Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Hamiltonseminariet

Rubriken på årets Hamiltonseminarium var ”Människans möte med ny teknik i vården”. Det berörde digitaliseringens möjligheter i vården, men också dess etiska utmaningar.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

”Problemet är aktiebolagens närvaro.”

Ann-Marie Pålsson skriver krönika i Sydsvenskan angående debatten om vinsttak i välfärden, att fokus i debatten är fel. ”Det är inte vinsten som är problemet. Vinster kan uppstå i alla organisationer av en slump eller som följd av en medveten plan. Problemet är aktiebolagens närvaro. Logiken för aktiebolaget är marknadens: bara lönsamma kunder är intressanta, resten sorteras bort. Så måste bolagen agera, eftersom aktiebolagslagen kräver att de ska ha som enda syfte att bereda ägarna vinst. Och det är just kravet på vinstmaximering som är oförenligt med produktion av välfärdstjänster. Utmärkande för välfärdstjänsterna är nämligen att de ska vara tillgängliga för alla på samma grunder. Ingen får exkluderas! Men för marknaden gäller alltså exkluderandets princip.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Ideella aktörer om arbetet med flyktingmottagandet hösten 2015

Två myndigheter har genomfört en enkätundersökning med de idéburna organisationer som bidrog till flyktingmottagandet under hösten 2015. Undersökningen handlade om vilka möjligheter och hinder som organisationerna upplevde under arbetet. Det är MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som i samarbete med SCB genomfört enkäten. Bland annat visar enkäten att samarbetet mellan idéburna och offentliga har ökat och stärkts, men att det också finns okunskap hos de offentliga aktörerna om idéburna verksamheters insatser och möjligheter.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Famna på Di:s debattsida: Reepalu ignorerar direktiven

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton skriver på Dagens Industri-debatt att Välfärdsutredningen har ett väldigt tydligt uppdrag från regeringen som den särskilde utredaren Ilmar Reepalu verkar ignorera totalt. I direktiven står att de nya reglerna som föreslås “ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn”. Men de regleringar som hittills diskuterats skulle inte stötta idéburen välfärd. Ulrika Stuart Hamilton kräver att Famnas medlemmar ska undantas från all sådan reglering som diskuterats.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Extra stort medlemsmöte

Famna, KFO och Arbetsgivaralliansen bjuder in gemensamt till stort medlemsmöte i Falköping den 26–27 oktober. Det är hög tid att civilsamhällets och den idéburna välfärdens aktörer inom vård och omsorg inom sektorn träffas i lite större skara. Det blir intressanta föreläsningar, fördjupande seminarier och middag med prisutdelning. Men också tid att träffa och samtala med idéburna kollegor från hela Sverige.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Bästa idéburna samhällsförbättraren 2016

Så gott som alla branscher och sektorer inom arbetslivet har någon slags utmärkelse eller pris för goda utvecklande insatser. Idéburen sektor och Famna vill inte vara sämre och därför inrättas ”Årets bästa Idéburna samhällsförbättrare” – en utmärkelse att vara stolt över.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Nyheter för höstens Patientsäkerhetskonferens

I år utökas programmet och fokuserar tydligare på patientsäkerhet som bedrivs inom kommun, primärvård och psykiatri. På så sätt tydliggörs vikten av sammanhållen vård, samverkansformer och förbättrat informationsutbyte mellan olika vårdgivare. Nytt är också flera interaktiva seminarier och workshops.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Utvecklingskraft

Utvecklingskraft är en konferens 7-8 september i Jönköping där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Där medverkar föreläsare från runt om i Sverige, från USA, från Socialdepartementet om regeringens syn på jämlik vård, och föreläsare från Famna. Det handlar om cancerbehandlingar, äldre, psykiatri, hälsa i stort och ledarskap för att skapa förbättringar.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Utvecklingskraft och Patientsäkerhet

September bjuder på två intressanta mötesplatser för alla med engagemang för utveckling av omsorg och vård. Dels mötet kring Utvecklingskraft (7-8 sept) och dels den nationella Patientsäkerhetskonferensen (21-22 sept) som i år ligger i dagen efter Äldreriksdagen. Äldreriksdagen och Patientsäkerhet har lagts intill varandra för att markera att patientsäkerhet berör all form av omsorg, eftersom människor inom social- och äldreomsorg ofta vandrar mellan vård- och omsorgsinstanser.