Anders malmstenOkategoriserade

Väljarna vill begränsa vinster i välfärden

P4 Kalmar har beställt en undersökning från opinionsinstitutet Novus, som visar att 9 av 10 intervjuade anser att de som bedriver vård, skola eller omsorg inte borde inte få ta ut vinst hur som helst som i dag. – P4 Kalmars undersökning visar på samma resultat som Famnas egen Novusundersökning om svenskarnas inställning till återinvestering av vinst i vård och omsorg, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

Svår balansgång för kvalitet i hemtjänst

När kommuner inför valfrihetssystem inom hemtjänst så behöver de ställa krav för att säkerställa kvaliteten. Samtidigt måste de ha i åtanke att för omfattande krav kan hindra mångfald bland privata utförare. Detta visar en studie som tagits fram av forskare på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan lagen om valfrihetssystem, LOV, … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

Svår balansgång för kvalitet i hemtjänst

När kommuner inför valfrihetssystem inom hemtjänst så behöver de ställa krav för att säkerställa kvaliteten. Samtidigt måste de ha i åtanke att för omfattande krav kan hindra mångfald bland privata utförare. Detta visar en studie som tagits fram av forskare på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan lagen om valfrihetssystem, LOV, … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

Socialstyrelsen erbjuder webbutbildning i evidensbaserad praktik

Webbutbildning i evidensbaserad praktik vänder sig till personal som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chef eller medarbetare eller har ett politiskt uppdrag. Syftet är att ge kunskap om evidensbaserad praktik och de olika momenten som ingår i arbetssättet. Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser den bästa tillgängliga kunskapen den … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande

Regeringen ska tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag på entreprenörskapsklimatet i Sverige och skriver: ”I takt med att globalisering och konkurrenstryck tilltar blir det allt viktigare att skapa goda förutsättningar i Sverige för ett företagsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och innovationer. Det är därför angeläget att skapa långsiktiga förutsättningar för att stimulera och uppmuntra till ett mer innovativt och … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

EU och idéburet företagande – nya regler om offentlig upphandling

Veckan den 13-17 januari, behandlades frågan om idéburet företagande (social business) av EU på två sätt. Dels röstade EU-parlamentet om förändringar i upphandlingsdirektivet, dels höll EU-kommissionen en tvådagarskonferens om Social Entrepreneurship, där Famna deltog genom Ariane Rodert och Kerstin Eriksson. Förändringarna i upphandlingsdirektivet avser att flytta fokus från lägsta pris enbart, till att främja  ett annat perspektiv där kvalitet och hållbarhet … Läs mer