Famnas medlemmar

ATIM Kvinno- och ungdomsjour är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour med särskild fokus på individer och familjer vilka riskerar eller har drabbats av relationsvåld.
”ATIM ”står för Ansvar, Tillit, Integritet och Mod.
ATIM har sedan år 2005 erbjudit skyddat boende till utsatta kvinnor och barn i Malmö. Bland medlemmarna finns aktivt verksamma personer med varierande etnisk bakgrund som representerar olika kulturer och språk. Professionalitet och ständig utveckling är en självklar utgångspunkt och ATIM satsar mycket på fortlöpande utbildning och handledning för personalen. Detta för att öka kunskaperna och kunna tillgodose klienternas behov och bemöta dem på bästa möjliga sätt. ATIM har en aktiv volontärverksamhet med ett tjugotal volontärer, och ser volontärerna som viktiga brobyggare verksamheten och hoppas genom volontärerna kunna sprida kunskap om våld i nära relationer ut i samhället.

Bambi ekonomisk förening är ett brukarkooperativ i Stockholmsområdet som startades som ett kortidshem när tre familjer inte var nöjda med stödet de fick från kommunen och landsting. Idag bedriver kooperativet dagligverksamhet och administration av personlig assistans för personer med flerfunktionsnedsättning och har Avlösarsservice, Ledsagarservice, Korttidstillsyn och Daglig verksamhet samt Administration av personlig assistans.  Det som utmärker kooperativet är viljan att förändra och anpassa verksamheter för att tillfredsställa medlemmarnas behov. Bambi drivs av målet att skapa möjligheter till bra stöd och strävar efter helhetstänkande. Kooperativet arbetar utifrån en holistisk människosyn, att se hela människan – hela tiden.

Basta är ett socialt företag som erbjuder missbruksrehabilitering och arbetsträning genom det sociala företagandet. Huvudmålet för alla verksamheter inom Basta är att motverka utanförskap och social isolering, oavsett orsakerna till utanförskapet. Basta är brukarstyrt vilket innebär att makten och inflytandet över verksamheterna ligger hos de människor som själva gjort sin rehabilitering på Basta.
Idén att starta ett socialt företag som ägs och drivs av före detta missbrukare kom till 1989 när Bastas grundare besökte sociala kooperativ i Italien. Basta är dock ingen italiensk kopia utan resultat av många människor som under åren sökt en alternativ väg bort från drogberoende. Basta har idag anläggningar på flera platser: Nykvarn (nära Stockholm), Norsesund och Fristad (bägge nära Göteborg).

Basta Väst erbjuder rehabilitering genom socialt företagande. Basta Väst finns cirka fem mil från Göteborg, i Norsesund mellan Alingsås och Lerum. Här finns plats för 20 boende. Basta är föregångare när det gäller att hitta innovativa vägar till arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån den, har utvecklat unika missbruksrehabiliteringar och har idag ramavtal med över nittio kommuner samt med kriminalvården.

Bergslagsgårdar är en stiftelse i Örebro län som har till ändamål att organisera och driva en familjevårdsenhet för människor med missbruks- och andra sociala problem.  Stiftelsen stödjer och förvaltar stiftelser och föreningar och andra sammanslutningar med allmännyttiga ändamål som bedriver social rehabilitering och hjälpverksamhet för familjer, barn och ungdom.
Bergslagsgårdar bistår vid bildandet av familjegrupper och erbjuder utbildning och handledning. Stiftelsen är en ickevinstdrivande organisation som använder överskottet för att uppnå verksamhetens ändamål.

Betaniastiftelsen – bedriver i kristen anda hälso- och sjukvårdsverksamhet samt utbildning för personer aktiva inom människovårdande verksamheter.

Betlehemskyrkan; Vasahemmet – ett äldreboende som drivs av Betlehemskyrkans Missionsförsamling, som en del av församlingens diakonala arbete.

BOSSE – råd, stöd & kunskapscenter – ger rådgivning och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Bräcke diakoni – arbetar med rehabilitering, habilitering, primärvård samt utbildning. Mössebergs kurort och rehabcenter är också en del av verksamheten.

Stiftelsen Credo – är specialiserade på konsulentstödd familjehemsvård.

Stiftelsen Danviks Hospital/Danvikshem – är ett särskilt boende med sjukhems- och demensavdelningar, ålderdomshemsplatser och korttidsavdelning.

Dormsjöskolan är ett särskilt boende och ett hem för vård och boende (HVB) med integrerad friskola. Målgruppen är pojkar i åldern 7 till 18 år med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter. Gemensamt för flera av de pojkar som kommer till Dormsjöskolan är att skolgången har fungerat mindre bra.
Dormsjöskolan arbetar på socialtjänstens uppdrag och tar emot barn och ungdomar från hela landet. Här bor upp till 28 barn och ungdomar i fem vackert belägna hus, i närheten av en fin badsjö och spännande skogar, med möjlighet till roliga aktiviteter och lugna stunder, och vuxna att luta sig mot när det stormar. Dormsjöskolan finns i Södra Dalarna, strax norr om Hedemora och är en icke vinstdrivande verksamhet. All eventuell överskott går tillbaka in i verksamheten och hjälper verksamheten att hela tiden utvecklas.

Ericastiftelsen har en behandlingsverksamhet, högskoleutbildning och forskning i samma hus. Ericastiftelsen har i uppdrag av staten och Stockholms läns landsting att bedriva högskoleutbildning och erbjuda psykoterapeutisk behandling för barn, ungdomar och deras familjer.
Ericastiftelsen grundades 1934 med engagemanget att förändra tidens auktoritära inställning till barn och barnuppfostran. Intresset inriktades särskilt för barn som av olika skäl inte kunde tillgodogöra sig den vanliga undervisningen i skolan – barn som uppfattades som obegripliga för omvärlden. En gemensam värdegrund är betydelsen av att lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv.
Namnet Erica kommer från en blomma – klockljungen – Erica tetralix på latin. En liten, härdig växt som lever på karg mark.

Föreningen Edsätras vänner– erbjuder äldreboende med ålderdomshem, särskilt boende för demenshandikappade samt seniorboende.

Stiftelsen Eir ligger i Mölnbo. Här bedrivs daglig verksamhet, bland annat i slöjdverkstäder inom sömnad, vävning, tovning, keramik med mera. I verkstäderna förenas gamla hantverkstraditioner med hållbarhet och nyskapande innovation. Här arbetar människor med olika funktionsskillnader i en social och kreativ anda. Eir har också flera gruppbostäder.
Eir vilar på antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, och några av kärnvärdena är ”Individuellt liv i gemenskap”, ”Tålamod med det individuella”, ”Det livslånga lärandet” och ”Ett skapande liv – arbetets betydelse”.

Ersta diakoni – bedriver sjukvård, social verksamhet med bl.a. hem för utsatta flickor samt utbildning och forskning för och med människor i utsatta livssituationer. Ersta Diakoni har förvärvat Famna-medlemmen HSB Omsorg och verksamheterna integreras under 2017. Ersta Diakoni ser förvärvet som ett sätt att ytterligare stärka Ersta inom äldreomsorg och där det finns stora vårdbehov. Ersta Diakoni är nu en av Sveriges största icke-vinstsyftande vård- och omsorgsgivare.

Fairways Engagemangsboende AB är ett gemensamt initiativ mellan Bräcke diakoni och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission. Fairways är ett ickevinstdrivande aktiebolag. Verksamheten grundas på boendelösningar som kallas engagemangsboenden. Namnet kommer av att ändamålet inte endast är en bostad utan handlar om ett aktivt arbete för de boendes integration i det svenska samhället.

Föreningen Framtidståget – arbetar med professionellt kognitivt behandlingsarbete samt ideellt humanitärt arbete.

Fri Assistans är ett assistansbolag som låter sina kunder själv utforma vilka delar av assistansen som bolaget ska sköta, och vilka delar som kunden själv tar hand om. Fri Assistans erbjuder t.ex. personlig kontaktperson, transparent redovisning om hur assistansersättningen hanteras, delaktighet, och har vid behov möjlighet att erbjuda tillgång till juridisk expertis vid t.ex. omprövningar eller överklaganden, med mera.
Fri Assistans har egen vikariepool och schyssta anställningsvillkor med fortbildning, eftersom en förutsättning för god assistans är bra assistenter.

Föreningen Furuboda började 1964 med sommarlägerverksamheten för människor med funktionsnedsättning i Sydsverige. Verksamheten vilade på kristen grund, och sommarlägren hade teman, som med tiden blev till kurser, och med åren byggdes Furuboda ut till en modern och tillgänglighetscertifierad anläggning, med pedagogik specialanpassad för personer med förvärvade hjärnskador. 1994 blev Furuboda en folkhögskola. Lång erfarenhet av assistans gjorde att en kurs för blivande assistenter startades.
En forskning och utvecklingsavdelning startades och numera drivs många projekt inom musik, it-teknik och idrott. 2004 började Furuboda folkhögskola med olika arbetsmarknadsprojekt för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. Furuboda Assistans AB startade 2005 och erbjuder personlig assistans i hemmet, skolan och på arbetsplatsen i Skåne och Blekinge.

Stiftelsen Fyrljuset – bedriver förstärkt familjeomsorg för barn, ungdomar och vuxna.

Stiftelsen Gabriel/Hospice Gabriel – bedriver hospicevård samt utbildning och rådgivning till andra vårdgivare.

Grannvård erbjuder vård i hemmet för äldre personer, för personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar. Verksamheten strävar, tillsammans med kunden och dennes närmaste, efter bästa lösningen för att främja ett självständigt och bra liv. Grannvård  arbetar i små självstyrande team utan chefer.

Guldfällen är en stiftelse som bedriver socialterapeutiska omsorgsverksamheter sedan 1990-talet. Guldfällen ligger utanför Järna i Södermanland, och här finns daglig verksamhet med djurskötsel, och boende med särskild service för vuxna och för ungdomar.
Guldfällen arrenderar bondgården på Skillebyholm och driver den som daglig verksamhet. Arbetet på gården erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter för vuxna människor som på grund av funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. På den lilla gården finns höns, får, grisar och kalvar. År 2016 öppnade Guldfällen ett nytt ungdomsboende på gården och Guldfällen har ett nära samarbete med Novalisgymnasiet som har undervisningslokaler både centralt i Järna men också på Skillebyholms gård.

Stiftelsen Gyllenkroken – bedriver sysselsättning och boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission – hjälper människor i utsatta situationer utifrån en kristen grundsyn, bl.a hiv-mottagning, äldreboende, ungdomsverksamhet och avgiftningsenhet för missbrukare.

Göteborgs Räddningsmission – ger akut hjälp till hemlösa, missbrukare och andra  utsatta, har boende med arbetsträning för missbrukare samt för psykiskt funktionshindrade.

Haganäs – bedriver socialterapeutisk verksamhet med boende och arbetsplatser för vuxna med särskilda behov.

Hagastiftelsen är en socialterapeutisk verksamhet, som startades 1982 i Järna. Stiftelsen erbjuder individanpassade boenden, daglig sysselsättning med rehabilitering, arbetsträning och daglig verksamhet till vissa vuxna med funktionsnedsättning.
Hagastiftelsens inriktning är att ta sig an personer, vars omhändertagande inte kunnat ske optimalt inom andra boendeformer. För dessa personer har Hagastiftelsen skapat små integrerade individuellt utformade boenden med kvalificerad personal. Verksamheten bygger på den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin.
Medarbetarna har både en formell, men huvudsakligen individuell kompetens, som är avpassad för aktuell problematik. Detta för att uppnå största möjliga rehabilitering.
För närvarande omfattar Hagastiftelsen 43 boendeplatser, varierande mellan 1-13 platser per enhet, belägna i Gnesta, Hölö, Vagnhärad, Trosa och Järna med omnejd.

Hajdes ekonomiska förening – bedriver LSS-boende utifrån ett socialterapeutiskt synsätt.

Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem arbetar med att göra skillnad för människor i utsatta livssituationer, med på rehabilitering som bl.a. bedrivs genom sociala företag, som består av en stor secondhand butik, café och andra sociala företagsgrenar.
Hela Människan skapar mötesplatser för personer i hemlöshet, i aktivt missbruk och stödgrupper för anhöriga i familjer. Föreningen bedriver sitt arbete genom ett förhållningssätt som är salutogent, vilket innebär att de utgår från det friska och fungerande hos en människa. Känslan av sammanhang (KASAM) eftersträvas.
Organisationen har funnits sedan 1980 i Huddinge, Botkyrka och Salem, utanför Stockholm.

Hela Människan Sverige har funnits sedan 1920, och bedriver Öppen verksamhet, secondhand och boende på många platser runt Sverige. Den öppna verksamheten vänder sig till människor som befinner sig i socialt utsatt livssituation, t.ex. på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk. Secondhandverksamhetens mål är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden, med en rehabiliterande miljö som tar vara på den enskilda människans inneboende resurser. Flera enheter inom Hela Människan arbetar med olika former av boenden, för ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende.

Humanprogress erbjuder boendelösningar för ungdomar och vuxna med speciella behov enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Humanprogress är en idéburen och entreprenörsdriven verksamhet som sätter individen i centrum och kvalitén i första hand. Funktionshinder ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionshindret finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Inom Humanprogress är målsättningen bland annat att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna.
LSS-boenden finns i Järna, Mölnbo och Södertälje.

Hyllie Park Äldreboende AB – bedriver äldreboende vid tre enheter.

IFS/CS, Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser i centrala Stockholm
IFS/CS arbetar för personer med psykisk funktionsnedsättning och då främst personer med schizofreni och liknande psykoser, samt anhöriga. Föreningens mål är rätten till ett fullvärdigt liv i samhälletför personer med psykisk funktionsnedsättning. IFS/CS driver verksamheten Steg för Steg, där personer med psykisk funktionsnedsättning, erbjuds arbete, sysselsättning och studier. IFS ordnar studiecirklar, konferenser och föredrag om psykiska sjukdomar samt sociala och juridiska problem kring dessa, ger anhöriga stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga vid träffar med personal från psykiatri mm. IFS förmedlar information om nya rön inom psykiatrin och socialpsykiatrin, t ex läkemedel, behandlingsformer, rehabilitering i nära samverkan med vårdgivare.

Immanuelskyrkan Vård AB/Löjtnantsgården – erbjuder vård och omsorg till personer över 65 år med behov av heldygnsomsorg samt sjukhemsvård och demensavdelningar.

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne – vänder sig till äldre stockholmare och erbjuder tryggt boende med utökad boendeservice, bl.a. hemtjänst.

Stiftelsen Josephinahemmet – bedriver äldreboende som vänder sig till katolska trosbekännare i behov av service och omvårdnad dygnet runt.

Stiftelsen Sveriges Kristna Familjehem (SKFH) – bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna.

Kooperativet Industrihuset i Roslagen – är en daglig verksamhet och en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, och en grundbult är allas delaktighet.

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till dem i Västra Götalandsregionen som har en funktionsnedsättning. LaSSe bistår med hjälp, rådgivning och stöd vid exempelvis ansökningar, överklaganden, kontakter med myndigheter eller assistansutförare. Närstående är också välkomna. LaSSE ger stöd i alla slags enskilda ärenden utifrån de problem som besökarna möter i sin vardag. För den som bor långt bort eller har svårt med förflyttningar finns möjlighet till distansstöd.
Personalen som arbetar på LaSSe har stor kunskap inom handikappområdet.
LaSSe är en självständig aktör, ägd av anställda med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning.

Lindgården, Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs Minne är en stiftelse i Jönköpingstrakten som erbjuder äldreboende, trygghetsboende, hemtjänst och restaurang. Stiftelsen är icke vinstdrivande: eventuella vinster och överskott återinvesteras i verksamhetens utveckling. Stiftelsen är och vill fortsätta utvecklas som ett attraktivt boende med servicegaranti, genom fyra delar: bemötande och hembesök före inflyttning, genomförandeplan med kontaktmannaskap, gemensamma aktiviteter samt hälso- och sjukvård.

Linköpings Stadsmission – hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer genom bl.a. familjerådgivning, stöd till vuxna missbrukare och behandlingshem för kvinnor.

LP-verksamhetens ideella riksförening – bedriver missbruksvård på kristen grund vid behandlingshem i hela landet.

Stiftelsen Margaretagården – erbjuder ett antroposofiskt inriktat gruppboende med bygemenskap.

Mariagårdens medarbetarförening – bedriver boende enligt LSS.

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Här drivs vård med hög personaltäthet och hög personalkompetens i en lugn och harmonisk miljö enligt gästens behov och önskemål. 12 vårdplatser, i vackert läge vid Sidsjön, och med inbjudande inre miljö.

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit verksamhet för döva och personer som har dövblindhet med ytterligare funktionshinder. Mo Gård erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning, kunskapsstöd samt HVB-verksamhet. Verksamheten startades redan 1947. År 2003 bildades Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, baserat på ett statligt uppdrag att stödja landsting och kommuner i arbetet att bygga upp kompetens för stöd till personer med dövblindhet. Stiftarna är Östergötlands läns landsting, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Mo Gårds personalförening.

Mobilitetscenter i Göteborg
Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med stor kompetens i frågor om bilkörning och funktionsnedsättning.  Mobilitetscenter utför utprovning av bilanpassning, gör körkortsmedicinska utredningar om lämplighet för körkort och ger träning i körsimulator, trafiksäkerhet och mobilitet. Verksamheten startades 2002 på initiativ av rörelsehinderförbunden. Idag drivs Mobilitetscenter av en ekonomisk förening som får uppdrag av sjukvård, habilitering och Försäkringskassan. Utredningarna utförs av legitimerade arbetsterapeuter med specialkompetens inom området.

Stiftelsen Målargården driver sedan år 1999 bostäder i Södertälje och Mörkö med särskild service för vuxna enligt LSS. Verksamheten bottnar i socialterapin som har sin grund i antroposofin. Här finns lugn och vacker miljö för trygghet, stabilitet, glädje och meningsfullhet. Det skapande elementet är viktigt för ett rikt liv, och för de boende kan skapandet vara att sätta upp skådespel, att spela och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material. Centralt på Stiftelsen Målargården är att de boende har meningsfull sysselsättning, och känner sig behövda i en gemenskap som ger sammanhang, trygghet, glädje och chans att få vara den man är. Det finns möjlighet att arbeta med djur, samt vävstuga, ullverkstad, keramikverkstad, vedhantering, vaktmästareuppgifter och trädgårdsarbete. Livslångt lärande, ekologisk mat och estetiskt tilltalande miljö är också i fokus.

Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet i Göteborg erbjuder kvalificerad vård och omsorg åt pensionärer i en boendemiljö med kulturell och religiös prägel, öppet för alla oavsett konfession, och erbjuder vård och omsorg präglad av judiska seder och traditioner i tre olika boendeformer – äldreboende, gruppboende för personer med demenssjukdom och trygghetsboende.

Stiftelsen Norrbyvälle Gård ligger i Järna några mil söder om Stockholm.
Här finns en gruppbostad, två enheter med servicebostäder, flera olika dagliga verksamheter för vuxna, samt ett elevhem för ungdomar. Norrbyvälle arbetar med ungdomar och vuxna med behov av stöd i sin vardag. Här finns även till exempel bank, redovisningsbyrå, bondgård och förskola. På så vis är de dagliga verksamheterna socialt integrerade i ett större sammanhang. Norrbyvälle utgår från den antroposofiska människosynen. Vårdinriktningen är läkepedagogisk för ungdomar, och socialterapeutisk för vuxna.

Origo Resurs – arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i södra och mellersta Sverige.

Primagruppen – är ett brukarstyrt socialt företag som har drogrehabilitering som mål. Verksamheten bygger på att individuella empowermentprocesser uppstår genom hjälp till självhjälp inom ramen för gemenskap, riktigt arbete och professionell rehabiliteringskunskap.

Process Kedjan ger unga brottsförövare en möjlighet att hitta tillbaka till livet. Process Kedjan stöttar och coachar unga kriminella under inlåsning och i frihet, dels för en förbättrad utslussning från institution och anstalt, dels för att kunna bygga ett liv i frihet och förhindra återfall. Process Kedjans coacher har gedigen och bred utbildning inom coachning. Alla har dessutom egen bakgrund inom målgruppen. Målet är att unga kriminella ska kunna se värdet av andra livsval.

Reningsborg
Reningsborg har bara ett enda mål: Att hjälpa människor i nöd – i egen närhet men även medmänniskor utanför Sveriges gränser. Reningsborg är en idéburen organisation på kristen grund, som startade med att rusta upp ett förfallet reningsverk i Västra Frölunda med målsättningen att bedriva verksamhet i lokalerna. Nu driver föreningen två stora secondhandbutiker (en i Angered, en i Västra Frölunda), en biltvätt, boende för ensamkommande flyktingbarn, stödprojekt för människor i andra länder, en ungdomsgård, läxhjälp och undervisningsstöd med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet. Butiker och biltvätt fungerar även som arbetsträning för unga, en väg in i arbetslivet.

RFSU-kliniken är en mottagning för vuxna över 20 år. RFSU-kliniken fungerar som en professionell kunskapsbas för RFSU-förbundet. Dessutom genererar det kliniska arbetet även impulser till nya frågeställningar för RFSU:s sexualpolitiska arbete.
Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.

Rudolf Steiner-stiftelsen i Mölnbo har ungdomsboende, särskola, vuxenboende och daglig verksamhet. Verksamheten grundas på idén om en bygemenskap i samverkan med Folkhögskolan Vårdinge by, Hagastiftelsen samt medarbetare och övriga boende vid Vårdinge by. Här finns till exempel bageri, snickeri, båtverkstad och ett rikt kulturliv. De funktionshindrade inom Rudolf Steiner Stiftelsen bor och arbetar integrerat i byn. Gruppbostäderna ligger blandat med elev- och medarbetarbostäder och miljön ställs till förfogande för funktionshindrade. Med utgångspunkt i bygemenskapen tillämpas en omvänd integrering.

Svenska Röda Korset – arbetar med humanitärt hjälparbete genom att utgöra ett komplement till samhällets övriga skyddsnät främst genom frivilliga insatser.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala arbetar med diakoni, i nära relation till Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer, företag och enskilda personer.
Samariterhemmet ett boende för äldre med demenssjukdom, Ebbagården.
Här får de äldre hjälp att leva i nuet, att få njuta av goda sinnesintryck, av mjuka röster och varma händer. Gemenskap och aktiviteter erbjuds utifrån den boendes möjligheter och önskningar. Exempel på aktiviteter är utevistelse, gymnastik, att sjunga och avnjuta musik och litteratur. Samariterhemmet har även hemtjänst, dagverksamhet för äldre, och daglig verksamhet för funktionshindrade mellan 18-67 år. Målsättningen är att skapa framtidstro och utsikten om att ens liv kan vara meningsfullt och utvecklande även om man lever med funktionshinder.

Föreningen Saltå By – bedriver skola och boende för ungdomar samt daglig verksamhet och boende för vuxna med psykiska funktionshinder.

Stiftelsen Sanna – är en kombination av boende och daglig verksamhet som drivs enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service och är inspirerad av den antroposofiska livssynen.

Föreningen S:t Lukas Göteborg
Föreningen S:t Lukas i Göteborg är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning, alltid med legitimerad personal. S:t Lukas i Göteborg är till för privatpersoner och anställda som vill ha hjälp att arbeta med sina livsfrågor och psykiska problem, behöver samtal i frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor. Föreningen driver även utbildning och handledning, och har mottagningar i Göteborg, Mölndal, Uddevalla, Borås och Jönköping. Sedan starten 1939 har föreningens ledord varit helhetssyn, öppenhet och respekt.

Förbundet S:t Lukas – arbetar utifrån psykodynamisk och kristen grundsyn och har medlemsföreningar i hela landet.

Selenekollektivet för kvinnor – är inriktat på behandling av kvinnliga missbrukare.

Skyddsvärnet – arbetar för att hjälpa människor som på grund av missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa har hamnat utanför samhället att återintegreras på ett bättre sätt. Bedriver verksamhet som syftar till social rehabilitering för att förebygga brott och social utslagning genom stödboende, placering i familjevård och genom brottsförebyggande program.

Skyddsvärnet i Göteborg – startades för att hjälpa frigivna fångar och deras familjer och ge dem en chans att börja om på nytt. Idag erbjuder Skyddsvärnet i Göteborg öppenvård, motivations-och utredningsplatser, halvvägshus, Ungdomsboende, utslussboende och referensboenden till människor med olika psykosociala problem. Målgruppen utgörs av klienter från kriminalvården, socialtjänsten och angränsande områden. Föreningen samarbetar med andra organisationer, stat, kommun samt hälso- och sjukvård.

Skåne Stadsmission – verkar för att öka det medmänskliga engagemanget i samhället genom att förbättra och förändra förutsättningar för människors villkor och livssituation.

Föreningen Solberga by – bedriver särskola för barn/ungdomar samt elevhem, kortidshem och fritidsverksamhet enligt LSS.

Föreningen Solåkrabyn – bedriver socialterapeutiska verksamheter för vuxna med funktionshinder.

Stiftelsen Solstrimma – är ett gruppboende för fyra yngre vuxna med olika funktionsnedsättning/hinder/variation i behov av omsorg och gemenskap. I skapande kombination mellan LSS-lagens rätt till stöd och hjälp och den antroposofiskt socialterapeutiska helhetssynen på  människan.

Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för Övre Norrmalm – ger stödsamtal, konsultation eller handledning och vänder till sörjande samt personer som möter människor i sorg.

Spelberoendes förening Malmö bildades 2001 och bedriver sin verksamhet utifrån ett självhjälpsperspektiv där de som är medvetna om sitt spelberoende får möjlighet att träffas. Föreningen ger inte någon behandling utan endast enskilda möten för råd och stöd till hjälpsökanden. Föreningen sprider information om spelproblematik till allmänheten men också till vårdpersonal, skolor etc., genom bl.a. föreläsningar. Spelberoendes förening Malmö driver sin verksamhet med resurspersoner såsom spelfria spelberoende och anhöriga.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem – erbjuder vård och omsorg av äldre och svårt sjuka genom palliativ vård, rehabilitering, vård- och omsorgsboende samt geriatrisk vård.

Stockholms Stadsmission – bedriver verksamhet för hemlösa, missbrukare, barn, ungdomar och äldre samt second-handbutiker och utbildning.

Stiftelsen Stora Sköndal – bedriver vård- och omsorgsboende, neurologisk rehabilitering och seniorboende samt socialpsykiatrisk verksamhet.

Swedish Empowerment Center är en personalägd ekonomisk förening med säte i Borlänge. Empowercenter erbjuder kompetensutveckling och handledning för andra professionella enligt en metod som kallas 7TJUGO, och driver dessutom öppenvård för ungdomar genom daglig verksamhet och arbetsträning. Verksamheten har också boende för ungdomar genom Anamma HVB.
Arbetssättet handlar om empowerment, ett medvetet förhållningssätt och bemötande att möta varje enskild individ där den befinner sig och att ge ungdomen viljan, modet och motivationen att stegvis kunna ta ansvar i sitt eget liv. Empowercenter är ett socialt företag som bygger på samhälleliga ändamål, demokratiska värderingar, organisatoriskt fristående från offentlig sektor och har allmännytta och medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Föreningen Tunaberg – bedriver demensboende med antroposofisk inriktning.

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn – bedriver skyddat boende för kvinnor 18-31 år.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund/Unizon – samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Valjeviken är folkhögskola, rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och friskvårdsanläggning. Här finns kursdeltagare både med och utan funktionsnedsättningar. Under hela året finns det möjlighet att komma till Valjeviken på rehabiliteringsvistelse, och här finns också folkhögskolekurser, exempelvis allmän kurs och särskild kurs i idrott/hälsa. För dig som har en funktionsnedsättning erbjuder Valjeviken service och assistans där individuella behov kan tillgodoses. Valjeviken är vackert belägen i västra Blekinge alldeles intill havet. Inom Stiftelsen Valjeviken drivs även Humlegården i Sigtuna, en rehabiliteringsanläggning, och Mättinge fritids- och rekreationsanläggning i Södermanland.

Stiftelsen Vidarkliniken – bedriver vård och rehabilitering inom bl.a. stressrelaterad psykisk ohälsa, cancer och palliativ vård samt vårdcentral.

Viktoriagården är en icke vinstdrivande stiftelse som vilar på antroposofisk grund och erbjuder vård och omsorg för ungdomar och vuxna. I Nyköping har Viktoriagården verksamhet enligt LSS, med flera boenden och daglig verksamhet. Här lagas all mat tillsammans från grunden. Närodlade, biodynamiska och ekologiska råvaror används så mycket det går. Viktoriagården strävar alltid efter att skapa ett självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap genom antroposofiska grundvärderingar, genom boende i en vackert utformad miljö och i en strukturerad och förutsägbar vardag.
Målgrupp har behov av stöd vid de olika aktiviteterna, och därför har Viktoriagården hög personaltäthet. Viktoriagården ska också starta boenden för ensamkommande barn och unga i Järna.

 

Senast uppdaterad 2018-12-21

Dela: