adminAlla nyheter, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Workshop i Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg.

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är att fånga behov och möjligheter hos er som representanter från Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie om … Läs mer

adminKvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett verktyg för att mäta brukarnas upplevelse av kvaliteten i olika … Läs mer

adminAlla nyheter, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Artikeln ”Famna som en intermediär för kvalitetsförbättringar” publicerad

”A gap exists between policymaking for quality improvement and the realization of these policies in practice. Using previous research on intermediaries, a conceptual model of an Intermediary for Quality Improvement (IQI) is developed. The model highlights the characteristics of structural positions, mediating approaches, and duration as a way to describe an IQI. The conceptual model is used to examine two … Läs mer

adminExterna flöden, Kvalitet och utveckling

Rapporten ”Utvecklingen av indikatorer för äldres rehabilitering” finns nu att tillgå

Rehabilitering av äldre är en mycket viktig fråga för att arbeta mot en person centrerad äldreomsorg och ett ökat välbefinnande för de boende i våra verksamheter. Famna har under 2014 medverkat i socialstyrelsens arbete med att ta fram indikatorer på hur man kan stödja och följa utvecklingen av äldres rehabilitering. Det har varit ett bra och givande arbete där även … Läs mer

adminAlla nyheter, Kvalitet och utveckling

Delutvärdering av nationella kvalitetsregister

Myndigheten för vårdanalys har publicerat rapporten ”Registrera flera eller analysera mera? Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister”. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där Vårdanalys har utvärderat den satsning på registren som staten och Sveriges Kommuner och Landsting driver mellan 2012 och 2016. I denna rapport presenteras en första delutvärdering. En slutlig utvärdering publiceras 2017. Utvärderingen visar bland annat: Två … Läs mer

adminKvalitet och utveckling

Metodbok och slutrapport om Rättssäkerhetsprojektet, nu tillgänglig

Famna har deltagit i projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014. Uppdrag som är reglerade i lag har bidragit till att stödja 150 000 personer i form av kontaktfamilj, lekmannaövervakare, förvaltare, kontaktperson god man m.m. Utifrån Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet tycker de att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver förändra sitt arbetssätt. Team från fyra modellkommuner … Läs mer

adminKvalitet och utveckling

Nationella Patientsäkerhetskonferensen

Imorgon den 23 samt den 24 september äger den Nationella Patientsäkerhetskonferensen rum på Stockholmsmässan i Älvsjö där Famna är en av medarrangörerna. Årets tema är ”Patientens säkra väg genom vården” där man belyser de största patientsäkerhetsriskerna, arbetet på alla nivåer samt de möjligheter som finns att göra bättre. Läs programmet här Även Change Day kommer att finnas på plats i … Läs mer

adminIdéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Läs Truls Neubecks artikel i Läkartidningen om icke vinstdrivande vård och dess utveckling

Taget ur artikeln ”Under den gångna valrörelsen förekom en del ideologisk retorik kring driftsformerna. På debattsidor påstod somliga att den enda drivkraften för utveckling i vården skulle vara vinst. Motståndare hävdade å andra sidan att denna vinst måste tyglas för att ge utrymme åt kvalitetsutveckling.” Läs hela artikeln här

adminIdéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Att mäta omsorgens kvalité

Att se spår av försämring från de vinstdrivande privata utförarna är svårt att se. Tvärtom finns det snarare tecken på att de är effektivare enligt nationalekonomerna Mats Bergman och Henrik Jordahl. Det går inte att dra välfärdens olika sektorer över en kam men när det gäller äldreomsorgsstudier finns det en stående fråga. Blir omsorgens kvalité bättre eller sämre i vinstdrivande … Läs mer