupare och bredare samverkan parterna emellan.

– Den idéburna sektorns roll och potential är underutnyttjad inom arbetsmarknadspolitiken. Det är en stor förlust för individer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden, men också för samhället i stort, säger Aleksandra Wasso Hägglund, sakkunnig på Famna. 

Den idéburna sektorn har länge pekats ut som en kraft som bör tillvaratas mer inom arbetsmarknadspolitiken. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har i en rapport pekat på nödvändigheten att inkludera civilsamhället och den idéburna sektorn i den nya reformerade Arbetsförmedlingen. Just för att förändringen ska bli så bra som möjligt för individen.

Både Arbetsförmedlingen och de idéburna organisationerna pekar på att det är samverkansstrukturer som saknas. Trots att sektorn är särskilt lämpad att jobba med målgruppen långtidsarbetslösa begränsas ofta insatserna till enskilda projekt. Bristen på strukturer hindrar parterna från att utveckla långsiktiga lösningar.

– Förhoppningen är att förstudien ska leda till ett fullskaligt projekt där vi ska prova de modeller och lösningar som vi tar fram i förstudien, säger Aleksandra Wasso Hägglund.

Förstudien finansieras av ESF och kommer påbörjas i januari. Utöver Famna deltar också Coompanion, Fremia och Fryshuset. Famna rekryterar just nu en samtals- och processledare till för att leda projektet. Läs mer om det här.