Våra idéburna medlemsorganisationer

Famnas medlemmar är alla idéburna organisationer i välfärden. Det innebär att de bedriver verksamheter inom vård och social omsorg, skola eller arbetsintegrerade sociala verksamheter. Allt överskott återinvesteras i verksamheterna. Av de nuvarande medlemmarna är de vanligaste associationsformerna stiftelser (ca 40%) och ideella föreningar (ca 40%). Resten är ekonomiska föreningar eller aktiebolag, i det sistnämnda fallet ägda av ideell förening, församling eller annan idéburen aktör.

Bambi ekonomisk förening

Ett brukarkooperativ i Stockholmsområdet som startades som ett kortidshem när tre familjer inte var nöjda med stödet de fick från kommunen och landsting. Idag bedriver kooperativet dagligverksamhet och administration av personlig assistans för personer med flerfunktionsnedsättning och har Avlösarsservice, Ledsagarservice, Korttidstillsyn och Daglig verksamhet samt Administration av personlig assistans.  Det som utmärker kooperativet är viljan att förändra och anpassa verksamheter för att tillfredsställa medlemmarnas behov. Bambi drivs av målet att skapa möjligheter till bra stöd och strävar efter helhetstänkande. Kooperativet arbetar utifrån en holistisk människosyn, att se hela människan – hela tiden.

Bergslagsgårdar

En stiftelse i Örebro län som har till ändamål att organisera och driva en familjevårdsenhet för människor med missbruks- och andra sociala problem.  Stiftelsen stödjer och förvaltar stiftelser och föreningar och andra sammanslutningar med allmännyttiga ändamål som bedriver social rehabilitering och hjälpverksamhet för familjer, barn och ungdom.
Bergslagsgårdar bistår vid bildandet av familjegrupper och erbjuder utbildning och handledning. Stiftelsen är en ickevinstdrivande organisation som använder överskottet för att uppnå verksamhetens ändamål.

Betaniastiftelsen – är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver stiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom våra profilområden: palliativ vård och existentiellt stöd. Betaniastiftelsens utbildningsplattformar är Palliationsakademin.se och Livsakademin.se samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betlehemskyrkan; Vasahemmet – i Göteborg är ett äldreboende som drivs av Betlehemskyrkans Missionsförsamling, som en del av församlingens diakonala arbete. Fokus är på äldre personer som behöver ett tryggt boende som präglas av omsorg och socialt umgänge. Verksamheten fokuserar på att motverka isolering och ensamhet genom att erbjuda individuellt anpassade önskemål för att ge boendena bästa möjliga välbefinnande.

Blå vägen – är ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar med att stödja människor som är långtidsarbetslösa, sjukskrivna och personer med fysiska/psykiska/neuropsykiska funktionsvariationer till arbete/studier och bättre hälsa. De erbjuder praktik och arbetsträning i egna företag, stöd och matchning mot arbete och kompetenshöjande studier. Man vill bidra till att människor får möjlighet att ta tillvara sina förmågor och arbetar med hela kedjan av insatser för att hjälpa deltagare nå resultat. Blå Vägen har verksamhet i Stockholms län och kontor i Spånga, Tensta, Skärholmen och Jordbro.

BOSSE – råd, stöd & kunskapscenter är beläget i Stockholm och ger rådgivning samt stöd till personer med funktionsnedsättning. Rådgivningen och stödet är anpassat till frågor som är för individen angelägna. Detta kan vara allt från rättigheter och skyldigheter gällande olika bidrag och ersättningar, rehabilitering samt samtal kring livet med en funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder även bl.a. utbildning för individen och dennes assistenter och anhörigstöd.

Botkyrka pingstförsamling second hand-verksamhet (BPF:s Secondhand) – är ett trossamfund och ideell förening som bedriver verksamhet inom Second Hand-försäljning. Vinsten som genereras från gåvor och försäljning används sedermera för att bidra till att människor i andra länder får ett bättre liv i form av tillgång till vatten, utbildning och sjukvård. Föreningen är också en arbetsintegrerande organisation som främjar sysselsättningen av människor som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Bräcke diakoniär en idéburen stiftelse, med verksamheter på många olika håll i landet, som arbetar med rehabilitering, habilitering, barn- och ungdomsverksamheter, äldreomsorg, primärvård samt utbildning. Denna 90-åriga stiftelse erbjuder vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning och för dem utan funktionsnedsättning. Rehabcenter i Jönköping, Mösseberg, Sfären och Treklöverhemmet är också en del av verksamheten.

Bufff – är en ideell förening som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar som har en familjemedlem i fängelse. Man anordnar både aktiviteter för barnen och finns som stöd via telefon, chatt eller bokade samtal. De som jobbar på Bufff är utbildade inom områden som beteendevetenskap, pedagogik och vård och behandling. Buff bildades 2001 men hette tidigare Bryggan. Organisationen är politiskt och religiöst obundet.

Buurtzorg – erbjuder vård i hemmet för äldre personer, för personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar. Verksamheten strävar, tillsammans med kunden och dennes närmaste, efter bästa lösningen för att främja ett självständigt och bra liv. Buurtzorgs anställda ansvararar själva för planeringen och utförandet av vården och arbetar utan direkta chefer. Effektivitet eftersträvas för att ge just den nivå av vård och omsorg som behövs.

Camphill Häggatorp – bedriver i antroposofisk anda ett LSS-boende för vuxna med särskilda behov. Camphill Häggatorp startade 2003 och arbetar för individens egen utveckling genom en social grund där gemenskap med andra människor driver utvecklingen. Verksamheten strävar efter att göra skillnaden mellan de boende och människor utanför Häggatorp så liten som möjligt.

Civilisationen – är en ideell förening med målet att utveckla metoder för att stärka unga människor genom att minska utanförskap, psykisk ohälsa och öka ungas inkludering. Civilisationen ska vara en testbädd för nya idéer och nya metoder. Föreningen ser de växande klyftorna mellan till exempel killar och tjejer, normsamhället och HBTQ-samhället samt stad och landsbygd som ett hinder för unga människor att göra sina röster hörda. Civilisationen vill ha ett Sverige för alla och är övertygade om att civilsamhället kan gå i bräschen för det.

Stiftelsen Credo – är specialiserade på konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten startades 1997 på uppdrag av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Kriminalvården. Stiftelsen är en allmännyttig, icke vinstutdelande verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen Credo har många erfarna familjehem vilket ökar möjligheterna att matcha rätt familjehem till varje individ. Stiftelsen Credo har många familjehem med hög interkulturell kompetens. Stiftelsen har familjehem i hela landet.

Stiftelsen Danviks Hospital/Danvikshem – är ett särskilt boende med sjukhems- och demensavdelningar, ålderdomshemsplatser och korttidsavdelning. Danvikshem är Sveriges äldsta nu verksamma stiftelse med en verksamhet som började på mitten av 1500-talet. Stiftelsen erbjuder omvårdnad, mat och husrum till de behövande. Danvikshem ingår också i Nacka och Stockholm kommuns valfrihet för äldreboende. Detta betyder att individer, efter ett biståndsbeslut från kommunen, kan välja Danvikshem.

Föreningen Edsätras vänner – erbjuder äldreboende med ålderdomshem, särskilt boende för demenshandikappade samt seniorboende. Genom att erbjuda gemensamma måltider skapar boendet hemkänsla och trivsel. Boendet erbjuder också olika tjänster för de boende. Läkare finns på plats en gång i veckan och/eller vid behov samt rehab-team bestående av arbetsterapeut och sjukgymnast som också arbetar en dag i veckan och/eller vid behov. Tandläkare finns tillgänglig; hår-, fotvård och massage finns det också tillgång till på boendet.

Stiftelsen Eir – ligger i Mölnbo. Här bedrivs daglig verksamhet, bland annat i slöjdverkstäder inom sömnad, vävning, tovning, keramik med mera. I verkstäderna förenas gamla hantverkstraditioner med hållbarhet och nyskapande innovation. Här arbetar människor med olika funktionsskillnader i en social och kreativ anda. Eir har också flera gruppbostäder.
Eir vilar på antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, och några av kärnvärdena är ”Individuellt liv i gemenskap”, ”Tålamod med det individuella”, ”Det livslånga lärandet” och ”Ett skapande liv – arbetets betydelse”.

Ericastiftelsen – har en behandlingsverksamhet, högskoleutbildning och forskning i samma hus. Ericastiftelsen har i uppdrag av staten och Stockholms läns landsting att bedriva högskoleutbildning och erbjuda psykoterapeutisk behandling för barn, ungdomar och deras familjer.
Ericastiftelsen grundades 1934 med engagemanget att förändra tidens auktoritära inställning till barn och barnuppfostran. Intresset inriktades särskilt för barn som av olika skäl inte kunde tillgodogöra sig den vanliga undervisningen i skolan – barn som uppfattades som obegripliga för omvärlden. En gemensam värdegrund är betydelsen av att lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Namnet Erica kommer från en blomma – klockljungen – Erica tetralix på latin. En liten, härdig växt som lever på karg mark.

Ersta diakoni – Ersta diakoni grundades 1851 och är idag Famnas största medlem. Inom Ersta diakoni ryms en lång rad verksamheter: hälso- och sjukvård vid Ersta sjukhus; äldreboende; hemtjänst; dagverksamhet; familjerådgivning; stödverksamhet för anhöriga till missbrukare; samtalsmottagning för unga med en närstående som inte mår bra; skyddat boende för kvinnor och barn; skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik; traumabearbetande gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor; enskilda samtal och strukturerade samtal för vuxna som varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten; mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt.

Eskilstuna Stadsmissionär en ideell förening och en av nio stadsmissioner i Sverige. Verksamheten har flera inriktningar till att hjälpa individer som lever i utsatthet. Bland Eskilstuna stadsmissions områden ingår dagverksamhet (som är direkt ansluten till verksamhetens härbärge och deras Personligt Ombud. Verksamheten vänder sig också till ungdomar i åldrarna 13-21 år genom sin uppsökande verksamhet Ungdomsguide. Eskilstuna Stadsmission bedriver även Crossroads som vänder sig till utsatta EU-medborgare.

Föreningen Framtidståget arbetar med professionellt kognitivt behandlingsarbete samt ideellt humanitärt arbete. Deras arbete sker i många riktningar. Framtidståget erbjuder ungdomsbehandling i strävan efter att uppnå en funktionell tillvaro. Missbruksbehandling och familjebehandling erbjuds också, inriktade på familjepedagogiska insatser kring problemsituationer inom familjer. Detta innebär hjälp i situationer med våld i nära relationer, hedersrelaterad våld, barnmisshandel m.m. Verksamheten är lokaliserad i Hägersten

FrykCenter bedriver rehabilitering i internatform inom neurologi. Med över 40 års erfarenhet strävar FrykCenter efter professionalism, att ständigt förbättras, att skapa trygghet samt ett gott bemötande. Värdegrunden är förankrad i en humanistisk människosyn, vilket innebär att alla människor är unika och har lika värde. Arbetet sker i team och behandlingen anpassas utifrån personens önskemål och förutsättningar.

Furan – är en ideell förening utanför Umeå som bedriver daglig verksamhet och boende för personer med funktionsnedsättning sedan slutet av 80-talet. Att vara nära naturen är viktigt, och att kunna skapa livsglädje och arbetsglädje. Målsättningen är att varje individ skall få känna mening med livet utifrån sina egna önskemål, samtidigt som de kan delta i en större gemenskap som skänker trygghet.

