Aleksandra WassoAktuellt

Famna och Fremia lämnar in gemensamt remissvar om ny äldreomsorgslag

28 juni 2022 publicerade socialdepartementet SOU 2022:41. Denna utredning ska se över hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen.

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och ut­maningar för vården och omsorgen till äldre personer, och förslagen utredningen lägger fram avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård. Fokus för förslaget ligger på det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade för­hållningssättet.

Famna och Fremia har lämnat ett remissvar på denna utredning och här kommer en snabb sammanfattning av våra åsikter:

  • Vi är i grunden positiva till att utredningen vill förbättra
    kvaliteten i äldreomsorgen, men vi anser att flera av de föreslagna lagregleringarna är alltför detaljstyrande och riskerar att leda till ökad administration för verksamheterna
  • Vi anser att förslagens konsekvenser är otillräckligt belysta. Underfinansierade, detaljstyrande krav kan leda till särskilt stora problem för idéburna och andra mindre, fristående aktörer.
  • Utredningen har inte heller tillräckligt belyst och tagit i beaktande att det saknas personal med rätt kompetens inom en rad vård- och omsorgsyrken. Vår bedömning är att ett antal av förslagen som utredningen har lagt inte är tillräckligt verklighetsförankrade.
  • Vi avstyrker förslaget om en ny äldreomsorgslag, då det vore olyckligt med en dubbelreglering av äldreomsorgen. I den mån nya bestämmelser införs bör de regleras i socialtjänstlagen.
  • Vi delar utredningens bedömning att ansvaret för läkarinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården bör ligga hos regionerna.

Remissvaret går att läsa i sin helhet här: Famnas och Fremias remissvar till SOU 2022-41

Senast uppdaterad 2022-11-25

Fler nyheter från Famna