Den osynliga välfärdssektorn

Den idéburna välfärdssektorn har en lång tradition i Sverige och bidragit med lösningar som idag utgör en självklar del av den offentligt finansierade välfärden. Trots sektorns viktiga och betydelsefulla roll känner få till den. Tillsammans med våra medlemmar synliggör vi sektorns roll, särart och potential.

De idéburna aktörerna

Idéburna välfärdsaktörerna är traditionsrika, snabbfotade och oegennyttiga. Deras särart och unika logik skapar ett mervärde som berikar den svenska välfärden.

Med sitt oegennyttiga syfte utmanar och kompletterar deras verksamheter de offentliga och privata aktörerna. Genom att utföra tjänster riktade till människor i utsatta situationer kompletterar de den offentligt finansierade välfärden. Idéburna aktörer har en unik roll både som utförare av tjänster i välfärdssystemet och som röstbärare för sina målgrupper.

Idéburna aktörers styrning utgår från mänskliga och samhälleliga behov. Allt överskott återinvesteras i verksamheten, vilket innebär att pengarna stannar i välfärden. Det oegennnyttiga syftet och återinvestering av överskott regleras i stadgar och bolagsordningar.

Den idéburna välfärdssektorn

Den idéburna välfärdssektorn är en av tre sektorer i den svenska välfärden, jämte den offentliga och privata vinstutdelande. Denna sektor ingår i det bredare begreppet civilsamhället. 

Områden som ingår i begreppet välfärd:

  • hälso- och sjukvård
  • hälsofrämjande verksamhet
  • sociala omsorgstjänster
  • utbildning, sådan som regleras av skollagen, utbildning och bildning som folkhögskolor och studieförbund genomför samt annan utbildning med offentlig huvudman
  • aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet
  • verksamheter som syftar till att öka människors integration och inkludering i samhället samt att motverka segregation och isolering.

Idéburen välfärdsaktör enligt svensk lag 

En idéburen aktör i offentligt finansierad välfärdsverksamhet är en juridisk person som:

  • inte är direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av staten, en kommun eller en region.
  • har ett syfte som är allmännyttigt.
  • bedriver eller har för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet.
  • inte gör några värdeöverföringar till annan än registrerade idéburna aktörer eller till forskning.

Flexibla aktörer redo att möta nya behov

De idéburna aktörerna utför inte endast välfärdstjänster på uppdrag av kommun, region eller stat. Med sin bas och identitet i civilsamhället verkar de i mellanrummen där behov uppstår, något Famna valt att kalla tapp och glapp. 

Drivkraften i att finnas där behoven uppstår har sin förklaring i de idéburnas oegennyttiga syfte, att verka för att möta mänskliga och samhälleliga behov. Aktörer utanför den idéburna sektorn saknar incitament att verka i denna del av välfärden. Det gör sektorns lösningar och verksamheter unika. 

En av Famnas äldsta medlemmar har funnits sen Gustav Vasas tid och bedrev då fattigvård med gåvomedel.  Flera av de verksamheter eller lösningar som utvecklats i den idéburna sektorn har senare införlivats i den offentligt finansierade välfärden, såsom mödravården, hemtjänsten, kvinnojourerna och barnomsorgen.  Dessa lösningar kallas sociala innovationer och utgör en central egenskap hos sektorn. 

Idag finns flera exempel på verksamheter och/eller lösningar som finns i mellanrummen: läger för barn och unga till föräldrar med beroendeproblematik, avhopparverksamheter, stödsamtal för unga vuxna med psykisk ohälsa och matcentraler för människor som lever i fattigdom är alla exempel på verksamheter som uppstår i mellanrummen, ofta skyndsamt finansierade av filantroper och/eller insamlade medel från privata givare. Dessa initiativ kan också stödjas av det offentliga genom idéburna offentliga partnerskap (IOP). 

I Famnas påverkansarbete lyfts dessa verksamheter och lösningar fram och synliggörs för beslutsfattare. Nya eller omötta behov i samhället har i de idéburna aktörerna såväl utförare som röstbärare som arbetar för att möta behoven och se till att de kan finansieras inom ramen för den offentligt finansierade välfärden. 

Några av våra medlemmar