Anders malmstenAktuellt

Höstens heta politiska frågor för idéburen sektor

Ett av Famnas viktigaste uppdrag är att bevaka de politiska frågor som är viktiga för utvecklingen av idéburen välfärd. Under den närmaste tiden kommer kansliets fokus att främst ligga på sex olika frågor.

En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden

I juni 2018 tillsatte regeringen en utredning med syftet att öka det idéburnas deltagande i välfärden. Utredaren Samuel Engblom, som är samhällspolitisk chef på TCO, ska ta fram en definition av vilka som utgör idéburna aktörer i välfärden. Definitionen ska bland annat underlätta för verksamheter som vill ingå samverkansavtal med offentliga organisationer. Samuel Engblom lämnar sitt förslag till regeringen i mitten av december i år. Famna ingår i utredningens referensgrupp och har konstruktiva möten med utredaren.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-vill-se-fler-ideburna-aktorer-i-valfarden/

Framtidens socialtjänst

Det är 36 år sedan socialtjänstlagen trädde i kraft och drygt 25 år sedan den sågs över. År 2017 fick Margareta Winberg uppdraget som särskild utredare. Utredningen är förlängd och ska överlämnas till regeringen 1 juni 2020. Uppdraget är mycket omfattande och regeringen skriver att ”översynen förväntas lösa många av de problem socialtjänsten möter”.

Famnas representant i utredningens referensgrupp är Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken och styrelsemedlem i Famna. Det finns också en arbetsgrupp på Facebook där flera av Famnas medlemmar ingår.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/tillaggsdirektiv-till-utredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703/

Moms på sjukvård

Famna följer frågan om den nya momsen som infördes den 1 juli, och som innebär att all vård och omsorg som utförs med inhyrda experter blir 25 procent dyrare. Momsen på inhyrd personal drabbar alla Famna-medlemmar som hyr in medarbetare för vård och omsorg. Famna skrev tillsammans med KFO en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle den 10 juli. I den uppmanas Skatteverket att på kort sikt skjuta upp tillämpningen av den nya skatten till dess att rättsläget är klarlagt. Famna fortsätter att bevaka frågan och agera när tillfälle ges. Vissa lättnader har nyligen utlovats från politiskt håll men innan skarpa förslag ligger på bordet fortsätter Famna att bevaka frågan.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/moms-pa-vard-minskar-den-ideburna-valfarden-28638

Utredningen om en jämlik vård

Utredningen Styrning för en jämlik vård, som tidigare hette Ordning och reda i vården, lämnar över sitt förslag till regeringen den 1 oktober i år. Den påbörjades i december 2017 och har fått flera tilläggsdirektiv. Utredaren Göran Stiernstedts övergripande uppdrag är att utreda olika möjligheter att säkerställa att vårdens pengar går till vård, och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård också ges företräde till vården. Famnas förhoppning är att utredningsförslaget skickas ut på remiss.

Famnas representant i utredningens referensgrupp har varit Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta Sjukhus.

http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=socialdepartementet&selection=pagaende&pagenr=2

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/ordning-och-reda-i-varden-med-goran-stiernstedt/

IVO:s nya avgifter

IVO:s nya policy, som trädde i kraft 1 januari 2019, innebär att totalt 15 olika verksamheter, som ryms inom socialtjänstlagen och LSS, kräver tillstånd. Det tycker Famna är bra eftersom IVO på det viset bidrar till att säkra kvaliteten. Men Famna vänder sig starkt mot de nya avgifter som infördes samtidigt.

Reglerna innebär att samtliga sökanden, stor som liten, privat som idéburen, ska betala samma avgift på 30 000 kronor för en ansökan om ett nytt tillstånd och 21000 kronor för att ändra i ett befintligt tillstånd. Medan kommunerna som inte är tillståndsskyldiga inte behöver betala någon avgift. Flera av Famnas medlemmar vittnar om konsekvenserna av de nya avgifterna – höga kostnader och ökad administration i kombination med samma långa handläggningstider hos IVO. Famna jobbar med olika påverkansinsatser för att få riksdag och regering att förstå problematiken, bland annat en kommande debattartikel.

https://www.ivo.se/nyatillstand

Reglering av yrket undersköterska

Utredningen om reglering av yrket undersköterska föreslår att en skyddad yrkestitel införs för undersköterskor. Förslaget går ut på att endast den som har en viss utbildning eller kompetens ska få använda titeln undersköterska. Utredningen presenterades av den särskilde utredaren Harriet Wallberg den 29 april och är nu ute på remiss. Famna är en av remissinstanserna. Remissvaret, som ska vara inne senast den 20 september, diskuterar vi med några medlemmar vilka har koppling till remissen.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-med-skyddad-yrkestitel-for-underskoterskor/

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna