Anders malmstenMedlemsnyheter

Arvsfondens seminarium om samverkan mellan ideella och offentliga aktörer

Forskare från Socialhögskolan på Lunds universitet har undersökt samverkansrelationerna mellan ideella och offentliga aktörer i 40 projekt som drivs eller har drivits med medel från Allmänna Arvsfonden. De presenterade sin utvärderingsrapport i samband med ett seminarium på ämnet arrangerat av Arvsfonden den 16 november.

De flesta projekt som får bidrag av Arvsfonden drivs i samverkan med offentlig sektor, men det är inget krav i utlysningen. Kraven som ställs är tre stycken; att minst en av målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska vara engagerade i projektet, att projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande och att det ska finna en plan för hur projektet ska leva vidare efter att Arvsfondens finansiering är slut. Gällande samverkan är förhoppningen i projekten oftast att offentliga aktörer ska ta lärdom av projektets kunskaper och erfarenheter, och ibland också att projekteHanderts verksamhet ska integreras i den offentliga sektor eller att dess tjänster ska köpas upp efter projektets slut.

Utvärderingsrapporten visar att de flesta projekten byggde på någon form av samverkan med offentlig sektor (de flesta initiativ kom från ideella organisationer även om det inte är ett krav från Arvsfondens sida). Samverkan är vanligast på tjänstemannanivå (72%), men om projektet är förankrat på högsta nivå är det en klar fördel för verksamheten. Av de 40 projekt som undersöktes var 36% i samverkan på politikernivå.

De flesta som svarade på enkäten har positiva erfarenheter av samverkan där de ser att den offentliga parten bidrar med resurser samt kunskap och expertis. Dessutom upplever de flesta ett bra samverkansklimat i form av gemensamma värderingar och tillit. De som svarat negativt på frågan om hur samverkan har fungerat hade gärna sett ett större engagemang från den offentliga sidan.

Under eftermiddagen presenterades tre av de 40 projekten närmare; Projekt Jarro i Norrköping av Bufff, Diva i Linköping och Teater Respekt i Växjö. Under deras presentationer lyfte de bland annat att samverkan med de offentliga ofta är beroende av kontaktpersonen i fråga. När en engagerad tjänsteman byts ut uppstår ofta ett problem i dialogen och därmed relationen.

Vid frågan om de hade gjort något annorlunda så uppger de svarande i enkäten att de hade varit mer noggranna vid valet av partner, 50% hade organiserat samverkan annorlunda. För att komma runt personbundenheten och tillvarata projektet även efter dess slut så gäller det att förankra projektets arbete i den offentliga parten, menar Karin Bergelv från Överenskommelsen. Det är viktigt att se till att det finns en samstämmighet och att den offentliga parten verkligen vill det här. Eftersom människor rör på sig idag så krävs det att systematisera samverkansrelationen så att samarbetena kan hålla över tid. Gärna genom rundabordsamtal med parten för att diskutera strategi innan projektet drar igång, och där komma fram till vilka personer en bör prata med och varför. Tips som kom fram under eftermiddagen var att mellan parterna skriva ner vad samverkan innebär, för att det ska vara tydligt under arbetets gång vem som gör vad och hur det ska följas upp.

Integrera målgruppen i utformningen

Övriga resultat från rapporten är att målgruppens roll i projekten varierar och är ganska begränsad i vissa projekt. De är inte alltid involverade i verksamhetens utformning, trots att det är ett krav från Arvsfondens sida. I regel lyckas projektet nå målgruppen med deras insatser, men brukarinflytande är något som även de idéburna behöver bli bättre på.

I diskussionen om projektets överlevnad efter Arvsfondens finansiering är slut framkom det att flera upplever att Arvsfondens krav på detta har ökat. De menar också att kravet på nyskapande inte alltid går ihop med krav på en utformad plan på överlevnad. Mål och vägen dit skapas oftast under projektets gång, även om ett utarbetat syfte finns med från början.

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder meddelar att de vill samla paraplyorganisationer vars medlemmar som arbetar med deras målgrupper för att prata om de problem som uppkommer vid deras utlysningar, och då bland annat diskutera projektens möjlighet till överlevnad och problemet med att det inte är möjligt att söka pengar från Arvsfonden för att starta om projekt.

Utvärderingsrapporten finns snart tillgänglig för nedladdning på Arvsfondens webbplats.

 

Texten skriven av Felicia Lindelöw

Senast uppdaterad 2016-11-18

Fler nyheter från Famna