Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Krig i Europa och coronarapport här hemma

Denna blogg skrivs samma dag som Ryssland invaderar Ukraina och bomber faller över ett grannlands territorium. Perspektiv på våra egna bekymmer och utmaningar blir ett annat. Fokus förflyttas. Famnas inriktning är ju normalt Sverige och samhällsutvecklingen här. Samtidigt har vi flera medlemmar med verksamhet i Ukraina och i de länder som sannolikt kommer vara närmast att ta emot flyktingar och hjälpbehövande. Dem skänker vi en extra tanke idag och kanske också en extra slant via swish. Jag vet att vi är många som funderar på vilka ytterligare solidaritetshandlingar vi kan utföra för att stötta människor som utsätts för detta oprovocerade våld. Inom civilsamhället finns alltid en beredskap att ställa upp med insatser, resurser, tid och engagemang. Det i sig känns ändå bra att vara en del av en dag som denna.

Coronautvärdering à la idéburen sektor

Coronakommissionens slutbetänkande presenteras fredag 25 februari. Vår utvärdering kom redan onsdagen 23 februari. Skillnaden är inte bara två dagar. Skillnaden är framförallt fokus på den idéburna sektorn. Famna har tillsammans med Forum, Fremia och Giva Sverige gått igenom medlemmarnas erfarenheter av coronahantering och stöd. Vilka fungerade och vilka sköt bredvid målet? Vi har kunnat konstatera att det är långt kvar innan statsmakterna uppfyllt löftet att ersätta alla merkostnader. Men vi framhåller också de positiva delarna, dels att idéburna aktörer och civilsamhället tagit och fortfarande tar ett stort ansvar. Men också att vårt påverkansarbete har givit resultat och att förändringar genomförts som inte skulle ha hänt utan vårt agerande. Läs mer om det i vår rapport, redan uppmärksammad av Altinget civilsamhälle.

 

Propositionen om idéburen välfärd

I början av februari lade regeringen fram lagrådsremissen om idéburen välfärd. Den följer utredningens (Idéburen välfärd, SOU 2019:56) förslag tillräckligt nära för att vi ska vara positivt inställda och nöjda att den kommit så här långt. Lagrådet har yttrat vissa tveksamheter men vi kan konstatera att juristerna där inte är alls lika kritiska till utformningen av de lagparagrafer som möjliggör reserverade upphandlingar som de var senast en (mindre) sådan möjlighet beslutades 2017. Då var lagrådskritiken mer mångordig och skarpare. Denna gång utmynnar yttrandet i slutsatsen att lagrådet inte avråder regeringen från att lägga fram förslagen. Eftersom Norge också infört liknande möjligheter att rikta sig till idéburna organisationer i offentliga upphandlingar och ingen där ifrågasatt det EU-lagligt korrekta i detta hoppas vi att regeringen inte böjer ner sig. De nya reglerna behövs om idéburen sektor ska kunna utvecklas och växa!

Famna har tillsammans med kolleger på Studieförbunden satt igång vår ”turné” bland riksdagens alla partier och talar med ledamöter i finansutskottet, där propositionen ska behandlas. Vi tar upp varför vi tycker att förslagen är viktiga och bra, vilka delar vi tror skulle tjäna på vissa förändringar i utskottet och besvarar de frågor som ledamöterna har. Huruvida dessa samtal är framgångsrika kommer att visa sig i april vid utskottsbehandlingen och senare i vår när förslagen ska klubbas i Riksdagens kammare.

 

Intensiv lobbying också om internmoms och fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Internmomsen försvårar för civilsamhällesorganisationer att samarbeta mellan föreningar. Det är en av Nysta-projektets slutsatser att något måste göras. Ni som är intresserade av frågan kunde läsa en debattartikel i Altinget civilsamhälle den 23 februari. Samma dag deltog vi ett välbesökt seminarium i Riksdagen. Kanske kan vi skönja möjligheterna till ett initiativ i skatteutskottet i denna orimliga och icke avsedda momseffekt.

Ett annat utskott har fått en skrivelse av Fremia och Famna. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten (prop 2021/22:116) är en utmärkt idé. Men i den tappning som regeringen föreslår att ambitionerna ska genomföras finns inte någon realism: att kräva att endast den som har yrkestiteln undersköterska ska kunna vara den äldres fasta omsorgskontakt riskerar att kullkasta reformen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många med exakt den utbildningsbakgrunden. Vi anser att andra med lång erfarenhet och många år i yrket också ska kunna fylla den viktiga funktionen av att vara den fasta omsorgskontakten.

 

Stiftelsediskrimineringen – sist men inte minst

I en intervju i i Altinget Civilsamhälle (9 februari) uttalade sig den kulturministern, Jeanette Gustafsdotter, om stiftelsediskrimineringen. Hon hade noll förståelse för problemen med att stora delar av civilsamhället inte kan ta del av stöd för insatser som just är till för att aktörer som når viss målgrupp ska kunna göra det än mer. En snäll tolkning av ministerns tvärnej är att hon fortfarande är ny på jobbet. En mer pessimistisk är att hon inte vill eller inte förstår frågan. Här finns fortfarande mycket att göra för Famna, vars medlemmar till 40 procent utgörs av just stiftelser, stiftelser vars verksamheter är till gagn för människor i behov av hjälp och stöd.

 

Senast uppdaterad 2022-03-24

Fler nyheter från Famna