Anders malmstenAktuellt

Famna och Forums yttrar sig gemensamt om Idéburen välfärd

Att införa en definition av vilka som är idéburna aktörer skulle gagna sektorns tillväxt och utveckling och bidra till en starkare idéburen sektor. Det anser Famna och Forum i sitt gemensamma remissvar på utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56), som den särskilde utredaren Samuel Engblom presenterade för civilministern i december 2019.

Anders malmstenAktuellt

Ny rapport till regeringen: Gåvomatchning och jobb i den idéburna sektorn kan bidra till Sveriges återstart

Civilsamhället vill bidra till Sveriges utveckling efter coronakrisen. Därför presenterar Forum, Giva Sverige och Famna två konkreta åtgärder för kulturminister Amanda Lind, ansvarig för civilsamhällesfrågorna i regeringen, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och finansmarknadsminister Per Bolund: satsa på civilsamhället som arbetsmarknadsåtgärd och matcha gåvor från allmänheten.

Anders malmstenAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

Famnas arbete tillsammans med Giva Sverige och Forum för att uppmärksamma hur civilsamhället drabbas av krisen, har resulterat i genomslag i medierna.

Åsa GunnarssonAktuellt

TRS erbjuder omställningsstöd

Den som är tidsbegränsat anställd hos till exempel en idrottsförening, folkhögskola, biståndsorganisation eller kristen organisation och har sagts upp eller riskerar att bli kan få stöd av Trygghetsrådet TRS. Omställningsstödet ska sökas senast ett år efter anställningen avslutades.

Åsa GunnarssonAktuellt

ATIM byter namn

Famna-medlemmen ATIM Kvinno- och Ungdomsjour i Malmö satsar på den snabbväxande Ungdomsjouren och delar samtidigt verksamheten i två delar. I samband med detta får verksamheten också nya namn – Kvinnojouren Öresund samt Ungdomsjouren Öresund.

Anders malmstenAktuellt

Nyheter från årsmötet

Tillägg till Famnas ändamålsparagraf, inriktning för verksamheten 2020, beslut om medlemsavgifter för 2021 samt ett uppdrag från årsmötet till Famnas styrelse. Det var ärenden som Famnas medlemmar beslutade om vid årsmötet.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburna vårdgivare får stöd för merkostnader till följd av covid-19

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande ett antal positiva förtydliganden av den statliga kompensationen för merkostnader i vården och omsorgen till följd av covid-19. Famna har tillsammans med Vårdföretagarna tillskrivit regeringen och efterfrågat ett förtydligande av att även idéburna och privata utförare ska omfattas av kompensationen. Dagens regeringsbeslut innebär just detta förtydligande.