Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famnas kommentar till Regeringsförklaringen

Sveriges nye statsminister Stefan Löfven har presenterat regeringsförklaringen. I ett tiotal avsnitt behandlades frågor som berör idéburen vård och social omsorg. Däremot presenterade statsministern ingen samlad politik eller vision för att utveckla civilsamhället och idéburen välfärd.

De centrala avsnitten i regeringsförklaringen som övergripande rör idéburna välfärdsverksamheter är
1. ”Förutsättningarna för sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga sektorn.”
I samband med detta talade statsministern även om att tillsätta ett innovationsråd, direkt under statsministern.
2. ”Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden införs i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.”
3. ”En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen tas fram i bred samverkan.”
4. ”Professionerna i den offentliga sektorn behöver stärkas. Nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor ska utvecklas.”

Därutöver talade statsministern om att kvinno- och brottsofferjourer ska få ökat stöd, att stifta lag mot försäljning av offentlig verksamhet till underpris, att vinst inte ska kunna göras genom lägre bemanning, att företag inom välfärdssektorn ska redovisa sin ekonomi på enhetsnivå, och att den tvingande lagen om vårdval ska avskaffas.

 

Det avsnitt som främst tog upp vård och omsorg lyder som följer:

“Ordning och reda ska gälla i välfärden. Barn, sjuka eller gamla ska aldrig bli bedömda utifrån sin lönsamhet. Kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden. Vinstjakten ska stoppas.
Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden införs i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.
Privata alternativ i välfärden ska inte kunna göra vinst genom lägre bemanning. En lagstiftning mot försäljningar till underpris tas fram. Den tvingande lagen om vårdval i primärvården avskaffas. Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras så att kooperativa verksamheter har bättre förutsättningar att utgöra ett alternativ i välfärden. Lagstiftningen ändras så att möjligheterna att sälja eller privatisera universitets- eller regionsjukhus förhindras.
Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla alla aktörer som verkar inom den skattefinansierade välfärden. Företag i välfärdssektorn ska öppet redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.”

Professionalism och kunskap inom vården togs också upp i regeringsförklaringen, bland annat att ”Tillgången till professionella medarbetare, den allra senaste kunskapen och de mest avancerade behandlingsmetoderna ska förbättras. Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård”, och en kommission ska tillsättas för jämlik hälsa.
Vid ett tillfälle nämndes alternativa driftsformer inom välfärden, och det handlade då om kooperativ: ”Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras så att kooperativa verksamheter har bättre förutsättningar att utgöra ett alternativ i välfärden.”

Vid åtskilliga tillfällen behandlade således regeringsdeklarationen många av de frågor som är väsentliga för idéburen välfärd, mångfald och valfrihet.
Däremot nämndes varken civilsamhället eller idéburen välfärd. Regeringsdeklarationen tecknade en tämligen vag bild av alternativ och framtida utveckling av andra aktörer och företag inom välfärdssektorn.”

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna