Anders malmstenMedlemsnyheter

Civilsamhällets lärdomar från flyktingsamarbetet

Nu har Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och Rädda Barnen samlat erfarenheterna från förra årets unika flyktingsituation och utvecklat en metod inför nästa kris som presenteras i rapporten Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser.

Under tiden som allt ordnades med mottagning av nyanlända, mat, kläder och transporter osv. så pågick samtidigt en kontinuerlig dialog mellan organisationer, myndigheter och andra aktörer. Att samarbeta var självklart, men inte hur det skulle gå till. Erfarenheter från samarbetet kring flyktingmottagandet presenteras i Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser.

Handboken kan laddas ner på länk här.

Checklista för effektiv samverkan är en del av handboken, och checklistan innehåller sju steg för en effektiv samverkan inom civilsamhället vid humanitära insatser:

1. Bilda ett nätverk som bygger på gemensamma grundläggande värderingar. Utforma en övergripande avsiktsförklaring om samarbete.
2. Rapid response – Genomför gemensamt en första lägesbild och behovsanalys. Tillsätt en insatsgrupp om situationen är akut.
3. Förberedande organisering – Utforma ett samarbetsavtal som beskriver den gemensamma inriktningen för insatsen samt varje organisations åtagande.
4. Förankrat ledarskap – Utse insatsledning som har ett tydligt mandat att vid behov fatta snabba beslut.
5. Kontinuerlig förbättring av insatsen – Se till att engagera och ta vara på kompetensen och energin hos målgruppen under hela insatsen. Följ upp insatsen löpande i dialog med målgruppen och anpassa utifrån förändrade behov. Styrgruppen genomför fortlöpande risk- och konsekvensanalyser tillsammans med insatsledning.
6. Avveckla eller permanenta verksamheten – Fatta beslut om verksamheten ska avvecklas eller övergå till en permanent verksamhet beroende på hur de fortsatta behoven ser ut.
7. Gemensam utvärdering – Genomför en gemensam utvärdering av samtliga organisationer som deltagit i insatsen efter det att styrgruppen fattat beslut om att insatsen ska avslutas.

Senast uppdaterad 2016-06-03

Fler nyheter från Famna