Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Fortsatt samarbete, föreningsdemokrati och förutsättningsfrågorna

Om den idéburna och frivilliga sektorn ska få igenom sina önskemål och krav krävs att vi i viktiga frågor uppträder enade och talar med en röst. Mångfalden av åsikter, verksamheter, inriktningar och filosofier är vår största styrka när det gäller att driva på samhällsutvecklingen. Den är också en fantastisk tillgång för de människor vars livschanser förbättras just genom olikheter och valfrihet bland sektorns alla aktörer. Men när det gäller att förändra förutsättningarna för till exempel idéburen välfärd är det effektivare med en viss samsyn och gemensamt agerande.

För att påverka hur förslagen som lades fram före jul i utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56)  – som bland annat föreslår en tydlig definition av vilka som är idéburna aktörer, som förtydligar LOV och IOP och som föreslår förändringar i LOU – ska kunna bli verklighet, fortsätter vi därför att träffas i den breda krets av organisationer som fanns representerad i utredningens referensgrupp. Nu i januari har vi hunnit diskutera såväl sakfrågor som strategi. När nästan alla runt bordet nu läst utredningen förslag blev det en palett av tolkningar av fördelar och nackdelar för den egna organisationen. Självklart kommer detta att lysa igenom i remissvar och synpunkter. Vissa oroar sig för någon detalj där den egna verksamheten inte behandlas specifikt i utredningen, andra vill gå längre och några undrar varför endast idéburna organisationer i välfärden omfattas.

Famnas grundståndpunkt är: låt inte det bästa bli det godas fiende. Det faktum att vi nu har lagförslag om en definition är bara det ett viktigt steg framåt!

Föreningsdemokrati

Samarbetet inom sektorn är högaktuellt också i en annan dimension: hur går det med ”NyOrg” och Famnas samarbete med Forum? Med arbetsgivarorganisationer? Med andra i civilsamhället? Famnas styrelse har haft ingående och konstruktiva diskussioner om detta. Styrgruppen med IDEA, KFO, Forum och Famna har träffats kontinuerligt. Referensgruppen där en rad andra organisationer bjudits in har hunnit träffas två gånger. Arbetet fortsätter.

Vid årsmötet 28 maj (obs nytt datum!) kommer alla Famna-medlemmar få chansen att säga sitt om nästa steg.

Jag vill också slå ett slag för att utnyttja föreningsdemokratins andra redskap – att själva lägga fram förslag. Fram till den 28 februari kan Famnas medlemmar motionera inför föreningens årsmöte.

Famna är i sin tur med på en motion till Arbetsgivaralliansens (vår arbetsgivarorganisation) årsmöte i april. Motionen handlar om Arbetsgivaralliansens  (hittills negativa) hållning till att delta i arbetet med ”NyOrg”. Vi hoppas kunna påverka Arbetsgivaralliansens årsmöte och dess styrelse till en mer konstruktiv hållning. För det är så det ska fungera i ett öppet och demokratiskt föreningsliv: medlemmarna för fram synpunkter, diskuterar och påverkar beslut.

Senast uppdaterad 2020-02-20

Fler nyheter från Famna