Anders malmstenOkategoriserade

Myndighetsförändringar inom vård och omsorg 1 juli 2015

 

Totalt nio myndigheter ska samverka i ett rådgivande organ, Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Syfte med Rådet är att skapa en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Socialstyrelsen blir navet för kunskapsstyrningen av vården genom att Socialstyrelsens generaldirektör ska leda det nya strategiska Rådet, som ska bestå av nio statliga myndigheters chefer.

Dessa myndigheter är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Myndigheten för delaktighet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Till Rådet ska också kopplas ett rådgivande organ med representanter för huvudmännen, dvs. förtroendevalda inom kommun och landsting. Det rådgivande organet heter Huvudmannagruppen för behovsanpassad styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Även här blir Socialstyrelsens generaldirektör ordförande.

 

Ny författningssamling


Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Den nya författningssamlingen, som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter, hittas på webbplatsen www.kunskapsguiden.se

Förändringen innebär att myndigheternas föreskrifter och allmänna råd kungörs i en och samma författningssamling istället för i myndigheternas egna. Syftet med förändringen är att öka överskådligheten där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Den nya författningssamlingen har fått det klingande namnet Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS. Socialstyrelsen är utgivare. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Övriga förändringar

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, övertar från Socialstyrelsen arbetet med kunskapsöversikter. SBU får hela ansvaret för att arbeta med kunskapsöversikter och utvärdering av metoder som rör vården och även socialtjänsten. Det syns också i det nya lite längre namnet, SBU skrivs hädanefter ut: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Folkhälsomyndigheten tar över uppgifter från Socialstyrelsen enligt smittskyddslagen samt internationella hälsoåtaganden. Folkhälsomyndigheten får bland annat ett nationellt samordningsansvar för smittskyddsfrågor, ansvar för de nationella vaccinationsprogrammen, blir ny kontaktpunkt gentemot EU och WHO om samarbete om smittsamma sjukdomar och beredskap för hot mot människors hälsa. Myndigheten får också ansvar för pandemiberedskap, upphandling av pandemivaccin och för beredskapslager av smittskyddsmedel.

Socialstyrelsen behåller dock ansvar för vissa smittskyddsrelaterade frågor när de har att göra med hälso- och sjukvård och patientsäkerhet, som vårdrelaterade infektioner och vårdhygien, blodsäkerhet, medicinsk teknik, sprutbyten, antibiotikaresistens, yrkesmässig hygienisk verksamhet, till exempel piercing och tatuering samt smittsamt avfall från hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) får Socialstyrelsen som sin värdmyndighet i stället för Kammarkollegiet.

Myndigheten för vårdanalys byter namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och ska granska även socialtjänsten.

 

 

 

(Publicerad 150827)

Senast uppdaterad 2015-08-27

Fler nyheter från Famna