Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Famnas replik på DN debatt: ”Stärk den idéburna välfärdssektorn”

Famna replikerar på DN-debatt att om Nils Karlsson och Mattias Lundbäck från Ratio (18/1) menar allvar med att det ska finnas äldreboenden, kvinnojourer och vårdcentraler som drivs idéburet så behöver dessa samtidigt tillgång till nationella utvecklingsstrukturer liknande de som i dag finns för kommuner och landsting, skriver Truls Neubeck och Karin Svedberg, kvalitetsansvarig respektive FoU-samordnare på Famna. Läs hela repliken … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Ägarstruktur och frågan om vinstuttag spelar roll också i näringslivet

Stiftelser som ägare är betydelsefulla även i näringslivet och modell för många framgångsrika företag som exempelvis IKEA och inom Wallenbergsfären. Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School presenterade den 20 januari sitt forskningsprojekt ”Industrial Foundations as Owners” på ett seminarium arrangerat av SNS. Steen Thomsen har studerat näringslivets stiftelseägda företag och kontstaterar att dessa karaktäriseras av tålighet, långsiktighet och hög … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Workshop i Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg.

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är att fånga behov och möjligheter hos er som representanter från Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie om … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett verktyg för att mäta brukarnas upplevelse av kvaliteten i olika … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Artikeln ”Famna som en intermediär för kvalitetsförbättringar” publicerad

”A gap exists between policymaking for quality improvement and the realization of these policies in practice. Using previous research on intermediaries, a conceptual model of an Intermediary for Quality Improvement (IQI) is developed. The model highlights the characteristics of structural positions, mediating approaches, and duration as a way to describe an IQI. The conceptual model is used to examine two … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Rapporten ”Utvecklingen av indikatorer för äldres rehabilitering” finns nu att tillgå

Rehabilitering av äldre är en mycket viktig fråga för att arbeta mot en person centrerad äldreomsorg och ett ökat välbefinnande för de boende i våra verksamheter. Famna har under 2014 medverkat i socialstyrelsens arbete med att ta fram indikatorer på hur man kan stödja och följa utvecklingen av äldres rehabilitering. Det har varit ett bra och givande arbete där även … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Ur Läkartidningen: All vinst går tillbaka in i vården

Famna medlem Stockholms sjukhem är med i en artikel där de pratar om vinstfrågan. ”Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.” /ur artikeln Läs hela artikeln här

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Ur Läkartidningen: Idéburen vård – det tredje alternativet

”I svensk sjukvårdsdebatt brukar två alternativ ställas mot varandra: sjukvård som drivs av det offentliga, vanligtvis landstingen, och privat, vinst-driven sjukvård. Vad man oftast glömmer är att det finns ett tredje alter-nativ: den idéburna sektorn. I Sverige är den fortfarande liten. Men den växer, och i flera andra länder står den för huvuddelen av all sjukvård” /ur artikeln Läs hela … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

I Dagens Medicin: Alliansen stoppar regeringens Lov-plan

”Den rödgröna regeringen beslutade nyligen att dra tillbaka propositionen om att avskaffa tvånget för landstingen att ha vårdval i primärvården. Detta efter att lagrådet kritiserat förslaget för att det var för dåligt berett. Men regeringen lovade samtidigt att återkomma med ett nytt förslag om att avskaffa det tvingande vårdvalet från den 1 juli 2015. Det är detta som allianspartierna nu … Läs mer