Kvalitetsarbete

Famnas medlemsorganisationer har grundats och drivs för att skapa värde för dem man finns till för. Detta utgör basen för att ständigt se patienters, boendes, brukares och deltagares behov. För detta krävs ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete. Famna försöker bidra till medlemmarnas utveckling genom professionella nätverk, kompetenshöjande seminarier och omvärldsspaning. En del av kvalitetsarbetet sker i externfinansierade projekt.

 

Kvalitetsnätverk

Famna driver ett kvalitetsnätverk med deltagare från medlemsorganisationerna. Nätverket används som mötesplats och ömsesidigt lärande samt bereder frågor rörande kvalitetsområdet både internt och i nationella sammanhang.

 

Övriga nätverk

Vilka nätverk som är aktiva varierar över tid. Vissa har en geografisk avgränsning (t ex Famna Väst och Famna Syd). Andra fokuserar på viss verksamhet, såsom äldreomsorgsnätverk, LSS-nätverk, arbetsmarknadsnätverk och familjehemsnätverk. För aktuell information om Famnas nätverk, kontakta Famnas kansli.

 

Öppna jämförelser

Genom systemet med Öppna Jämförelser (ÖJ) är det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.

Famna har deltagit i arbetet med att utveckla systemet, tillsammans med SKR, Socialstyrelsen och Vårdföretagarna. Initiativet syftar till att skapa transparenta kvalitetsindikatorer och ett system för jämförelser som ska stimulera kvalitetsutveckling.

Vården och omsorgen är komplexa system, där kvaliteten ofta är resultat av mänskliga relationer och möten. Därför är det en grannlaga uppgift att ta fram indikatorer som avspeglar vårdens och omsorgens resultat. En särskild utmaning är att inte stanna vid det mätbara utan att försöka utveckla indikatorer som avspeglar det som är svårt att mäta. Famna vill här särskild lyfta in brukares, boendes och patienters syn på kvalitet.

Famnas medlemmar arbetar aktivt med att synliggöra sin kvalitet och rapporterar regelbundet till Öppna jämförelser. Medlemmarna deltar aktivt i de relevanta Nationella kvalitetsregistren och arbetar tillsammans med att jämföra verksamhetsövergripande kvalitetsindikatorer med varandra.

Läs mer om Öppna jämförelser här 

 

Senast uppdaterad 2022-05-03

Dela: