Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Finansutskottet och välfärdsutredningar

Allianspartierna i Finansutskottet, M, FP, C och KD, har föreslagit att riksdagen ska besluta om ett s.k. tillkännagivande. Tillkännagivandet innehåller förslag om förändrad inriktning på direktiven till den nyligen tillsatta ”Utredningen om ett nytt regelverk för offentlig välfärd”, eller mer känd som ”vinster i välfärden”, och som leds av Ilmar Reepalu.

I utskottet finns en majoritet för att ändra i direktiven sedan SD bestämt sig för att stödja alliansen i frågan. Kärnfrågan handlar om hur vinster och överskott skall hanteras och där utskottsmajoriteten vill ha fortsatt möjlighet till vinstutdelning och fortsatt utveckling av valfrihetssystemen. Man säger att kvaliteten skall stå i centrum och att drift- och ägarformer saknar betydelse för kvalitet.

Regeringens uppdrag till utredaren är att lämna förslag där möjligheten till vinstutdelning begränsas och där medlen som avsatts för vård, skola och omsorg skall användas till detta. Det senare har varit ett villkor för att V skall ge regeringen sitt stöd.

Regeringen beslutar själv om hur man skall förhålla sig till alliansinitiativet men enligt de första kommentarerna från Civilministern menar han att de frågor alliansinitiativet reser kan behandlas av den sittande utredningen.

Av de politiska kommentatorerna verkar det vara få som tror på ytterligare en utredning. Man förväntar sig att den sittande utredningen arbetar med full förståelse för de ramar som utgörs av majoritetsförhållandena i Riksdagen. Förlagen måste vara möjliga att få igenom i parlamentet.

I media ligger all focus på konflikten kring vinstfrågan. Famna vill därför särskilt peka på några av de delar av både välfärdsutredningens direktiv och alliansens initiativ som förenar dessa i en stöd för tillväxt och utveckling av de idéburna och kooperativa verksamheterna.

I direktiven (Dir 2015:22) till regeringens utredning kan man läsa att ”en utgångspunkt bör vara att de nya reglerna ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn”

Alliansen skriver i sitt utskottsunderlag att ”goda möjligheter för små och nya aktörer att starta och driva verksamheter skall säkerställas. Det gäller inte minst ideella aktörers förutsättningar att bedriva verksamheter på välfärdsområdet, där utredningen bör fastslå åtgärder för att minska inträdes- och tillväxthinder”.

Vi tycker det är både förnuftigt och löftesrikt att här finns en möjlighet att lägga förslag med bred förankring och i den konstruktiva anda som allt fler efterfrågar. Vi noterar också att båda politiska blocken efterlyser lösningar som är anpassade till tillväxt och utveckling av idéburen sektor inom välfärden. För den saken föreslår vi att bilagan till alliansens utskottsinitiativ kompletterar uppräkningen av relevanta utredningar även med sådana utredningar som berör idéburen sektor inom välfärden, och inkluderar: utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle 2014:40, en politik för det civila samhället (2009/2010:55) och Tillväxtanalys/Tillväxtverket och Ratios rapport om ”varför finns det så få idéburna organisationer i välfärden”.

Lars Pettersson, generalsekreterare, Famna

(Publicerad 150527)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna