Remissvar och skrivelser

Nedan finns länkar till Famnas remissvar till olika instanser.

2019

Remissvar SOU:
Famnas remissvar: En arvsfond i takt med tiden SOU 2018:70
Famnas remissvar: Möjligt tillåtet och tillgängligt 2018:44

Andra svar/skrivelser 2019:
Famnas svar på remiss: Remisspromemoria om förslag till förskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 2019-44
Famnas svar på remiss Dnr 5.3-7822 2018 Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård av ryggmärgsskador
Famnas remissvar Allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför hemmet  Dnr 4.1 640 2019
Famnas Remissvar Terminologi inom nutrition enkät
Famnas remissvar Begrepp inom området sällsynta hälsotillstånd enkät
Famnas remiss Begrepp inom läkemedelsområdet enkät

2018

Remissvar SOU:
Remissvar på Huvud- samt delbetänkande från Tillitsdelegationen; Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) samt En lärande tillsyn (SOU 2018:48).
Famnas remissvar God och nära vård SOU (2018:39)
Famnas remissvar Transpersoner i Sverige SOU (2017:92)

Andra svar/skrivelser 2018:

Remissvar på Myndigheten för Yrkeshögskolans förslag om föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning, dnr MYH 2017/ 1098
Remissvar på Skatteverkets ”Utkast till ställningstagande angående uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt och social omsorg” dnr 202
Remissvar på Ds 2018:13, ”Långsiktigt stöd till det civila samhället”
Remissvar Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
Remissvar Fi2017:04559  Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar 
Famnas remissvar föreskrifter om nationell högspecialiserad vård med tillhörande konsekvensutredning, dnr 41155632018
Fi201800130K Coompanion, Famna, Forum, FSO fria förskolor, Idéburna Skolors Riksförbund, KFO

2017

Remissvar SOU:

Remissvar SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård, Betänkande av utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården 
Remissvar SOU 2017:80 ”Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet” (Famna avstod att yttra sig)
Remissvar SOU 2017:66 ”Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde” (Famna avstod att yttra sig)
Remissvar SOU 2017:53, ”God och nära vård”
Remissvar SOU 2017:52 ”Så stärker vi den personliga integriteten”
Remissvar på SOU 2017:21, slutbetänkandet ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer”
Remissvar SOU 2017:38 ”Kvalitet i välfärden” – Välfärdsutredningens slutbetänkande
Remissvar SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden
Remissvar SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden

Andra svar/skrivelser 2017:
Remissvar Fi2017/03767/OU, ”Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag”,  (november 2017)
Remissvar Ds 2016:44 ”Lagen om nationell läkemedelslista”
Remissvar Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet
Remissvar Dnr 26261:2017 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och konsultverksamheter

 

2016

Remissvar SOU:
Remissvar SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle
Remissvar SOU 2016:8 Penningtvätt
Remissvar SOU 2016:2 Effektiv vård
Remissvar SOU 2015:102 Klagomålsutredningen
Remissvar SOU 2015:98 Högspecialiserad vård

Remissvar SOU 2015:98 Högspecialiserad vård

Andra svar/skrivelser 2016:
Remissvar Rapport om utvecklingen av Hemtjänst – Stockholms kommun juni 2016

Socialstyrelsen:
Svar till Socialstyrelsen, Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och boenden
Svar till Socialstyrelsen, Förslag till föreskrifter och allmänna råd stödboende

 

2015

Remissvar:
Dnr Fi2015-1581 En kommunallag för framtiden
SOU 2015:32 Yttrande över Nästa fas i e-hälsoarbetet
SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt
SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden
SOU 2014:45 Utredning om registerforskning

Skrivelser:

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
Underlag från Famna till den forskningspolitiska propositionen


2008 – 2014

Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51 Famnas remissvar Nya regler om upphandling
Dnr 40184/2014
 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden
Yttrande över förslag till ändringar i HSL (1982:763)
SOU 2014 2
Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten
SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård
SOU 2013:53 Privata utförare – Kontroll och insyn
SOU 2013 45 Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga. Delbetänkande av utredningen om rätt information i vård och omsorg.
SOU 2013:12 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling
SOU 2013:2 Patientlag – delbetänkande
SOU 2012 63 Små företag – stora möjligheter med IT
Ds 2012:45 
Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi
Ds 2012:50 Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
SOU 2012:33 Gör det enklare!
Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
SOU 2012:32 Upphandlingsstödet
Ds 1220:21 Inspektionen för vård och omsorg – ny tillsynsmyndighet
Ds 2012:6 Patientrörlighet i EU
SOU 2011:77 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet
SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären (delbetänkande)
Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans
SOU 2011: 55 Kommunaliserad hemsjukvård
SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende
SOU 2011:9 Upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården
SOU 2010:90 Ny lag om ekonomiska föreningar
SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
Översyn av Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling
SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation
SOU 2010:65 Kompetens och ansvar
SOU 2010:56 Innovationsupphandling
Ds 2009:59 Mervärdesskatt för den ideella sektorn
Ds 2010:3 Instituet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
Integrationsdialogen
SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
Ju 2008:10 En modernare lag om ekonomiska föreningar ”Föreningslagstiftningen”
SOU 2009:59 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet
Ds 2009:33 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.
SOU 2009:32 Socialtjänstdatautredingen
SOU 2008:127 Patientens rätt
SOU 2008:113 Bo bra hela livet
SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen
SOU 2008:37 Vårdval i Sverige – delbetänkande
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
SOU 2008:15 LOV – Lag om valfrihet
Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området

SOCIALSTYRELSEN
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten (Dnr. 239312013)
Vårdprocess och hälsoärende – fackspråk
Nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria
Bemanning i särskilda boenden
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården(SOSFS 2000:1)
Översyn av läkarnas specialitetsindelning
Allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre
Allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre
Föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling samt Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal
Föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah
Termer och begrepp Nutrition
Termer och begrepp Palliativ vård
Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Nationell modell för beskrivning av behov och insatser inom äldreomsorgen med ett nationellt fackspråk

ÖVRIGA
Motion Stockholms stad om en ny policy för hållbar upphandling i Stockholms stad (juni 2013)
Motion Stockholms Stad om stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg
EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid
Miljöstyrningsrådets miljökriterier för vårdtjänster
Statskontorets rapport 2010:23 – En ny upphandlingsmyndighet
Svenska kyrkan 2009:2 – Arbetsliv i förändring

Senast uppdaterad 2019-09-13

Dela: