Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famnas tillväxtrapport 2016

Även i år har Famnas medlemmars sammanlagda omsättning vuxit från föregående år. Den sammanlagda omsättningen uppgår till 5 334 miljoner kronor, motsvarande tal uppgick året innan till 5 201 miljoner.
Antalet anställda ökade till 6 495 årsarbeten.
Tillväxtrapporten bygger på Famna-medlemmarnas årsredovisningar.

Många medlemmar gör kontinuerlig satsning på personal och höjd kompetens, visar medlemmarnas årsredovisningar. Verksamheternas överskott används till att höja kvaliteten, satsa på personal mm.  Andra kvalitetshöjande satsningar som nämns är förbättrade anläggningar, miljö, social samvaro för patienter och brukare samt ekologisk mat.

Tillväxtrapporten 2016 finns på länk här.

Då fackförbundet Kommunal gjort medlemsundersökningar och jämfört personalens uppfattning om sin tillvaxtrapport-bildverksamhet inom privat, offentlig och idéburen verksamhet, så visar sig de idéburna få bra omdömen, och ofta bäst, i jämförelsen mellan de olika driftsformerna. Personalen i idéburna verksamheter upplever mindre stress, mer möjlighet att uppfylla önskemål från patienter, klienter, boende och större möjlighet att lägga förslag till sina chefer etc.

Famnas tillväxtrapport visar alltså stabil tillväxt för idéburna inom vård och social omsorg och satsning på kvalitet i verksamheten, men samtidigt är de idéburna en liten andel av den totala välfärden. Och i Sverige växer de kommersiella aktörerna fortfarande mer än de idéburna.

I Sverige har de idéburna vuxit med 2,5%, medan tillväxten för de kommersiella ligger på 8% (vård) och 14% (omsorg), enligt Dagens Samhälle nr 32.

Famnas generalsekreterare efterlyser därför fler åtgärder från politiskt håll i form av förändringar i t.ex. offentlig upphandling.

Forskare har jämfört hur välfärden organiseras i de skandinaviska länderna. De pekar i sin forskning på styrsystem som samhället slår fast för välfärden får direkta effekter på vilka aktörer som växer mest.

Forskarna har jämfört Danmark, Norge och Sverige. I Sverige har marknadsmekanismer och lägsta pris varit styrande, vilket lett till att kommersiella aktörer växt kraftigast i Sverige. I Danmark finns en mix av regler, med syfte att stärka idéburna, vilket lett till att de idéburna har en större andel av välfärden. I Norge är det likartat, och det offentliga har ofta ett direkt samarbete med idéburna och upphandlingar som riktas enbart till idéburna, och den idéburna sektorn är större i Norge.

Effekterna är att
* i Sverige har de kommersiella 19% av välfärden, de idéburna drygt 3%.
* i Danmark har de kommersiella 7% av välfärden, de idéburna över 13%.
* i Norge har de kommersiella 13% av välfärden, de idéburna nära 8%.
(Källa: Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Institutt for Samfunnsforskning i Norge)

Lagar och regler för offentlig upphandling i de skandinaviska länderna skiljer sig åt och det ger skilda utfall vilka aktörer som dominerar.

Politiken har en viktig roll att fylla om de idéburna ska få möjlighet att växa, visar jämförelsen mellan de skandinaviska länderna och de olika regelverk som finns. Regler för offentlig upphandling får direkt konsekvens för vilka aktörer som växer. Detta är bakgrunden till att idéburna i Sverige ställer krav på förändrade upphandlingsregler, på idéburet-offentligt partnerskap med mera.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna