Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Förbättringskraft och innovationer

Famna har hållit ihop ett program med flera utvecklingsprojekt som bygger på engagemang och förändringskraft hos personal närmast vårdtagarna.

”Hela projektet har varit så kul”, menade en.
”Vi har gjort så bra saker”, sa en annan.DSCF9264
Tretton olika verksamheter visade upp sig och sina förbättringsarbeten på längden och tvären.
Rummen fylldes med entusiasm och nyfikenhet.

”Vi har ett arbetssätt där vi utgår från att en dement person har massor av friska, fungerande delar”, berättade en undersköterska med glädje i rösten. ”Vi identifierar vad personen kan klara och bygger på det, följer och utvärderar och får personen att växa i självförtroende, mindre ångest, mer självsäkerhet.”

Dagen i ABF-huset fyllde två smockfulla salar med samtal, stolthet, smittande entusiasm.

De tretton olika projekten redovisade sina resultat bland annat på målarstativ med stora DSCF9320tavlor och folk lutade sig fram, läste närmare, tog foto av tavlorna för att minnas.

Där var Löjtnantsgården, ett äldreboende som satsat på att dokumentera koncist och konkret. Dokumentationen handlar om att uppmärksamma små som stora aktiviteter hos de boende, allt från att personen plötsligt väljer att kamma sig själv till att åka på en stor organiserad utflykt, med mål att göra dokumentationen bättre, liksom uppföljningar av de boendes aktiviteter, och i förlängningen förbättra den boendes livskvalitet.

Där fanns även Vasahemmet, ett annat äldreboende, där personal och vårdtagare uppmärksammat att de behövde ha bättre information till nya boende vid inflyttning. DSCF9412Arbetet gav ringar på vattnet och de upptäckte även andra informationsbehov, och anser att de fått kunskap och verktyg för fortsatt förändringsarbete.

Skyddsvärnet har arbetat med metodik kring omhändertagande av ensamkommande barn och unga, med informations- och diskussionspunkter kring livets alla områden, för att öka ungdomens samhällsorientering och förbereda för ett självständigt liv. Deltagarna ser också fortsatta utvecklingsbehov, bland annat lokalt anpassade diskussionsmaterial.

Louise Gehandler från Bräcke diakoni berättade om Anders, en patient som kom inDSCF9381 med demenssjukdom och fylld av oro och ångest och med osäkerhet att ens hitta på boendet. Men, sa Louise, en dement person har sidor som fungerar och går att bygga på. Och hon berättade att personalen kom på att Anders var en gammal orienterare, och med träning kunde de bygga på hans förmågor att läsa kartor. Inför en andäktigt lyssnande församling beskrev Louise hur de genom att fokusera på vad Anders kunde och förmådde i stället för vad som var sjukt, så kunde en häpnadsväckande utveckling ske. Anders blev säkrare, lärde sig hitta, kunde röra sig fritt på egen hand, och ångesten och oron minskade avsevärt.

DSCF9361Det möjliggjordes genom arbete med PDU, Personcentrerad Dokumentation och Uppföljning, som bygger på att kartlägga och dokumentera vad en person förmår och vad den behöver hjälp med, och följa upp detta i hela teamets omvårdnad.

Sofiagården vid Bräcke diakoni är ett demensboende som arbetat med PDU. Teamet beskrev målen med sitt arbete som att öka personcentreringen, öka delaktigheten för den boende i planeringen av insatserna, stärka det multiprofessionella teamarbetet och att inkludera den boende och närstående i teamet. De tycker sig nu se och kan mäta att personer klarar mer än de tidigare trott och utifrån dessa nyupptäckta förutsättningar omformar de sina arbetssätt.

DSCF9357Även Vindragaren vid Bräcke diakoni är ett demensboende där personalen ville utveckla arbetet kring de boendes oro och ångest vid demens. Personalen har sett mätbara förbättringar hos de boende, men hos några också noterat försämring, vilket kan hänga samman med att de blivit bättre på att mäta, dokumentera och följa upp de boende.

Helhetsvårdens hospice vid Bräcke diakoni satsade också på att förbättra dokumentation och att synliggöra behov hos de boende. En av konsekvenserna är att omvårdnadsinsatser som tidigare knappt syntes nu blivit tydliga, mätbara och framgångsrika.

DSCF9344Göteborgs Kyrkliga Stadsmission har arbetat med Empowerment. Flera av Stadsmissionens enheter möter människor i behov av vård, boende, stöd och omsorg under olika omständigheter och situationer i den enskildes liv. Målgruppen är till stor del människor med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, hemlöshet, utsatthet och utanförskap i samhället. Målet var ett ökat medinflytande för personerna, och att öka samverkan mellan enheterna, boendegruppernas önskemål och specifika behov.

Hospice Gabriel är en specialiserad palliativ vårdenhet som i ett projekt fokuserat på att gemensamt arbeta med att lindra en patients svårigheter med andning och rossel, ochDSCF9335 att ta hand om de anhörigas oro kring den svårt sjuka personen.

HSB Omsorg hade flera olika projekt. På Attundagårdens äldreboende satsade man på aktiviteter. De hade funderat på hur de skulle få sina boende att delta och få en djupare social gemenskap. De boende har stort musikintresse, älskar att konversera och framförallt mysa. Men många hade talat om ensamhet och tristess. När personalen funderade över hur de kunde ändra på detta testade de med kaffe efter maten, samtal, personal närvarande vid måltiderna, musik, hästar, och att tydligt kommunicera dagens aktiviteter.DSCF9317

Näsbyparks Parkinsonboende satsade personalen på måltidssituationen, med nya sätt att servera mat så det blir mer lockande, ha stillsam bakgrundsmusik och dämpad belysning, förbättrade sittställningar, flera sätt att skapa samtalsmiljöer vid matborden, minska stress, uppmuntra självständighet hos de boende.

Solberga by är en Waldorfgrundsärskola och LSS-boende för barn och ungdomar. De har satsat på att skapa en stödpersonroll i barnets närmiljö för att möta det enskilda barnets komplexa stödbehov. Det är ett arbete som fortsätter och fördjupas.DSCF9293

Neuberghska Bambergerska äldreboendet satsade på att utveckla de boendes rätt till egentid. Personalen identifierade att det saknades verktyg och tydliga arbetssätt för att kunna följa upp och säkerställa att de boende verkligen erbjuds och får sin önskade egentid, och hos personalen var det osäkerhet kring när egentid skulle erbjudas och av vem. De intervjuade sina boende, och schemalade egentiden i en app utifrån de boendes önskemål.

Göteborgs Räddningsmission hade projekt med målet att skapa meningsfull DSCF9330sysselsättning som leder arbetslösa personer närmare ett arbete. Räddningsmissionen arbetar utifrån varje enskild individ, och det handlar ofta om att bygga upp självförtroende, självkänsla och skapa trygghet i att ingå i ett sammanhang, och försöker skapa fungerande nätverk för denna grupp som står långt från arbetsmarknaden.

Vad har vi lärt oss?

Jenny Hjalmarson, projektledare, Famna

Jenny Hjalmarson, projektledare, Famna

Det var smockfullt och varmt, med många spännande möten och samtal. Projekten i utvecklingsprogrammet ställde alla frågan till sig själva: Vad har vi lärt oss?

Roligt har det varit, anser deltagarna. Alla anger att de arbetat utifrån att synliggöra boendes eller brukares behov och utgå från detta i förändringsarbetet. En annan återkommande kommentar är att teamen fått nyttiga verktyg för förändringsarbete och att de kommer fortsätta, fördjupa och förstärka.

Ett stort antal pekar också på att teamens roll, att inkludera hela teamen och alla kompetenser.

Tid – att ha tid, är en annan kommentar. ”Att ha och planera in tid för arbete i teamet”. ”Vi har lärt oss att innovation och utvecklingsarbete tar tid och kräver resurser”.

En av listorna över ”Vad har vi lärt oss”:
Att ha en välfungerande organisation i ryggen.
Att ledningen är med på tåget
Planera in tid för förbättringsarbete
Viktigt med teamet
Att det tar tid att få med personal

DSCF9427En annan lista:
Att det är roligt med förändringsarbete
Att det är svårt att samla gruppen då vi arbetar olika tider.
Att man behöver mer tid än vi från början tänkte
Att våga!
Att förändring tar tid, “Rom byggdes inte på en dag”.

En tredje lista:
Vi har lärt oss att genomföra en förändring kräver samarbete, tålamod och engagemang från alla parter inblandade. Det kräver kontinuerlig uppföljning och förbättring. Vi har lärt oss att bemötande är en av de viktigaste grundpelarna i all person-centrerad omvårdnad.

DSCF9448Dagen avslutades med ett panelsamtal kring innovationer.

Och folk fotograferade, och fotograferade, och…

DSCF9362

 

DSCF9356DSCF9351DSCF9336DSCF9262

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna