Aleksandra WassoAktuellt

Idéburet i budgeten: Famna och Forum kommenterar

Famna välkomnar de extra satsningarna på vård och omsorg som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022. Vi ser dock med oro på att de idéburna aktörerna tycks ha glömts bort av Socialdepartementet. De extra medel som nu ställs till förfogande i pandemins kölvatten får inte fastna hos regionerna eller myndigheterna.

– De idéburna aktörerna kan och vill bidra till att lösa vård- och omsorgsskulden inom en rad områden efter covid19. Regering och riksdag måste se till att skapa mekanismer som vidarefördelar extramedlen till alla relevanta välfärdsaktörer, oavsett om det handlar om kompetensförstärkning, inköp av skyddsutrustning eller fortsatta kommunikationsinsatser, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

– Jag kan inte se att de idéburna aktörerna finns med när regeringen räknar upp allt man avser förstärka välfärden med. Det är endast kommuner, regioner och myndigheter som nämns och anses ha en roll i det fortsatta arbetet med pandemin, säger Ulrika Stuart Hamilton.

På ett område nämns dock civilsamhället. Det gäller psykisk hälsa och suicidprevention där regeringen anser att civilsamhället gör ovärderliga insatser i form av medmänskligt stöd och insatser för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Regeringen säger sig vilja “skapa förutsättningar för att utveckla och stärka organisationernas arbete inom området.” Några konkreta besked om hur organisationernas arbete ska stärkas kan vi dock inte hitta.

Forum: Unikt reformutrymme når bara delar av civilsamhället

Budgetpropositionen för 2022 innehåller välkomna medel till bland annat kvinnojourer och barnrättsrörelsen och förslag om mer medel till säkerhetshöjande åtgärder för organisationer. Trots ett unikt stort reformutrymme missar dock regeringen att se hela civilsamhällets potential i att bygga tillit, demokrati och välfärd.

– Forum välkomnar satsningarna på välfärden och Sveriges nystart efter pandemin i stort, men ser att civilsamhällets oumbärliga roll i detta arbete behöver mer långsiktiga och förutsägbara satsningar framöver. Det är positivt att bland annat kvinnojourer och barnrättsorganisationer får tillskott i anslagen, men över lag kommer inte civilsamhället att märka av det unikt stora reformutrymmet i årets budget, säger Forums ordförande Patrik Schröder.

Läs hela Forum kommentar här.

 

 

Senast uppdaterad 2021-10-26

Fler nyheter från Famna