Anders malmstenAktuellt

Kugghjulet – Kunskap, Utveckling, Gemenskap

Kugghjulet är ett projekt för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag.
De företagen förkortas ASF.

Vad är ett ASF (Arbetsintegrerande Socialt Företag) och hur länge ska Kugghjulet-projektet pågå?
Kugghjulet pågår 2017 och fram till augusti 2020, alltså nästan tre år.

Ett ASF är inte en egen juridisk företagsform, utan det är ett socialt företag som kan vara en ekonomisk förening eller föreningsdriven ideell förening. Ett ASF kan även vara en stiftelse eller aktiebolag med särskild begränsad vinstutdelning. Ett ASF kan startas av privatpersoner eller av intresseorganisationer t ex inom funktionshinderrörelsen, eller drivas av religiösa eller sociala organisationer.
Det som förenar dessa olika typer av ASF är att de driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle.eu_flagga_eursocfond_cmyk-arial_700-300x279

ASF kombinerar produktion av varor och tjänster med uppgiften att, genom arbete och delaktighet, integrera människor i samhälle och arbetsliv.

För de deltagande individerna handlar det om att få möjlighet till arbetsträning, sysselsättning och rehabilitering men också arbete.
För att arbetsträning mm. ska bli meningsfullt driver ASF:et någon form av näringsverksamhet. Det kan vara exempelvis catering och hushållsnära tjänster, eller bilrekonditionering, hotellverksamhet, café osv. Näringsverksamheten skapar ekonomiskt underlag för att driva och sälja tjänster, varor och för att utveckla av verksamheten.

ASF:en har två uppdrag: dels att erbjuda arbetsträning för personer som har svårt att få eller behålla ett arbete, dels att utveckla en hållbar affärsverksamhet.
Företagen kan skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt.

Delaktigheten är grundstenen i det sociala företagandet och är det som skiljer ut dem från rehabilitering i Samhall eller kommunal verksamhet. I ett ASF kan individen vara med och bestämma om sin egen rehabilitering, men också om företagets utveckling och drift.

ASF kan i hög grad anpassa arbetet utifrån individens förmåga i en omgivning där det finns stöd och förståelse från personer i liknande situation. Många anställda har egen erfarenhet av att vara utanförställd.
De flesta ASF har skapats av de personer som själva verkar i företagen.

Idag finns det närmare 350 ASF i Sverige, som sysselsätter ca 10 000 personer, varav drygt 3 600 är anställda. Antalet ökar.

Nu har Famna fått i uppgift att leda Kugghjulet-projektet, med målet att skapa gynnsamma och långsiktiga stödformer för Arbetsintegrerande sociala företag. Famna arbetar tillsammans med Coompanion och Samordningsförbunden i Östra Södertörn, och projektet pågår i nära fyra år, till augusti 2020.

Potential
ASF har stora möjligheter att vara en del av framtidens arbetsmarknadspolitik.
Men för att stödja utvecklingen av ASF krävs flera åtgärder på såväl riksnivå som på den lokala och regionala nivån.

Coompanion Stockholm genomförde, under 2014, tillsammans med fem samordningsförbund i länet, en ESF-finansierad förstudie vars resultat sammanfattades i rapporten Samordning för socialt företagande. I rapporten identifieras några områden som bör utvecklas för att öka de arbetsintegrerande företagens möjligheter och professionalisering som rehabiliterande aktör och arbetsskapande företag:

–          Det är kunskapsbrist hos myndigheterna om ASF
–          Företagen upplever svårigheter kring finansiering och samverkan med myndigheterna
–          Det saknas verktyg för att förbättra ASF:s affärsmässighet
–          Det saknas stödstruktur för ASF i Stockholms län
–          Det är brist på kvalificerade arbetsträningsplatser för målgruppen som är särskilt långt från arbete

Målsättningen med projektet Kugghjulet är att utveckla en långsiktig stödstruktur för ASF i Stockholms län. Projektet kallas Kugghjulet, vilket står för Kunskap, Utveckling och Gemenskap. Namnet betonar gemenskap i utvecklingen – att projektet ska utgå från de gemensamma behov som de arbetsintegrerande sociala företagen identifierar och pekar på tillsammans.

Projektets primära målgrupp är framförallt anställda, eller personer som på annat sätt är verksamma inom arbetsintegrerande sociala företag som finns i Stockholms län. Målgruppen omfattar personer i styrelser, verksamhetsledare, chefer, anställda. Projektet är också öppet för personer som deltar i arbetsträning eller på annat sätt verkar inom ASF och idéburna företag.

ASF behöver utvecklas och blir mer affärsmässiga så att fler enskilda individer ges möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och att fler arbetsplatser skapas i ASF.

Målet med Kugghjulet är att arbeta fram en hållbar modell för stödfunktion åt ASF efter projektets slut.

Hur stödet kommer se ut, eller hur stöd och stödstruktur ska fungera på bästa sätt, det ska arbetas fram tillsammans. Workshops och Värdeforum tillhör en del av metoderna. ASF kommer samlas och mötas i workshops för att göra en fördjupad analys av ASF:s olika behov och möjliga lösningar.

Kugghjulet-projektet delfinansieras av ESF (Europeiska Socialfonden), och medfinansieras genom de deltagande företagens insatser.
De första workshopen hölls i januari 2017.

För att få så bra bredd och djup som möjligt på behovsanalys och framtida stöd så finns det flera personer i Stockholms län som kommer arbeta med projektet för att skapa en bra stödstruktur åt ASF.

Kontaktpersoner:

Sophie Berglöf – projektledare
sophie.berglof@famna.org
Tel: 072-205 21 55

Ingemar Olsson – vice projektledare
ingemar.olsson@famna.org
Tel: 070-585 57 67

Mircea Budulean – facilitator
mircea.budulean@famna.org
Tel: 076-102 32 62

Tilda Christensson – facilitator
tilda.christensson@famna.org
Tel: 070-726 48 08

Jelena Despotovic – facilitator
jelena.despotovic@famna.org
Tel: 070-726 48 07

Lena Blomén, ekonom
Lena.blomen@famna.org
Tel: 08-546 949 37

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna