Aleksandra WassoAktuellt

Ny rapport: Från utanförskap till inkludering

Nu är Famna-projektet Kugghjulets slutrapport Från utanförskap till inkludering offentlig. Den handlar om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län, en viktig aktör i svensk arbetsmarknadspolitik för de personer som står längst från arbetsmarknaden, och vad som behöver göras för att nå bättre resultat i framtiden.

Trots att hundratals miljoner kronor satsats från bland annat Tillväxtverket, ESF och KK-stiftelsen de senaste 20 åren till stöd för ASF har resultaten blivit klena. I rapporten beskrivs hur en rad offentliga åtgärder haft svårt att nå framgång. Många ASF har fortfarande problem att driva sina verksamheter under de förutsättningar som råder. Rollen är otydlig, ekonomin för skakig och stöden för kortsiktiga.

– Om ASF ska fungera som stöd för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden krävs rejäla förändringar. Vi hoppas och tror att politikerna vill lyssna till våra slutsatser. De partier som tar tag i reformer för ASF-rollen i arbetsmarknadspolitiken kan göra skillnad för många människor, säger Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

Rapportens fem förslag

Rapporten bygger på tidigare forskning, erfarenheter från arbetet i Kugghjulet samt på intervjuer med ett 30-tal ASF-ledare, politiker och forskare. I rapporten identifieras en rad problem som gör att många ASF i dagsläget inte har förutsättningar att bli det komplement till arbetsmarknadspolitiken som de skulle kunna vara.

Om ASF ska fungera som stöd för de personer som har svagast förankring på arbetsmarknaden krävs förändringar inom ett flertal områden. Rapportens förslag pekar främst på behoven att:

  • Tydliggöra ASF:s roll i arbetsmarknadspolitiken. Genom en tydligare roll kan ASF bli ett kostnadseffektivt och viktigt inslag i svensk arbetsmarknadspolitik.
  • Satsa på regional utbildning och kompetensförsörjning. Ett nytt system för kompetensförsörjning till landets ASF bör till delar finansieras av staten.
  • Göra om finansieringen. Korta projektstöd duger inte. Det krävs mer långsiktiga stöd riktade till både individ och företag. ASF kan bli samhällsekonomiskt lönsamt om de gavs förutsättningar att utvecklas över tid. Vinnarna skulle bli skattebetalarna och många av de människor som har allra svårast att finna ett jobb.
  • Höja kraven. Med mer pengar och ökat ansvar bör det rimligen följa ökade krav. Vissa minimikrav ska ställas – kvalitetssäkra ASF.
  • Ta fram en effektmätningsmodell som inkluderar socioekonomiska effekter.

Rapporten finns att ladda ner via denna länk.

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna