Fokus på idéburen välfärd i Socialmedicinsk tidskrift

Sektorn
I januari kom nummer 6 av socialmedicinsk tidskrift – ett nummer som helt ägnades åt vetenskapliga artiklar på temat idéburen välfärd. Bland texterna hittar du även en debattartikel signerad Victoria Engman Broadley, sakkunnig hos Famna, där hon lyfter vikten av mer idéburen välfärd och diskuterar olika hinder och möjligheter.

Varför behövs mer idéburen välfärd?

– Idéburna aktörer, med sin unika logik, tillför värden som varken den offentliga eller privata sektorn kan leverera. De idéburna aktörernas främsta syfte är allmännyttigt, och eventuella överskott återinvesteras i välfärden. De bygger sin verksamhet runt en logik där mänskliga och samhälleliga behov står i centrum och själva “affären” ses som ett sätt att främja detta mål.

De idéburna aktörerna har härigenom en nyckelroll i att identifiera både strukturellt bestående problem och nya behov som uppstår i samhället och utifrån dessa skapa nya och innovativa lösningar.

 

Vilka förutsättningar behövs för att sektorn ska kunna växa?

– Det krävs lagstiftning som möjliggör särbehandling av de idéburna aktörerna. Till exempel den nyligen införda förändringen i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) där kommuner, regioner och statliga myndigheter kan reservera upphandlingar för idéburna aktörer.

Men för att andelen idéburna aktörer ska växa krävs också att de offentliga upphandlingarna efterfrågar de unika värden som de idéburna kan och vill bidra med.

Idag är kommunala och regionala inköpsprocesser utformade utifrån en marknadslogik och kvalitetsindikatorer som sällan lyckas fånga den särart och de mervärden som de idéburna kan leverera.

Det krävs även alternativa avtalsformer för samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Till exempel behövs en ramlag för IOP, idéburet offentligt partnerskap, en viktig fråga i Famnas påverkansarbete.

 

Vad behöver aktörerna själva göra för att sektorn ska växa?

– Jag tror det är viktigt att ta fasta på de resultat som forskningen inom det här området visar, nämligen att de idéburna aktörernas särart kan berika välfärdstjänsterna. Men bara i den utsträckning som de tillåts, och tillåter sig själva, att utveckla en särart som skiljer dem från offentliga och privata utförare. Egna definitioner av kvalitet och förmågan att visa vårt mervärde är avgörande för att leda utvecklingen ditåt.

Sist men inte minst behöver vi tillsammans öka kännedomen om idéburna aktörer i välfärden generellt. Det räcker inte att politiker och beslutsfattare vet. Allmänheten behöver förstå att de finns som ett alternativ att välja och/eller efterfråga. Vilka är de idéburna aktörerna inom välfärden och hur skiljer de sig från de offentliga och privata?

Läs Victorias debattartikel i nummer 6 av socialmedicinsk tidskrift

Här hittar du hela numret av tidningen

Några av våra medlemmar