Anders malmstenMedlemsnyheter

eHälsoprojektet mot avrundning

Med många åhörare på plats och tittare via webb så avrundades Famnas eHälsoprojekt den 4e oktober.
På plats i lokalerna var eHälsocoacherna från 11 Famna-organisationer, en hel del arbetskamrater till dem och chefer från de organisationer som drivit eHälsoprojektet.

I minglet och åhörarbänkarna fanns också internet-människor, och vårdutvecklare, samt ESF-representanter, Europeiska Socialfonden, som delfinansierat projektet.

eHälsocoacherna – som namnet antyder så har de coachat – har jobbat i tre år för att inspirera och stärka den digitala kompetensen hos arbetskamrater och i organisationerna. De kunde dra en lättnadens suck. Målsnöret syntes äntligen.

Under dessa tre år har de vid sidan om sitt ordinarie arbete (som undersköterskor, arbetsterapeuter, administratörer, sjuksköterskor) verkat i sina respektive organisationer för att utveckla det digitala arbetet.

Marie Eriksson Grundel, eHälsocoach på Brommageriatriken/Stockholms sjukhem, tillsammans med Birgitta Sitell

På konferensen beskrev coacher och chefer hur de jobbat för att inspirera till digital utveckling.

Coachernas insats inleddes för tre år sedan med att de började kartlägga kollegornas och arbetsplatsernas behov.

Coacherna har pratat, samtalat, frågat, gjort enkäter och haft workshops för att ta reda på vilka data-kunskaper som fanns hos personalen, och vilka behov de hade av utbildningsinsatser som behövs för att dagens vård- och omsorgspersonal ska leva upp till beställarönskemål, kvalitetskrav och sin egen utveckling som personal.

Eva Jansson, eHälsocoach på Stora Sköndal

Coacherna har haft dagliga samtal i omklädningsrummen, de har haft kaffekorgar med sig för att träffa natt-personal.

Detta vid sidan om sitt ordinarie arbete i vården.

Coacherna fångade utbildningsbehoven hos precis all personal, kort uttryckt, men i långt arbete. Alla anställda på organisationernas berörda arbetsplatser fick delta i workshops och samtal.

Efter att coacherna fångat upp sina kollegors önskemål och behov, och analyserat resultatet, anordnade coacherna utbildningar på sina arbetsplatser, tillsammans med IT-personal, chefer och andra interna utbildare.

Andreas Tollwé, eHälsocoach på Bosse – Råd, Stöd och Kunskapscenter

Coacherna har planerat och genomfört 45 000 utbildningstimmar, och fått chefer och personalansvariga att reservera utbildningstider så att all personal skulle kunna gå.
Varianterna var många på hur utbildningarna genomförts: en del organisationers arbetsplatser avsatte hela dagar, andra avsatte dubbeltimmar. Nattpersonal har emellanåt gjort utbildningar på natten; helgpersonal på helger. Det har varit individuella utbildningar och i grupp.

Utbildningarna har t.ex. handlat om journalsystem, dokumentation, avvikelsesystem, schemaläggning, Office, mail, kalender, medarbetarportal, intranät och Webcare med mera.

Coacherna har blivit experter på personalens behov och vilka lösningar som kan finnas.

Famnas eHälsokonferens

Coacherna har också, tillsammans med kollegor, kommit med mängder av förslag på hur eHälsa kan utvecklas.
De har föreslagit nya program, upptäckt program som borde användas för att underlätta/effektivisera omsorgen, lanserat förslag på mer pedagogiska dataprogram, och hittat digitala verktyg som inte ens IT-enheterna verkat känna till.

Under projektresans gång har många iakttagelser gjorts om att vårdens dataprogram inte är användarvänliga. Dessutom har coacher och personal konstaterat att det varit för få datorer på avdelningarna, och de datorer som funnits har varit långsamma.
IT-supporten har också haft brister, tidsmässigt och i sin förmåga att kunna förklara begripligt. Någon sa under resans gång att ”Det är inte IT-support vi behöver, vi behöver pedagoger.”

eHälsocoacherna vid avslutningskonferensen

Nu har detta uppmärksammats och på många håll åtgärdats eller är på gång att åtgärdas.

Coacherna kommer från 11 olika Famna-organisationer, och har träffats regelbundet under de tre åren för att utbyta erfarenheter och stötta varandra i sitt jättejobb.

Projektledare var Famnas Viktoria Loo Skyman, som på konferensen sammanfattade resultatet med att säga:
”Projektet har gynnat framfarten av IT-utveckling i organisationerna. Vi prioriterar eHälsofrågor på ett helt annat sätt nu. Användningen av de digitala systemen har ökat, och ännu mer har ökningen skett i användningen av mejl, digital avvikelsehantering och kalender.”

Viktoria Loo Skyman, Famna och projektledare för eHälsoprojektet

Projektet eHälsa avrundas nu i höst, men kompetenslyftet består ute på Famna-organisationernas arbetsplatser. Dels är kunskaperna högre, men det har dessutom skett viktiga organisatoriska förändringar som gör att projektets anda lever vidare. Till exempel att man i en organisation slagit samman kvalitets- och IT-avdelningarna, för att säkra att kvalitet och IT drar åt samma håll. På andra arbetsplatser har man utsett ”digitala ombud” inom personalen, några kallas ”superanvändare”, som ska kunna hjälpa kollegor med IT-frågor och fungera som brygga mellan personal och ledning.

Och många åhörare skrev i sin avslutningskommentar: ”Inspirerande” och ”Mer sånt här”.

Avslutande panelsamtal med Socialstyrelsen, IT-strateg, Vård- och omsorgscollege och en app-utvecklare som vunnit Vitalis-pris

Pella Wallman, eHälsocoach Danvikshem, intervjuas

 

Webbsändning

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna