Remissvar och skrivelser

Nedan finns länkar till Famnas remissvar till olika instanser.

2022

Remissvar SOU:
Famnas och Fremias remissvar avseende SOU 2022-41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer
Famnas remissvar avseende SOU 2022 14 Sänk tröskeln till en god bostad
Famnas remissvar avseende EES SOU 2021 102 Betänkande E-recept
Famna remissvar avseende SOU 2022.35 Tryggare i vårdyrket: en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska

Andra svar/skrivelse 2022:
Famnas remissvar avseende Dnr 8979-2022 Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer
Famnas remissvar avseende Dnr S2022/03649 Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
Famna remissvar avseende SOSFS 2009.6 Socialstyrelsens förslag om upphävande av föreskrifterna
Famnas remissvar avseende Dnr KS 2022/809 Arbetsformer för samordnad digitaliseringsplan i äldreomsorgen
Famnas remissvar avseende Dnr 9392/2022 Förslag att upphäva Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid 19 pandemin
Fremia och Famna remissvar avseende Dnr: 4.1-21217/2022 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad
Famna och Fremia remissvar avseende Dnr S2021/02373 IVOs redovisning av uppdrag ang nationellt register över HVB och stödboenden

2021

Remissvar SOU:
Famnas remissvar avseende SOU 2021.52 Vilja välja vård och omsorg
Famnas remissvar på SOU 2021.59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
Famnas remissvar SOU 2021.6 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
Famnas remissvar SOU 2021 14 Boende på (o)lika villkor
Famna remissvar SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg
Famna och Fremia remissvar SOU 2020 70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Famna och Forum remissvar SOU 2020 47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Andra svar/skrivelse 2021:
Famnas remissvar KS 2021.817 motion om att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm
Famna, Forum, Fremia och Giva Sveriges remissvar promemoria Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden
Famnas remissvar på Dnr 33086 2021 Socialstyrelsens förslag till ändring om allmänna råd för personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS
Famnas remissvar på Dnr 4.1 30267 2021 Socialstyrelsens förslag och föreskrifter om rehabilitering och habilitering
Famnas remissvar Socialstyrelsen ändring av Socialstyrelsens allmänna råd, dnr 34448 2021
Famnas remissvar Socialstyrelsen – Socialstyrelsens termbank remiss för begrepp rörande besökstyper
Famnas remissvar Ds 2021 27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet
Famnas remissvar på Dnr 4.1-31071/2021 Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister
Famnas remissvar Dnr 4.1-17943/2021 Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket
Famnas remissvar KS 2021.306 Motion om elektrifiering av hemtjänsten
Famnas remissvar KS 2021.877 Revidering av förfrågningsunderlag kontraktsvillkor för upphandling av privata utförare till stadens valfrihetssystem för hemstjänst
Famnas Remissvar Socialstyrelsens termbank remiss för begrepp rörande uppmärksamhetsinformation
Famnas remissvar Socialstyrelsen Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott 
Famnas remissvar Dnr Ju202101037 Andra chans för krisande företag En ny lag om företagsrekonstruktion 2021 12
Famnas Remissvar Socialstyrelsen – remiss för begrepp relaterade till kontaktorsak
Famnas remissvar 36562 2019 som rör Allvarliga hudsjukdomar
Famnas remissvar 36552 2019 som rör Kroniska lungsjukdomar hos barn
Famnas remissvar 36556 2019 i remissvar som rör Prematuritetsretinopati (ROP)
Famnas remissvar 36559 2019 i remissvar som rör Stamcellstransplantationer
Famnas remissvar 12826 2019 i remissvar som rör Huvud- och halscancer 4 delområden
Famnas remissvar 12826 2019 i remissvar som rör Brachyterapi
Famnas remissvar 13045 2019 i remissvar som rör Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)
Famnas remissvar SOU 2020 46 En gemensam angelägenhet
Fremia och Famna Remissvar PM Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg S2021/02252  
Famna, Forum och Fremia remissvar Fi2020_05179 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar  
Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige remissvar frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler FI2020 05159
Famnas Remissvar Socialstyrelsen – Externremiss begrepp inom läkemedelsområdet enkät
Famnas remissvar Livsmedelsverket – Ändring av övergångsbestämmelser vad gäller modersmjölksersättning och tillskottsnäring Dnr 202100630

2020

Remissvar SOU:
Remissvar (Gemensamt) Famnas och Forum SOU 2020 41 Kommuner som utförare av tjänster åt AF
Remissvar SOU 2020 36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Remissvar SOU 2020 38 Ökad trygghet för visselblåsare
Remissvar SOU 2020 8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Remissvar SOU 2020 15 Strukturförändringar och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS
Remissvar SOU 2020 19  God och nära vård En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Remissvar Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården SOU 2020 15
Remissvar (Gemensamt) Famna och Forum  SOU 2019 56 Idéburen välfärd
Remissvar SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet
Remissvar 2020:163 Socialstyrelsen Allmänna råd om tillämpning av förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av covid-19 Dnr 4.1-233652020

Andra svar/skrivelse 2020:
Remissvar Stockholm stads strategi arbetsmarknadsinsatser KS 2020/904
Remissvar Socialstyrelsen förslag till Meddelandeblad om kommunal hälso- och sjukvård 4.3-336622020
Remissvar Reglering av undersköterskeyrket Ds 2020 15
Remissvar (Gemensamt) Famna, Forum, Giva Sverige, KFO och IDEA – Omställningsstöd Fi2020/03582/S2
Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (diarienummer 5.7-30219/2020)
Remissvar (Gemensamt) Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Ju2020-02984-L4 Famna, Forum, Giva, LSU
Remissvar Socialstyrelsens förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005 27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård med tillhörande konsekvensutredning.
Remissvar Uhm insamling uppg för statiskt 2020:1 och Upphandlings ID 2020:2
Remissvar (Gemensamt) Famna, Forum, Giva Sverige, KFO och IDEA – Omställningsstöd Fi2020_02322_S2
Remissvar Livsmedelsverket föreskrifter (LIVSFS 20191) och (LIVSFS 20082) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, Dnr 202001043
Remissvar avseende LSS Bostad med särskild service för vuxna.SIS Remiss 19526
Remissvar Läkarnas specialiseringstjänstgöring 4.1-6870/2020
Remissvar upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik FI2020495
Remissvar gällande förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV äldreboende SLK dnr 0402_19
Tillägg till tidigare remissvar SLK dnr 0402 19
Remissvar Dnr 0397/19 Valfrihetssystem enligt LOV for ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS

2019

Remissvar SOU:
Remissvar SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden 
Remissvar SOU 2018:44 Möjligt tillåtet och tillgängligt
Remissvar SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård och omsorg-reglering av yrket undersköterska
Remissvar SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Andra svar/skrivelser 2019:
Remissvar Remisspromemoria om förslag till förskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 2019-44
Remissvar Dnr 5.3-7822 2018 Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård av ryggmärgsskador
Remissvar Dnr 4.1-640/2019 Allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför hemmet  
Remissvar Terminologi inom nutrition enkät
Remissvar Begrepp inom området sällsynta hälsotillstånd enkät
Remissvar Begrepp inom läkemedelsområdet enkät
Remissvar Dnr 4.3 24228-2018 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 
Remissvar Dnr. 2019/02933 Bra måltider på sjukhus

 

2018

Remissvar SOU:
Remissvar SOU 2018 Huvud- samt delbetänkande från Tillitsdelegationen; Med tillit växer handlingsutrymmet  samt SOU 2018:48 En lärande tillsyn.
Remissvar SOU 2018:39 God och nära vård
Remissvar SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige SOU

Andra svar/skrivelser 2018:

Remissvar Dnr MYH 2017/2018 på Myndigheten för Yrkeshögskolans förslag om föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning, 
Remissvar Dnr 202 Skatteverkets ”Utkast till ställningstagande angående uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt och social omsorg”
Remissvar Ds 2018:13, ”Långsiktigt stöd till det civila samhället”
Remissvar Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
Remissvar Fi2017:04559  Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar 
Remissvar Dnr 4115563/2018 Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård med tillhörande konsekvensutredning,
Fi201800130K Coompanion, Famna, Forum, FSO fria förskolor, Idéburna Skolors Riksförbund, KFO

2017

Remissvar SOU:

Remissvar SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård, Betänkande av utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården 
Remissvar SOU 2017:80 ”Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet”
Remissvar SOU 2017:66 ”Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde”
Remissvar SOU 2017:53, “God och nära vård”
Remissvar SOU 2017:52 ”Så stärker vi den personliga integriteten”
Remissvar på SOU 2017:21, slutbetänkandet ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer”
Remissvar SOU 2017:38 ”Kvalitet i välfärden” – Välfärdsutredningens slutbetänkande
Remissvar SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden
Remissvar SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden

Andra svar/skrivelser 2017:
Remissvar Fi2017/03767/OU, ”Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag”,  (november 2017)
Remissvar Ds 2016:44 ”Lagen om nationell läkemedelslista”
Remissvar Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet
Remissvar Dnr 26261:2017 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och konsultverksamheter

 

2016

Remissvar SOU:
Remissvar SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle
Remissvar SOU 2016:8 Penningtvätt
Remissvar SOU 2016:2 Effektiv vård
Remissvar SOU 2015:102 Klagomålsutredningen
Remissvar SOU 2015:98 Högspecialiserad vård

Remissvar SOU 2015:98 Högspecialiserad vård

Andra svar/skrivelser 2016:
Remissvar Rapport om utvecklingen av Hemtjänst – Stockholms kommun juni 2016

Socialstyrelsen:
Svar till Socialstyrelsen, Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och boenden
Svar till Socialstyrelsen, Förslag till föreskrifter och allmänna råd stödboende

 

2015

Remissvar:
Dnr Fi2015-1581 En kommunallag för framtiden
SOU 2015:32 Yttrande över Nästa fas i e-hälsoarbetet
SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt
SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden
SOU 2014:45 Utredning om registerforskning

Skrivelser:

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
Underlag från Famna till den forskningspolitiska propositionen

Senast uppdaterad 2022-12-14

Dela: