Aleksandra WassoAktuellt, Medlemsnyheter

Famnas nya arbetsmarknadsnätverk

Många av Famnas medlemmar erbjuder stöd och insatser för personer att komma i arbete och sysselsättning. Därför har ett nytt arbetsmarknadsnätverk startats inom ramen för Famna. Det hade sitt uppstartsmöte i början av mars.

Eftersom allt fler medlemmar arbetar med arbetsmarknadsåtgärder har också Famna breddat sitt politiska påverkansarbete till att inkludera det området.

– Sedan den nuvarande regeringen bildades och 73-punktsprogrammet lanserades, där reformeringen av Arbetsförmedlingen var en av punkterna, har Famna haft en löpande dialog med politiker. Vi har bland annat deltagit i rundabordssamtal med arbetsmarknadsministern och de senaste veckorna haft möten med januaripartiernas arbetsmarknadspolitiska talespersoner, berättade Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare, vid mötet.

Engagerade diskussioner

Under uppstartsmötet diskuterades flera angelägna frågor. Till exempel att många av de människor som medlemmarna arbetar med nu exkluderas i ännu högre grad i samband med Arbetsförmedlingens omorganisation. Det gäller till exempel de som har psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar eller är nyanlända med behov av tolk. De behöver mer omfattande och resurskrävande stöd. Därför är det ett problem att flera av de arbetssökande är inskrivna i AF-program utformade för målgrupper som står närmare arbetsmarknaden och därför kräver kortare och mindre resurskrävande insatser. Det betyder att AF:s ersättning till medlemmarna som leverantörer inte täcker kostnaderna för insatserna.

Den ökade digitaliseringen av AF:s verksamhet upplevs också som ett problem. Många av dem som medlemmarna arbetar för att stötta har ofta redan problem med att stå utanför system och arbetsmarknad. Krav på digital kunskap och kompetens blir ytterligare hinder.

Pandemin har för många medlemmar lett till minskade ekonomiska intäkter på grund av minskat antal besökare i verksamheterna. Det beror inte endast på de begränsningar som gäller i hela samhället utan även på minskat antal placeringar från AF. När det gäller det senare upplever dock vissa medlemmar motsatt effekt, det vill säga ett ökat inflöde av placeringar från AF.

Andra frågor som diskuterades var samarbetet med AF och kommunerna samt metoder och mätning av resultat och effekt. Deltagarna i arbetsmarknadsnätverket vill bland annat prioritera och samarbeta kring metoder för att mäta resultat och effekt av insatser.

Om nätverket

Initiativtagare till nätverket är Nilla Helgesson, direktor/vd Skyddsvärnet och Lars Durfelt, områdeschef arbetsintegration och biträdande direktor Göteborgs Stadsmission. Om du är intresserad att få veta mer om det nya arbetsmarknadsnätverket, kontakta Victoria Engman Broadley, Famna victoria.engman@famna.org

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna