Aleksandra WassoAktuellt

Lagrådsremiss idéburen välfärd: Regeringen har äntligen satt ned foten

Famna har i många år arbetat för att idéburen välfärd ska få bättre förutsättningar att växa. Ett viktigt etappmål på den resan har nåtts. Regeringens lagrådsremiss om idéburen välfärd som presenterades 10 februari innehåller en rad bra förslag.

Vi tar åt oss en del av äran för att förslagen utarbetats. Famna låg bakom den kritik av välfärdsutredningen 2017 som ledde till att utredningen ”idéburen välfärd” tillsattes ett år senare. Vi var under hela utredningsarbetet pådrivande och konstruktiva. Dialogen med utredaren Samuel Engblom var intensiv och intressant. Hans utredning överlämnades i december 2019 till regeringen och vi har varit otåliga och frustrerade över att inga förslag lagts i över två års tid.

Men nu finns en lagrådsremiss – ett förstadium till en proposition – och det mesta vi hunnit läsa i den är bra: regeringen följer i stort sett utredningens förslag. Det viktigaste är

  • En tydlig definition av vilka som är idéburna organisationer i välfärden införs.
  • Upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer,
  • Ett frivilligt register införs som ska underlätta för t ex offentlig sektor att veta vilka som är idéburna och därmed omfattas av de nya reglerna i upphandlingsrätten.
  • Den nya lagen och övriga lagförslag i lagrådsremissen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Finns det då inga nackdelar i eller kvarstående problem?

I några frågor har regeringen inte gått på utredarens förslag när det gäller exakt hur reglerna för t ex valfrihetssystem ska utformas i enlighet med EU-rätten. Det ska vi titta närmare på.

Vi är också oroliga för att avgifterna för att kunna registrera sig blir för höga och avskräckande för mindre och nya idéburna aktörer. Det kommer vi att bevaka noggrant.

Propositionen måste förstås också passera Riksdagen om det ska bli verklighet av förslagen. Vi kommer att tillsammans med likasinnade inom civilsamhället att fortsätta vår dialog med företrädare för alla partier för att bidra till en positiv riksdagsbehandling.

På en punkt visste vi att vi skulle bli besvikna:
Förslagen från regeringen innehåller inte någon lag om IOP, Idéburet offentligt partnerskap. Det tycker vi är synd och det är en fråga som Famna kommer att fortsätta att arbeta med. Utredaren tyckte inte en sådan lag var motiverad och utarbetade i stället en handledning för kommuner och regioner om hur IOP-samarbeten kan utformas för att vara förenliga med EU-regler. Handledningen  är bra, men det räcker inte.

Famna fortsätter påverkansarbetet i den delen!

Lagrådsremissen finner du här

Senast uppdaterad 2022-03-24

Fler nyheter från Famna