Under flera års tid var Famnas medlemmar beroende av ett positivt finansnetto för att gå med vinst. Men nu är den trenden bruten. Det visar Famnas nya Tillväxtrapport.

– Vi ser en utveckling där Famnas medlemmar är mindre beroende av det egna kapitalet än tidigare för att få verksamheterna att gå runt. Det är väldigt positivt, säger Klara Rapp, tf, generalsekreterare på Famna.

Men alla siffror pekar inte uppåt i årets rapport. De totala intäkterna för Famnas medlemmar har ökat i löpande priser men minskat i fasta. Det är första gången sedan 2008 som omsättningen i löpande- och fasta priser går åt motsatta håll, något som kan förklaras av den kraftiga inflationen under 2022.

Även tillväxten visar skilda riktningar beroende på om man räknar i nominella siffror eller reala priser. I nominella priser går det att utläsa positiva siffror men i reala priser visar sektorn en minskning med 1 procent.

En tydlig insikt av Tillväxtrapporten 2023 är att storleken spelar roll. De 17 största av Famnas medlemsorganisationer står för 96 procent av det totala resultatet. Det har också en betydligt högre vinstmarginal. 

– Vi ser att de stora medlemmarna har nytta av sin stordrift, där till exempel OH-kostnader kan fördelas över fler verksamheter och anställda, säger Klara Rapp.

Men oavsett storlek ser Famna att sektorn har goda möjligheter att växa – just nu. I rapporten går det att utläsa att kommuner och regioners externa köp av välfärdstjänster har ökat med nästan 50 procent sedan 2012. Famna vet dessutom sedan tidigare genom utförda enkäter att politikerna i dessa kommuner och regioner är positiva till att stärka förutsättningarna för civilsamhället att bidra ytterligare.

– Det finns anledning att vara hoppfull när det gäller idéburen sektor. Och med de nya lagändringar som kom förra året, om riktad upphandling till idéburna, fick sektorn ytterligare ett verktyg. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och ta för sig, säger Klara Rapp.

Hela tillväxtrapporten finns att ladda ner och läsa här. 

Fakta: Tillväxtrapporten i korthet

De totala intäkterna för Famnas medlemmar har ökat i löpande priser från 9,0 miljarder till 9,4 miljarder, men minskat i fasta priser från 7,9 miljarder till 7,6 miljarder.

I nominella priser har Famnas medlemmar ökat sin omsättning med 6,8 procent, medan i reala priser har omsättningen minskat med 1,0 procent.

Vinstmarginalen har ökat från 2,7 procent 2021, till 3,3 procent 2022.

De största organisationerna haft en kraftigare tillväxt och står för 96 procent av den totala vinsten.

Antalet anställda skiljde sig inte särskilt mycket mellan 2021 och 2022. Dock ser man en förändring i könsfördelningen då antalet kvinnor minskat med 4,2 procent medan antalet män ökat med 8,0 procent.

Kommuner och regioners externa köp av välfärdstjänster har ökat med nästan 50 procent sedan 2012.