Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburen välfärd

Forum och Famna fortsätter på DN-debatt:
”Begreppet ’idéburen sektor’ har de senaste åren fått en renässans, eftersom både dåvarande Alliansregeringen och den nuvarande rödgröna regeringen uttryckt sig positivt om idéburna aktörer inom välfärden. Sedan propositionen om ett stärkt civilsamhälle lades 2009 har det uttryckligen identifierats en tredje sektor, utöver offentlig sektor och marknad, som politiska partier av alla kulörer säger sig vilja stärka.”

”Ingen har naturligtvis patent på begreppet ”idé”. Ingen hävdar att människor som startar privata företag skulle sakna idéer, tankar, engagemang eller koncept. Men aktiebolaget som form, det kommersiella företaget, har per definition till syfte att gå med vinst. Skillnaden är inte om den ena är idérik eller den andra är idéfattig. Skillnaden är hur vinsten används – en idéburen aktör återinvesterar vinsten i sin verksamhet.”

”Idéburna verksamheter har flera mål, är inte vinstsyftande och återinvesterar sitt överskott för att uppnå mål som är t ex sociala, kvalitativa och till för att förbättra för en grupp människor.”

”Ilmar Reepalus välfärdsutredning har i sina direktiv att söka undanröja en del hinder för sektorns utveckling. Vi anser inte att man nått ända fram även om en del goda förslag presenterades i förra veckan.
Vi tror att den särskilda logik och de särskilda drivkrafter som återfinns i idéburna verksamheter gagnas av att man förstår skillnaden mellan dessa och kommersiella företag. Det innebär inte att vi är emot företag eller entreprenörer. Men vi är emot att de senare blandar bort korten och definierar bort den tredje sektorn genom att söka ta över begreppet ’idéburen’”, skriver Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna, och Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum, Idéburna organisationer med social inriktning, i debattrepliken som i sin helhet kan läsas på länk här.

På DN-debatt finns även en replik från Idéburna skolors riksförbund med flera. De vill betona skillnaden mellan överskott och vinst. Å ena sidan finns överskott, som stannar i företaget och återinvesteras, medan vinst lämnar företaget och delas ut till aktieägare.

Det ”går utmärkt att driva företag inom vård, skola och omsorg, utan att dela ut ett överskott som vinst till aktieägare. Detta är, som vi ser det, grundprincipen bakom idéburen företagsamhet, överskott stannar i verksamheten och används för att förbättra och utveckla verksamheten utifrån dess ändamål för medborgare och samhälle”, skriver Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander med flera.

Läs deras replik på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna