Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Ny regering – hur påverkas idéburen sektor?

Det som i överenskommelsen mellan de fyra partierna tydligast gäller inriktningen på välfärdsområdet är punkt 9: ”Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val.”
Vidare slås fast att regeringen inte kommer att arbeta vidare med vinstförbud utan att ”höga kvalitetskrav ska vara styrande”. Förslag ska läggas för att ”säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har likvärdiga villkor”.

Att regeringen ska ha individens valfrihet i fokus är positivt. Vi vet att många människor uppskattar bemötande, människosyn och värdegrunder hos idéburna verksamheter. Självklart ska höga kvalitetskrav gälla lika för alla aktörer.
Det som inger lite oro är att ”likvärdiga villkor … oavsett driftsform” i allmänhet har betytt att idéburna inte har kunna få egna regelverk avpassade efter sina förutsättningar.
Här måste Famna noggrant följa och påverka så att nyligen införda förbättringar inte går förlorade.
Vi måste jobba än hårdare för att konkreta förslag läggs i ”Utredningen om idéburen välfärd” (som ska vara klar i december) och att förenklingsförslagen i den nya upphandlingsutredningen (SOU 2018:44) som är ute på remiss genomförs.

Den andra delen syns i dokumentets punkt 64 med skrivningar om LSS-utredningen (som presenterades den 10 jan) och funktionshinderspolitiken.
Jag trodde att Liberalerna som införde assistansreformen på 90-talet skulle kräva att utredningen, som tillsattes av S+Mp-regeringen och blivit mycket hårt kritiserad, skulle läggas i papperskorgen. Men i stället hänvisas faktiskt till den i fyrpartidokumentet. Lite oklart exakt vad ”alla som har rätt till stöd ska få det” då innebär, liksom formuleringen ”definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av”.
Famna-medlemmar som följt utredaren har i regel varit kritiska till de förslag som påverkar rättigheter och omfattning.
Även här ska Famna bevaka i den fortsatta processen vad som exakt kommer ut av överenskommelsen.

Det tredje och sista området som väcker nyfikenhet är skrivningarna om Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden i punkt 18: ”ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben”.
Detta skulle kunna öppna nya möjligheter för alla de Famna-medlemmar som driver ASF-er, dvs arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter, till gagn för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Även denna punkt får Famna försöka påverka och utveckla i en bra riktning för idéburna verksamheter.

Senast uppdaterad 2019-01-29

Fler nyheter från Famna