Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Generös höstbudget, men hur går det med vård- och omsorgsskulden?

Välfärden får i förslaget från regeringen och januaripartierna (C) och (L) rejäla tillskott under 2021, delvis motiverat med coronahantering och för att få bukt med vårdskulden. Men stora resurstillskott är inte allt: det måste också finnas tankar om hur idéburna och andra fristående aktörer får del av dessa medel. Och om hur de långsiktiga lösningarna ser ut.

I budgetpropositionen finns 4 extra miljarder kronor till regionerna 2021 och 2022, utöver redan utlovade 12,5 miljarder och ytterligare 10 miljarder i generella statsbidrag till välfärden. Det är ofattbart stora summor. Därtill kommer ett tillskott till äldreomsorgen om 4 miljarder årligen. Från Famnas sida välkomnar vi förstås också att schablonen för assistans inom LSS räknas upp.

Slentrianmässigt talas om ”välfärden” som synonymt med vad regioner och kommuner utför. Och ofta glömmer man hur nästa steg i resursfördelningen, från regioners och kommuners budgetar till exempelvis de idéburna aktörerna inom vård och social omsorg, ska utformas. Kommer de stilleståndskostnader som väldigt många aktörer drabbats av alls att kunna ersättas? Det beror på avtalen med respektive region/kommun, men oftast finns inte denna effekt med. Detta är en fråga som Famna fortsatt kommer att arbeta med, i kontakter med beslutsfattare på olika nivåer. Vi behöver ständigt påminna om att resurstillskotten måste komma alla typer av verksamheter till del, inte endast de där en region eller kommun är huvudman.

Vad är egentligen vård- och omsorgsskulden? Kan den mätas? Den utgörs av alla eftersatta och uppskjutna vård- och omsorgsbehov efter coronan, samtidigt som pandemin inte alls är över. När det gäller konkret inställda operationer finns det statistik. Men hur är det med ökad psykisk ohälsa? Ökade behov inom missbruksvård? Fortsatt negativa hälsoeffekter av ofrivillig ensamhet? Ingen vet ännu. Det enda jag vet är att många Famna-medlemmar arbetar hårt för att dra sitt strå till stacken, för att fortsatt lösa de problem som enskilda människor har och som i vissa fall förvärrats av pandemin.

Stämmor och styrelsemöten

Arbetsgivareföreningarna KFO och Idea blir Fremia, efter beslut på stämmorna i början av månaden. Läs mer om det i denna artikel. Även Arbetsgivaralliansen, den arbetsgivarorganisation där flest Famna-medlemmar är med, har haft stämma och där behandlades bland annat motioner från ett antal medlemmar. De flesta av de förslagen röstades ned, vilket vi skriver om här.

Organisationsfrågor är antagligen inte det som står högst på agendan för våra medlemmar, men många följer ändå med intresse det uppdrag som stämmorna gav respektive styrelse i Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd och Forum – idéburna organisationer med social inriktning: att arbeta för närmare samverkan eller kanske till och med sammanslagning. Arbetsgruppen tog flera steg framåt i förra veckan och styrelserna som hade gemensamt möte hos Ersta diakoni verkar hittills vara med på noterna. Hur en del av tankarna går kan läsas i senaste numret av Kurage, under rubriken ”Vi vill främja civilsamhällets möjligheter att verka”. Arbetsgruppen ska komma med genomarbetade förslag under hösten.

Senast uppdaterad 2020-10-22

Fler nyheter från Famna