Åsa GunnarssonAktuellt, Medlemsnyheter

Famna-medlemmar nedröstade på Arbetsgivaralliansens stämma

Ett drygt tjugotal Famna-medlemmar hade väckt motioner till sin arbetsgivarförenings årsmöte som skulle ha hållits i april. Stämman genomfördes istället i september, på grund av coronapandemin. Två av motionerna röstades ned medan en gick igenom.

Av Famnas 96 medlemmar har knappt hälften valt Arbetsgivaralliansen som sin arbetsgivarorganisation. Därför beskrivs nedan hur de relevanta motionerna behandlades av stämman i september.

Motion som gick igenom

Motionen av Skyddsvärnet, Hela Människan, Immanuelskyrkans vård AB/Löjtnantsgården och Viktoriagården som föreslog en översyn av medlemsavgifterna gick igenom. De övriga två röstades ned.

Arbetsgivaralliansens styrelse skrev med anledning av motionen om avgifterna att den nyvalda styrelsen bör få i uppdrag att se över avgiftsnivåerna. Så långt var allt frid och fröjd.

Motioner som röstades ned

När de gällde de andra två motionerna uteblev däremot framgången.

Bland de 20 motionärerna fanns ett stort antal stadsmissioner och Riksorganisationen Sveriges Stadsmissioner, Bräcke diakoni, Gyllenkroken, Göteborgs Räddningsmission och Stiftelsen Torpahemmet, samt flera av de antroposofiska verksamheterna (inom TRIA) liksom Famnas systerorganisation Forum idéburna organisationer med social inriktning.

Här följer en redogörelse av diskussionerna rörande de två motioner som röstades ner.

Arbetsgivaralliansen och den nybildade föreningen

Stämmans majoritet ville varken att Arbetsgivaralliansens styrelse skulle verka för att föreningen ”Idéburen välfärd” byter namn eller att Arbetsgivaralliansens ekonomiska och administrativa stöd till föreningen ska upphöra.  Från motionärerna påpekades i debatten att Famna sedan årsmötet i maj 2018 hetat Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd och då samtidigt antog den nya loggan med orden ”idéburen välfärd” som en integrerad del.

Bakgrunden till motionen (länk till motionen) är att ett knappt år senare, den 1 april 2019, bildade Arbetsgivaralliansens förbundsdirektör, en av hans medarbetare på kansliet och ytterligare en person den ”ideella föreningen Idéburen välfärd”.  De antog samma dag föreningens stadgar och beslutade sig för att registrera föreningen och skaffa organisationsnummer. Det föreningen ska göra enligt sina stadgar är i stort sett det som Famna gör: samla och företräda aktörer inom idéburen välfärd, driva deras frågor gentemot beslutsfattare på olika nivåer, utgöra ett nätverk för medlemmarna och så vidare.

I diskussionen vid stämman underströks att alla 20 motionärer självklart är för föreningsfrihet och att människor ska kunna gå samman i nya konstellationer, nya föreningar. Det som föranledde motionen var inte alltså den nya föreningen i sig utan att den startades av ledningen för den egna arbetsgivarorganisation som därmed bidrog till att skapa en konkurrerande verksamhet till en av dess egna medlemmar nämligen Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd. Irritationen blev inte mindre av att den nya föreningen gavs ett namn som överlappar med Famnas (”Idéburen välfärd”).

När Famna-medlemmar började få inbjudningar och utskick från den nya föreningen sig tillsända från Arbetsgivaralliansens kansli blev det tydligt att det inte var ett enstaka olycksfall i arbetet utan att man stödde föreningen både personellt och ekonomiskt. Att använda sitt medlemsregister för att bjuda in till en annan förenings möten är möjligen inte stadgestridigt, men ganska oetiskt.

Arbetsgivaralliansens styrelse försvarade sig med att man under åren stöttat bildandet av flera föreningar, utöver Famna även Civos och Ideell Arena. Det är sant. Men ingen av dessa utgjorde då de skapades en kopia av något som redan fanns. Alla nämnda exempel var unika och fyllde ett tomrum, ett behov, för civilsamhället. Därför är jämförelsen med den nystartade föreningen inte relevant: Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har funnits sedan 2004, har idag 96 medlemmar och är en mycket aktivt opinionsbildande aktör för sina medlemmar och faktiskt även ickemedlemmar – hela sektorn – genom uppvaktningar, remissvar, möten med riksdagsledamöter och statsråd, debattartiklar, arbete i referensgrupper och utredningar med mera. Det är inget tomrum när det gäller idéburen välfärd!

På en direkt fråga om hur stort det ekonomiska stödet från Arbetsgivaralliansen till den nya föreningen varit, blev såväl den avgående ordföranden som förbundsdirektören svaret skyldiga. Den sistnämnda gav i stället stämman information om hur mycket stöd Famna fått för att genomföra årets Falköpingskonferens, fast han mindes fel och dubblade det beloppet.

Röstsiffrorna blev 49 – 128 där en majoritet alltså gick på styrelsens linje och en minoritet stödde motionärerna.

Arbetsgivaralliansen och NyOrg

Den sista motionen (länk till motionen) hade rubriken Angående omvärldsförändringar och styrelsens uppdrag. Den skrevs också i januari och mycket har hänt sedan dess när det gäller hur civilsamhällets organisationer samarbetar och till och med går samman (KFO och IDEA har sedan dess bildat Fremia). Coronakrisen har också gjort att Famna har samarbetat tajtare än någonsin med Forum – idéburna organisationer med social inriktning, men också med Giva Sverige med flera.

I den diskussion som följde var det tydligt att den nyvalde ordföranden Anders Larsson anslog en annan ton än tidigare och bland annat underströk att man med stor nyfikenhet skulle följa utvecklingen. Det lät mer lovande, för det har saknats tidigare i processen.

Det var i denna fråga extra oturligt att Arbetsgivaralliansens stämma inte kunde genomföras i våras som planerat. Då skulle inte ytterligare ett halvår ha gått utan att medlemmarna fått chans att diskutera den ljumma eller till och med negativa attityd som Arbetsgivaralliansen intog till viktiga processer i omvärlden.

Som en av motionärerna framhöll i stämmodebatten har coronakrisen dessutom förstärkt behovet av det som NyOrg är ett svar på: att samla resurser, få en starkare röst i det offentliga samtalet, agera med en röst när vi har gemensamma behov, att kunna knyta experter till organisationerna som snabbt kan göra utredningar och komma med konkreta förslag när regering och riksdag lämnar krisproposition efter krisproposition för att stötta olika delar av samhället. Famna, Forum, dess medlemmar och en rad andra paraplyorganisationer har försökt att agera snabbt och effektivt i coronakrisen.

I diskussionen har ett argument framförts, bland annat på Arbetsgivaralliansens hemsida och i artiklar, som motionärerna fann ganska ihåligt. Det påstås att det är omöjligt att samla civilsamhället: vi är alltför olika och tycker olika. Självklart är vi olika och ska så förbli. Det finns ingen som tror att Jägarförbundet och Djurens rätt skulle enas om gemensamma ståndpunkter i sina hjärtefrågor.

Men när regeringens krispaket enbart vänder sig till dem med F-skattsedel kan vi påtala att inte alls alla har det i civilsamhället. När regeringen krånglar till det avseende stödet till idéburna vård- och omsorgsgivare som fått coronamerkostnader så att de i praktiken får mycket svårt att ta del av de medel som kommer regioner och kommuner till del, då kan vi tala för hela sektorn. När MUCF får i uppdrag att fördela pengar till organisationer som arbetar för utsatta och svaga och explicit exkluderar associationsformen stiftelser – då kan vi tala för alla stiftelser och påpeka det orimliga i detta.

Det finns också flera viktiga frågor sedan tidigare – till exempel momsfrågan – som starkt påverkar villkoren för många verksamheter och som kräver samfällt agerande.

Vad har då dessa exempelfrågor gemensamt? Jo, de gäller förutsättningarna för ett fritt och starkt civilsamhälle, förutsättningarna för idéburen välfärd och frivilligorganisationer att verka och att växa.

Ett annat argument som hörts i diskussionen är att Arbetsgivaralliansen inte har något mandat att agera i medlemmarnas namn annat än i rena arbetsgivarfrågor. Denna hållning har inte stöd i föreningens stadgar: Under §2 ”Föreningens uppgift” står i slutet av det inledande stycket att man ska verka för …. ”sektorns förutsättningar och villkor” och lite längre ned i uppräkningen av vad som åligger föreningen står ”att i övrigt vara medlemmarnas organisation för erfarenhetsutbyte och opinionsbildning inom ramen för Arbetsgivaralliansens uppgift” (vår kursivering).

Den nuvarande ledningen har valt bort detta, kanske på basis av stämmobeslut, men det finns inte något förbud i stadgarna mot att också Arbetsgivaralliansen engagerar sig och driver frågor.

Och som sagt, den nyvalde ordföranden signalerade lite andra tongångar, utan att peka på någon konkret förändring.

I diskussionen framförde Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton ett par förtydliganden och kommentarer till styrelsens synpunkter på motionen:

– Man kan diskutera när historien börjar, men jag vill understryka att jag redan i januari 2019 åt lunch med förbundsdirektören och en av hans medarbetare och då tydligt berättade vad Famnas ingångsvärden i processen var och skissade upp de förslag som skulle komma i konsultrapporten som kom att kallas Pondus.

– Nästa steg i dialogen skulle ha varit min och konsultens medverkan vid ett av Arbetsgivaralliansens styrelsemöten mars 2019, men som framgår av motionen ströks agendapunkten och vi fick aldrig chans att föra den diskussionen direkt med styrelsen.

– Något senare skickade vi ut en synnerligen öppen och bred inbjudan till Famnas årsmöte i maj 2019. Temat var just ”civilsamhällets samlade styrka” där alla deltagare – inte bara Famnas medlemmar – var med och diskuterade dessa frågor i mindre grupper.

– Från Famnas sida har varit öppna och transparenta. När vi skickade ut inbjudan i oktober 2019 att delta i en nybildad referensgrupp för att följa NyOrg dröjde det dock till januari innan vi fick ett svar från just Arbetsgivaralliansen, som dock sedan dess deltar där.

– Och från Famnas sidan är vi noggranna med att inte stänga några dörrar, underströk Ulrika Stuart Hamilton.

Som konstaterades ovan blev dock även denna motion nedröstad och endast en liten minoritet av medlemmarna i Arbetsgivaralliansen röstade för.

Senast uppdaterad 2020-10-22

Fler nyheter från Famna