Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Famnas Kvalitetsrapport 2018: eHälsa

En grundbult för eHälsoprojektet har varit att driva utvecklingen lokalt, på verksamheterna och nära medarbetarna i vård och omsorg.

Det lokala har varit en av projektets strategiska framgångsfaktorer. Den lokala inriktningen har bland annat inneburit en satsning på internt rekryterade och lokalt förankrade ”eHälsocoacher”.
eHälscoachernas roll har varit att driva projektet lokalt. Inledningsvis handlade coachernas insats om att kartlägga medarbetarnas (kollegornas) utbildningsbehov och organisationens utvecklingsbehov, svara på frågor, berätta, förklara, skapa intresse och engagemang. Därefter har eHälsocoaherna föreslagit och lagt upp utbildningsprogram som varit lokalt anpassade efter den egna personalens behov. Ofta har de hållit i utbildningarna själva.

Detta arbetssätt har visat sig vara ytterst framgångsrikt, dvs. att eHälsocoachernas lokala anknytning gjort medarbetarna engagerade och intresserade. Arbetskamraterna har fångat upp coacherna under arbetet, fikapauser, vid klädskåpet, och velat ha svar på frågor. Coacherna har talat med alla anställda. Tagit en kaffekorg och sökt upp nattpersonalen. Coacherna har efter samtal och kartläggning av behoven kunnat planera och genomföra lokalt och ibland individuellt anpassade utbildningar.

Engagemanget, förståelsen och viljan har växt hos personalen.

eHälsocoacherna har sedan träffats en gång i månaden tillsammans med Famnas projektledare. Där har de utbytt erfarenheter och tips.

Coacherna har hämtats ur personalen. Det har varit undersköterskor, administratörer, verksamhetsutvecklare och sjuksköterskor som vid sidan av ordinarie arbete varit eHälsocoacher, en till två coacher per deltagande företag.

eHälsocoacherna har kommit med förslag till organisationsledningarna om utbildningar, om digitala verktyg (t.ex. mobiler, nya program mm.).

Coacherna har varit en resurs för att engagera, kartlägga, utbilda och komma med framtidsförslag kring digitala hårdvaror och mjukvaror.

Resultatet:
Målet var att utbilda 1300 personer på företagen – det blev 2000!

Över 90% svarade vid projektslutet att utbildningarna har ökat den egna kunskapen och varit väl anpassade till ens egna förutsättningar.

Det har funnits utmaningar. En utmaning har varit att många verksamheter hade gamla datorer, eller få. Det har åtgärdats.

En annan utmaning har varit möjligheten att få en undersköterska eller vårdbiträde att gå ifrån jobbet till en utbildning som anordnats. Det går inte att lämna en enhet obemannad. Det har krävts en stor insats av eHälsocoacher och chefer att kunna genomföra den stora volym av utbildningsinsatser som har genomförts. Cheferna har varit viktiga för att frilägga tid och uppmuntra personal och stöda coacher.

Projektet är slut och har utvecklat individer, arbetssätt och Famna-verksamheterna. Organisationerna har förbättrat sina digitala verktyg. Alla har skaffat fler datorer som personalen kan arbeta med, andra har infört mobila verktyg för dokumentation och andra arbetsbehov. En organisation har slagit ihop IT och Kvalitetsenheter, för att kunna utveckla dem parallellt i framtiden – de handlar ju i mycket om samma saker.

Och personalen är mer utbildad, och det finns erfarenheter och strukturer för att fortsätta med utbildning och utveckling.

Nu finns slutrapporten på länk här.

Dagens Samhälle har den 10 januari ett rejält reportage om projektet.

eHälsoprojektet genomfördes med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna