Anders malmstenAktuellt

Nyheter från årsmötet

Tillägg till Famnas ändamålsparagraf, inriktning för verksamheten 2020, beslut om medlemsavgifter för 2021 samt ett uppdrag från årsmötet till Famnas styrelse. Det var ärenden som Famnas medlemmar beslutade om vid årsmötet.

Ulrika Stuart Hamilton föredrog verksamhetsberättelsen vid årsmötet. Nina Larsson ledde årsmötesförhandlingarna som främst följdes via video av deltagarna.

Famnas nya ändamålsparagraf

Styrelsen föreslog en stadgeändring som årsmötet godtog enhälligt. Famna nya ändamålsparagraf lyder nu så här, med två nya meningar på slutet: ”Föreningen är öppen för organisationer och företag som bedriver idéburen välfärd utan vinstsyfte och utan vinstdelning. Famna har till uppgift att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling för idéburen välfärd utan vinstsyfte. Famna ska även allmänt främja förutsättningarna för civilsamhällets utveckling i Sverige och då särskilt frivilligt socialt arbete. I det syftet bör Famna även samverka med andra organisationer med liknande målsättning.”

Ett fåtal deltog på plats vid årsmötet.

Inriktningsuttalande för 2020

Årsmötet godtog enhälligt följande uttalande om den fortsatta inriktningen av Famnas verksamhet: ”Famna ska fortsätta att arbeta för att skapa en starkare gemensam organisation som arbetar med arbetsgivarfrågor och intressepolitik, där de övergripande förutsättningsfrågorna för civilsamhällets möjligheter till idéburen organisering, idéburen välfärd och demokratiska bidrag är centrala.”

Voteringarna vid årsmötet genomfördes digitalt då de flesta deltagarna följde förhandlingarna via video.

Nya medlemsavgifter 2021

Nästkommande år kommer högsta medlemsavgift till Famna att vara sex prisbasbelopp. Lägsta avgift är tio procent av ett prisbasbelopp vilket innebär 4 650 kronor. För en organisation som är medlem i både Famna och Forum införs ett gemensamt tak för medlemsavgiften vilket innebär att en dubbelansluten organisation betalar högst sju prisbasbelopp.

 

Social distansering präglade Famnas årsmöte. Martin Ärnlöv hälsar på sin efterträdare Stefan Nilsson.

Nytt uppdrag för styrelsen

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att inom sig utse en inriktningsgrupp som tillsammans med lika många ledamöter ut Forums styrelse ska utarbeta de förslag som behövs för att under 2020 genomföra närmare organisatoriska samarbeten/samgåenden för att arbeta med intressepolitik och arbetsgivarfrågor.

Senast uppdaterad 2020-06-29

Fler nyheter från Famna