Bli medlem i Famna

Ni är välkomna att ansöka om medlemskap i Famna på blanketten som återfinns här.
Medlemskapet beviljas av Famnas styrelse.

Några av skälen för medlemskap

Påverkansarbete – ökad synlighet och bättre förutsättningar för idéburen vård, social omsorg och arbetsintegration.

Famna bedriver aktivt påverkansarbete för att synliggöra idéburen sektors bidrag till den svenska välfärden. Vi är även aktiva i verksamhetsnära och medlemsspecifika frågor med anknytning till vård, social omsorg eller arbetsintegrerande social företag. Famna är en etablerad remissinstans och medverkar löpande i SOU-utredningars referens- och expertgrupper samt olika myndigheters råd- och arbetsgrupper.  Som medlemmar i Famna är ni en viktig del i att påverka politiken för den idéburna välfärdssektorn, till exempel genom att ge inspel till viktiga utredningar eller att själv medverka i referensgrupper etc. Ni får ökade och breda kontakter med politiker och andra beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.  (Mer information <<<)

Kvalitetsarbete – ständiga förbättringar av verksamheten.

En viktig del av Famnas verksamhet är att bidra till medlemmarnas kvalitetsarbete. Arbetet sker bland annat genom Famnas förbättringsmetod Värdeforum och vänder sig till medlemmarnas personal och ledningar. Genom att delta i Famnas kvalitetsnätverk får ni utbyta erfarenheter och samverka med andra medlemmar. Ni får även löpande nyheter och uppdaterad information om vad som händer på kvalitetsområdet inom forskningen och politiken. Famna medverkar i myndigheters, SKLs och Regeringens samråd och strategiarbete, t ex inom Öppna Jämförelser och e-Hälsa. (Mer information <<<)

Professionella nätverk och utbildning – kompetensutveckling för ledare och medarbetare

Som medlemsorganisation har ni möjlighet att delta i Famnas olika nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och för samtal om gemensamma angelägenheter. Nätverken träffas både digitalt, via slutna Facebook-grupper och vid möten ett antal gånger om året. Utöver kvalitetsnätverket som nämns ovan, finns i dag nätverk för familjehem, kommunikationsnätverk, projekt Kugghjulet för arbetsintegrerande sociala företag samt nätverk för diskussion om arbetet i utredningen ”Framtidens socialtjänst”. Famna anordnar också olika kurser och workshops, både kopplat till de projekt vi driver och/eller viktiga aktuella frågor, till exempel GDPR-den nya dataskyddsförordningen.

Medlemsförmåner – sänkta kostnader för alla medlemmar

Som medlemsorganisation i Famna kan ni fritt nyttja UHPOs inköpssystem ”Nätvaruhuset” som har ramavtal med över 50 storkundsleverantörer inom bland annat livsmedel, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och sjukvårdsutrustning. Dessutom kan ni kostnadsfritt få stöd av en inköpscoach samt delta i olika utbildningar. För mer information, se Famnas samarbetsavtal med UHPO

Famna har även ett ramavtal med advokatfirman Front advokater som ger lägre kostnader för medlemmar som behöver juridisk rådgivning inom allmän affärsjuridik för den idéburna sektorn. För mer information, se Famnas avtal med Front advokater

Famna ordnar varje höst en stor medlemskonferens för idéburen vård, social omsorg och arbetsintegration. Konferensen, som äger rum i Falköping i form av en lunch-till-lunch-sammankomst erbjuder intressanta talare, workshops, underhållning och tillfällen att mingla med andra medlemmar. Då delas även Famnas pris för bästa idéburna samhällsförbättrare ut.

Rabatterade utbildningar

Lär mer om systematisk kvalitetsledning, egenkontroll i kvalitetsarbetet, IBIC – individens behov i centrum, ledarskap inom vård och omsorg, offentlig upphandling för anbudsgivare. Famnas medlemmar kan delta i rabatterade utbildningar som under våren genomförs i samarbete med Svensk Vård, branschorganisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Läs mer

 Se filmen där några av Famnas medlemmar berättar om sitt medlemskap.

Vem kan bli medlem i Famna?

Bedriver er organisation/företag idéburen hälso- och sjukvård, social omsorg och/eller arbetsintegrerande socialt företagande utan vinstsyfte och utan vinstutdelning?
Präglas er verksamhet av samhällsansvar och hållbarhet? Bedriver ni ett systematiskt kvalitetsarbete? Hämtas er primära drivkraft och mål ur er organisations värdegrund/idé?

I så fall är ni välkomna att ansöka om medlemskap i Famna på blanketten som återfinns här.
Medlemskapet beviljas av Famnas styrelse.

För fullständig information om villkoren för medlemskap, se Famnas Stadgar.

Vad kostar medlemskapet i Famna?

Den årliga medlemsavgiften är fastställd till 0,15% av medlemmens årliga bruttolönesumma. Den lägsta avgiften en medlem kan betala är 10% av prisbasbeloppet. Taket för högsta medlemsavgift är fem prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor. Medlemmar vars verksamhet också bedrivs i andra branscher än vård, social omsorg eller arbetsintegrerande sociala företag och som därför har mindre än 30% av sin totala omsättning inom Famnas områden, kan få räkna ut sin medlemsavgift på ett reducerat underlag

Famna välkomnar också riksorganisationer och paraplyorganisationer med lokala föreningar. Huvudprincipen är att självständiga juridiska personer tecknar egna medlemskap och därmed erlägger medlemsavgift enligt reglerna för medlemsavgift ovan. Det finns emellertid möjlighet att diskutera kollektiva medlemskap för riksorganisationers och paraplyorganisationers alla medlemmar. Då sätts medlemsavgiften i relation till helheten.

För mer information om avgifter och ansökan om medlemskap, vänligen kontakta
Victoria Engman-Broadley, Famna.

Senast uppdaterad 2019-04-11

Dela: