Aleksandra WassoAktuellt

Idéburet nätverk för verksamhetsutvecklare

Bräcke diakoni har tagit initiativ till att skapa ett nätverk för idéburna verksamhetsutvecklare. Målsättningen med nätverket är att dela tankar och agera bollplank för idéer kring strategisk verksamhetsutveckling. Kanske är det också möjligt att hitta samverkansfrågor kring exempelvis kompetensutveckling. Vill du vara med och utveckla formerna för nätverket hör av dig till louise.gehandler@brackediakoni.se

Första mötet kommer vara via teams

Fredag 11 november 10-12

Vill du veta mer om vilka nätverk som finns inom paraplyområdet som är Famnas medlemsföreningar? Nedan finner du en lista över de nätverk som finns till hands samt de kontaktpersoner man kan nå ut till ifall man skulle vara intresserad av att involvera sig i ett eller flera av nätverken! Det är tillsammans vi är som starkast, och dessa nätverk är en perfekt plats att bli bättre genom samverkan.

Kvalitetsnätverket

Cirka fyra gånger per år träffas Kvalitetsnätverkets medlemmar.

Här diskuteras sådant som medlemmarna föreslår, till exempel erfarenheter av kvalitetsstyrning och –uppföljning. Andra ämnen kan vara aktuella remisser som Famna svarar på och nyheter från myndigheter som du i din verksamhet behöver ha koll på.

Sedan coronan bröt ut har alla möten varit på distans och nätverket har stöttat varandra i pandemihanteringen.  Till hösten 2022 hoppas vi att kunna träffas igen.

Kontaktperson: Silvia Rexinger, kvalitets- och utvecklingsansvarig, Famnas kansli. För mer information:  08-54694935. Epost silvia.rexinger@famna.org

Äldreomsorgsnätverket

Nätverk startat i november 2020. Diskuterar bl a högaktuella kvalitetsfrågor inom äldreomsorg m a a covid-19.

Kontaktperson: Silvia Rexinger, utvecklings- och kvalitetsansvarig, Famnas kansli. Tel 08-54694935. Epost silvia.rexinger@famna.org

Familjehemsnätverket

Medlemmarna i detta nätverk driver familjehem och anordnar egna träffar för erfarenhetsutbyte och samtal om verksamhetsnära frågor; kvalitet, gemensam marknadsföring, GDPR och upphandlingar. De finns även som sluten grupp på Facebook.

Kontaktperson: Lena Karlsson, chef för familjehemsverksamheten inom Stockholms Stadsmission, lena.karlsson@stadsmissionen.se

Arbetsmarknadsnätverket

Nätverket samlar de medlemmar som bedriver arbetsintegrerande sociala verksamheter och började lokalt i Västsverige. Under 2021 utvecklades det till ett nationellt nätverk och har varit mycket aktivt, bl a med synpunkter på Arbetsförmedlingens reformering, remissvar och inför dialog med företrädare för Arbetsförmedlingens ledning.

Kontaktperson: Nilla Helgesson, direktor Skyddsvärnet Anno 1910,

tel. 08-7291730.

Arbetsgruppen för kommunikationsutveckling (AKU)

I AKU ingår professionella kommunikatörer hos Famnas större medlemmar. AKU har bl a tagit fram (manus och finansiering) en professionell film om idéburen välfärd (kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=r27083nHYl8&feature=youtu.be) 2021 har en enkätundersökning bland förtroendevalda på kommunal, regional och nationell nivå genomförts med både kännedoms- och attitydfrågor kring idéburen välfärd tagits fram (frågebatteri och finansiering). Resultatet av undersökningen används under valåret 2022 i opinionsbildning och påverkansarbete.  Nätverkets medlemmar hjälper också varandra att förstärka den egna organisationens budskap i sociala medier.

Kontaktperson: Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna,

tel. 08-546 949 33. E-post: ulrika.stuart@famna.org

Famna Väst för medlemmar i Västsverige

Famna Väst är det av Famnas regionala nätverk som funnits längst. Här driver man politiskt påverkansarbete genom gemensamma debattartiklar, politikermöten med mera. Nätverket anordnar även kunskapsseminarier om sakfrågor inom de områden som medlemmarna verkar.  Vidare träffas medlemmarnas högsta ledningar medlemmarna regelbundet för att utbyta erfarenheter som rör ledarskap i allmänhet och idéburet ledarskap i synnerhet.

Kontaktperson: Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken, tel. 031-808995, emma.vento@gyllenkroken.se

Famna Syd för medlemmar i Sydsverige

Famna Syd är ett regionalt nätverk för medlemmar som driver verksamhet i Skåne och Blekinge. De är framför allt inriktade på att bedriva gemensamt påverkansarbete på regional och lokal nivå. Nätverket har pausat sin verksamhet sedan 2021 men har för avsikt att så småningom återuppta regelbundna möten där de identifierar viktiga gemensamma frågor och planerar samt följer upp möten med politiker. Under senaste valrörelsen bjöd de in politiker och tjänstepersoner till lunchmöten för att informera om idéburen välfärd. Famna Syd har nära samverkan med Nätverket Idéburen sektor Skåne.

Kontaktperson: Lena Wetterskog-Sjöstedt, direktor Skåne Stadsmission, tel. 0708-34 16 75, lena.wetterskog-sjostedt@skanestadsmission.se

Famna Stockholm för medlemmar i Stockholms län

Det finns idag drygt 50 medlemmar i Famna som har sitt säte i Stockholms Län. 2018 bildades Famna Stockholm på initiativ av tre av Famnas dåvarande styrelseledamöter: Eva Frunk Lind, Karin Thalén och Nilla Helgesson. Syftet är att diskutera erfarenheter, lyfta fram utmaningar och hinder för verksamheternas tillväxt i regionen och ge stöd till varandra. I Stockholm valde man att dela in nätverket i tre grupper utifrån verksamhetsinriktning: LSS-verksamhet, sjukvård samt social omsorg.

För äldreomsorg hänvisa till det nya nationella nätverket, se ovan. Gemensamt för alla grupper är fokus på målet Tio2030.

Famna Stockholm, nätverket LSS-verksamhet

Cirka fyra möten per år. Här diskuteras frågor som berör assistansfrågor, funktionshinder och social omsorg. Sedan augusti 2021 har nätverket gått över till att vara nationellt, se mer information under LSS-nätverket under rubriken ”Nationella nätverk som du kan delta i”.

Kontaktperson: Erik Hagberg, VD Bambi, tel 0733-40 51 43.

Famna Stockholm, nätverket Social omsorg

Vanligtvis möten fyra gånger per år men har ett uppehåll med möjlighet att vid behov boka in möten. Diskuterar frågor kring social omsorg, upphandlingar, samarbeten inom och mellan kommuner, aktuella utredningar mm.

Kontaktperson: Nilla Helgesson, direktor Skyddsvärnet Anno 1910,

tel. 08-7291730.

Famna Stockholm, nätverket Sjukvård

Träffas när det behövs, har sedan pandemins start pausat då covid-19 krävt omprioriteringar för deltagande medlemmar. Här diskuteras frågor som berör sjukvård och Region Stockholm (f d SLL) till exempel upphandlingar, aktuella politiska frågor på regional nivå med mera.

Kontaktperson: Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem, ledamot i Famnas styrelse, tel. 08-12280000.

Senast uppdaterad 2022-10-27

Fler nyheter från Famna