Aleksandra WassoAktuellt

Årets Swedish Philanthropy Summit bjöd på samhällsviktiga debatter och Famna fanns på plats

Bild från paneldiskussion, fr. vänster: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH; Maria Alsander, generalsekreterare Forum och Volontärbyrån; Anna Ernestam, generalsekreterare SOS-Barnbyar; Johan Oljeqvist, VD Fryshuset; Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna; Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset; Oscar Stege Unger, grundare & VD, Canucci och Senior Advisor Wallenberg Foundations

Under en paneldiskussion berättade Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset, att privatpersoner reagerar på en kris på 60 minuter medans det offentliga och myndigheter har en längre startsträcka innan de lyckas organisera sig. Dock så är förtroendet för att myndigheterna tar han om varje kris högt, och ibland kan detta stå i vägen för effektiv krishantering. Martin menar på att samarbetet inom sektionen för beredskapssamverkan måste förbättras och myndigheter måste bli bättre på att kontakta civilsamhällets organisationer vid första antydan på kris.   

För första gången på två år kunde Stiftelsen Entreprenörskapsforum bjuda in till Swedish Philanthropy Summit. På IVA konferenscenter samlades ca 105 representanter från näringslivet, kommun och region, civilsamhället och myndigheter för att under tre timmars tid hålla paneldiskussioner och individuella föredrag på temat: Civilsamhällets roll – när krisen kommer! Moderator och den som ledde hela evenemanget var Pontus Braunerhjelm, forskningsledare på Entreprenörsskapsforum och professor på KTH.

De flesta diskussioner och föredrag rörde temat samverkan. Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset och den som ledde det NYSTA-team som föreslog åtgärder för civilsamhällets förutsättningar underströk att civilsamhället finns på marken och möter individerna i samhället. De är därmed också bärare av den information som myndigheter och beslutsfattare behöver i en kris. Johan Oljeqvist kritiserade det offentligas syn på strikta processer och ’New Public Management’ som, med dess höga krav på kontroll, går på tvärs mot den tradition av tillit som finns inom civilsamhället. Anna Ernestam, generalsekreterare på SOS Barnbyar, menade att det är viktigt att kunna samarbeta över gränserna, mellan offentlig sektor och civilsamhället, men att det alltid måste finnas en tydlig ansvarig.

I paneldiskussionen med företrädare för myndigheter och kommuner berättade Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), hur myndigheterna ser på civilsamhället och att de på MUCF tagit fram en samverkansmodell tillsammans med representanter från civilsamhället för att skapa god samverkan, till nytta för alla parter. Lena Nyberg uttryckte att ”Unga är engagerade men inte organiserade” och underströk att civilsamhället måste synas mer och engagera unga i vad det gör. MUCFs samverkansmodell kan ni läsa mer om här!

Maria Alsander, generalsekreterare på Forum och Volontärbyrån, redogjorde för en undersökning som visar hur det svenska folket är bra på att engagera sig ideellt, men att det mesta engagemanget kommer fram i kristider. Målet, menade Maria Alsander, är att engagera folk i samma utsträckning under vanliga omständigheter som under kris. Till detta hade Maria sammanfattat tre viktiga punkter på hur civilsamhället kan jobba framåt:

  1. Höj kunskapen om krisberedskap och civilsamhället! 90% av alla svenskar vill engagera sig i kris men bara 50% vet vart de ska vända sig.
  2. Öka samverkan mellan civilsamhället och det offentliga.
  3. Säkra långsiktig hållbar finansiering.

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton deltog i paneldiskussionen med representanter från civilsamhället. Med exempel ur rapporten ”Pandemin och civilsamhället” och försöken att få kommunsektorn att etablera IOP-er för att underlätta för ukrainska flyktingar, betonade hon vikten av att vi måste ha pålitliga data kring civilsamhällesaktörer samt att myndigheter och beslutsfattare bättre måste förstå hur civilsamhället fungerar. Alla i sektorn är inte volontärer utan den idéburna välfärden är en starkt professionell del av civilsamhället.

Som en slutsats av Swedish Philanthropy Summit 2022 kan man säga att alla involverade är rörande överens om att civilsamhället har mycket att bidra med både i kristider och annars. Till detta måste det dock tas fram bättre samverkansmodeller, skapas en bättre förståelse för hur civilsamhället ser ut, samt att man måste visa att civilsamhället är en spetskompetens som finns på marken och konstant har ett fokus på individen. Att låta civilsamhället vara en del av diskussionerna är att ena hela samhället samt att jobba ”från kapillärerna upp”.

Senast uppdaterad 2022-10-27

Fler nyheter från Famna