Föreningen Furuboda – började 1964 med sommarlägerverksamheten för människor med funktionsnedsättning i Sydsverige. Verksamheten vilade på kristen grund, och sommarlägren hade teman, som med tiden blev till kurser, och med åren byggdes Furuboda ut till en modern och tillgänglighetscertifierad anläggning, med pedagogik specialanpassad för personer med förvärvade hjärnskador. 1994 blev Furuboda en folkhögskola. Lång erfarenhet av assistans gjorde att en kurs för blivande assistenter startades. En forskning och utvecklingsavdelning startades och numera drivs många projekt inom musik, it-teknik och idrott. 2004 började Furuboda folkhögskola med olika arbetsmarknadsprojekt för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. Furuboda Assistans AB startade 2005 och erbjuder personlig assistans i hemmet, skolan och på arbetsplatsen i Skåne och Blekinge.

Stiftelsen Gabriel/Hospice Gabriel i Lidköping, bedriver hospicevård samt utbildning och rådgivning till andra vårdgivare. Hospice Gabriel erbjuder specialiserad palliativ vård. Stiftelsen hjälper dem med obotlig sjukdom eller de som är i tidigt skede att få det genom att hjälpa med symptomlindring. Utöver vård så erbjuder Hospice Gabriel även utbildning, stöd och rådgivning till läkare och sjuksköterskor inom kommun och landsting.

Guldfällen – är en stiftelse som bedriver socialterapeutiska omsorgsverksamheter sedan 1990-talet. Guldfällen ligger utanför Järna i Södermanland, och här finns daglig verksamhet med djurskötsel, och boende med särskild service för vuxna och för ungdomar.
Guldfällen arrenderar bondgården på Skillebyholm och driver den som daglig verksamhet. Arbetet på gården erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter för vuxna människor som på grund av funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. På den lilla gården finns höns, får, grisar och kalvar. År 2016 öppnade Guldfällen ett nytt ungdomsboende på gården och Guldfällen har ett nära samarbete med Novalisgymnasiet som har undervisningslokaler både centralt i Järna men också på Skillebyholms gård.

Stiftelsen Gyllenkroken – erbjuder sysselsättning, boende, stöd och social gemenskap för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Stiftelsen har ett varierat utbud av sysselsättning, utbildning och projekt för denna målgrupp. Förutom att jobba med att rehabilitera målgruppen så försöker Gyllenkroken också sprida kunskap om psykisk ohälsa genom att föreläsa, utbilda och därmed bidra till förändring av attityder och fördomar kring psykisk nedsättning. Verksamheten är belägen i Göteborg.

Stiftelsen Göransgården – är en ideell organisation vars huvudsakliga åtagande är att erbjuda vård och omsorg till personer med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Stiftelsen erbjuder deras klienter terapi och sysselsättning i form av praktik, deltagande i studiecirklar samt motion. Göransgårdens arbetsmodell bygger på att ge ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov och förmågor.

Stiftelsen Göteborgsfontänenär ett klubbhus som bedriver rehabiliteringsarbete. De vänder sig till individer med psykiatrisk problematik och ger stöd i olika former för att dessa individer ska kunna förverkliga sina mål i livet. Syftet är också att kunna ge dem det stöd de behöver för att inte behöva besöka sjukhus. Detta sker i form av bl.a. boendeprogram, stöd till eget arbete, hjälp till medlemmarna att börja studera m.m.

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission – fokuserar på flera områden inom vård och social omsorg. De erbjuder beroendevård samt äldreomsorg, arbetar med barn, unga och familjer som lever i utsatthet. Stadsmissionen erbjuder även stöd till hemlösa i form av mat och kläder. Utöver det så hjälper de också till med myndighetskontakter, jobbsökande och utbildning kring hur det svenska samhället fungerar för att bidra till integration.

Göteborgs Räddningsmission – är en ideell verksamhet som ger akut hjälp till hemlösa, missbrukare och andra utsatta, har boende med arbetsträning för missbrukare samt för psykiskt funktionshindrade. De arbetar med att hjälpa socioekonomiskt utsatta barn till att få bättre förutsättningar i sin utbildning samt hjälper barn som har, eller haft, en frihetsberövad familjemedlem. Utöver det arbetar Räddningsmissionen även med integration.

Haganäs – bedriver socialterapeutisk verksamhet med boende och arbetsplatser för vuxna med särskilda behov. Det finns möjlighet till hjälp och omsorg av olika slag. Bland dessa finns en sjuksköterska, en läkare vid behov, konstterapeut, massör samt rörelseterapeut. Haganäs har varit verksamt sedan 1989 med erbjudande om omsorg för behövande med boende i Haganäs, Ugglebo och Borgbo.

Hagastiftelsen – är en socialterapeutisk verksamhet, som startades 1982 i Järna. Stiftelsen erbjuder individanpassade boenden, daglig sysselsättning med rehabilitering, arbetsträning och daglig verksamhet till vissa vuxna med funktionsnedsättning.
Hagastiftelsens inriktning är att ta sig an personer, vars omhändertagande inte kunnat ske optimalt inom andra boendeformer. För dessa personer har Hagastiftelsen skapat små integrerade individuellt utformade boenden med kvalificerad personal. Verksamheten bygger på den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin.
Medarbetarna har både en formell, men huvudsakligen individuell kompetens, som är avpassad för aktuell problematik. Detta för att uppnå största möjliga rehabilitering.
För närvarande omfattar Hagastiftelsen 43 boendeplatser, varierande mellan 1-13 platser per enhet, belägna i Gnesta, Hölö, Vagnhärad, Trosa och Järna med omnejd.

Hajdes ekonomiska förening – är en icke vinstdrivande verksamhet som bedriver LSS-boende utifrån ett socialterapeutiskt synsätt. Den startades 1994 och bedriver sin verksamhet på två gårdar, Skogsgården och Emmys Gård, som båda ligger på Gotland. Hjälpen anpassas till varje individ med utgångspunkt att individerna själva ska bestämma över sin hjälp. Exempel på detta kan vara att välja personlig assistent.

Hela Människan Sverige – har funnits sedan 1920, och bedriver Öppen verksamhet, secondhand och boende på många platser runt Sverige. Den öppna verksamheten vänder sig till människor som befinner sig i socialt utsatt livssituation, t.ex. på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk. Secondhandverksamhetens mål är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden, med en rehabiliterande miljö som tar vara på den enskilda människans inneboende resurser. Flera enheter inom Hela Människan arbetar med olika former av boenden, för ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende.

Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem – arbetar med att göra skillnad för människor i utsatta livssituationer, med på rehabilitering som bl.a. bedrivs genom sociala företag, som består av en stor secondhand butik, café och andra sociala företagsgrenar.
Hela Människan skapar mötesplatser för personer i hemlöshet, i aktivt missbruk och stödgrupper för anhöriga i familjer. Föreningen bedriver sitt arbete genom ett förhållningssätt som är salutogent, vilket innebär att de utgår från det friska och fungerande hos en människa. Känslan av sammanhang (KASAM) eftersträvas.
Organisationen har funnits sedan 1980 i Huddinge, Botkyrka och Salem, utanför Stockholm.

Humanprogress AB – erbjuder boendelösningar för ungdomar och vuxna med speciella behov enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Humanprogress är en idéburen och entreprenörsdriven verksamhet som sätter individen i centrum och kvalitén i första hand. Funktionshinder ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionshindret finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Inom Humanprogress är målsättningen bland annat att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna.
LSS-boenden finns i Järna, Mölnbo och Södertälje.

Hyllie Park Äldreboende AB – bedriver äldreboende vid tre avdelningar som tillsammans innefattar 34 lägenheter. Lägenheterna är alla utrustade med ett stort badrum och en säng; därutöver finns också möjlighet för de boende att själva möblera lägenheten för att sätta sin egen prägel. Varje lägenhet har en egen uteplats. Utöver lägenheterna finns det förskola, grundskola, folkhögskola och kyrka på området. Äldreboenden finns i Malmö.

IFS/CS, Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser i centrala Stockholm – IFS/CS arbetar för personer med psykisk funktionsnedsättning och då främst personer med schizofreni och liknande psykoser, samt anhöriga. Föreningens mål är rätten till ett fullvärdigt liv i samhälletför personer med psykisk funktionsnedsättning. IFS/CS driver verksamheten Steg för Steg, där personer med psykisk funktionsnedsättning, erbjuds arbete, sysselsättning och studier. IFS ordnar studiecirklar, konferenser och föredrag om psykiska sjukdomar samt sociala och juridiska problem kring dessa, ger anhöriga stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga vid träffar med personal från psykiatri mm. IFS förmedlar information om nya rön inom psykiatrin och socialpsykiatrin, t ex läkemedel, behandlingsformer, rehabilitering i nära samverkan med vårdgivare.

Immanuelskyrkan Vård AB/Löjtnantsgården – i Stockholm erbjuder vård och omsorg till personer över 65 år med behov av heldygnsomsorg samt sjukhemsvård och demensavdelningar. Samtliga av kyrkans enheter har egen omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Det finns både somatiska boenden (ämnat för dem med kroppsliga sjukdomar) samt demensboende för individer med demenssjukdom. Omvården anpassas efter de enskildas behov.

Kooperativet Industrihuset i Roslagenär en daglig verksamhet och en insats enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. Verksamheten vänder sig till personer med utvecklingsstörning, ADHD, autism eller autismliknande tillstånd. En grundbult för verksamheten är allas delaktighet. Målet är att göra skillnad för varje individ, få alla deltagare att känna sig sedda så att alla får möjligheten till personlig utveckling i trygga miljöer.

Stiftelsen Inuti – bedriver daglig verksamhet enligt LSS i form av konstnärlig verksamhet för konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer inom autismspektrumet (t ex Aspergers syndrom). I dagsläget har man tre ateljéer i centrala Stockholm och dessutom sitt eget galleri. Inuti vill ge en meningsfull och utvecklande sysselsättning för sina deltagare, och via konsten också kunna interagera med samhället och kulturlivet på olika sätt.

Stiftelsen Isaak Hirschs Minne – är en icke-vinst drivande verksamhet som grundades 1918 och vänder sig till äldre stockholmare och erbjuder tryggt boende med utökad boendeservice, bl.a. hemtjänst för dem som inte har resurserna till sitt förfogande. Fastigheterna är belägna på Kungsholmen och i centrala Vasastan, Stockholm. Stiftelsens verksamhet utgör ett komplement till utbudet av bostäder som Stockholms stad erbjuder äldre.

Kalmar stadsmission – är en ideell förening som utifrån en kristen värdegrund vill verka för att kanalisera mänskligt engagemang, att vara en röst för och ett stöd till utsatta grupper i samhället och att tillhandahålla professionell idéburen social omsorg som ett sätt att verka för mångfald inom den sektorn. Man har en second-hand butik, bedriver ateljéverksamhet för återbruk och har öppen dagverksamhet likväl som arbetsintegrerande verksamhet.

Klockargården – är en stiftelse som ägnar sig åt socialterapeutisk verksamhet för människor med funktionsnedsättning. De har ett stort fokus på miljömässig och social hållbarhet med rötterna i antroposofin. Verksamheten ligger i Järna där daglig verksamhet enligt LSS för vuxna bedrivs fokuserat på konstnärligt skapande. Klockargården har som mål att erbjuda en meningsfull sysselsättning anpassad efter individens behov och möjligheter.

Knivsta pastorat inom Svenska kyrkan – Idén till sin verksamhet fick Knivsta pastorat när de funderade på hur de skulle skapa kyrklig närvaro i ett nybyggt bostadsområde med bostadsrätter i kommunen. Eftersom det redan fanns sex medeltida kyrkor i närheten byggde pastoratet år 2010 ett eget hus i området, multihuset S:ta Maria Alsike. Det innehåller i dag en förskola med 100 barn, en skola med 100 elever från förskoleklass till klass fyra, ett gruppboende enligt LSS med fem boende samt hyresrätter. I Knivsta pastorat ingår sex församlingar som ligger strax norr om Stockholm.

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund – är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour med särskild fokus på individer och familjer vilka riskerar eller har drabbats av relationsvåld. De strävar efter ett jämställt samhälle fritt från våld och har i över 15 år, tidigare under namnet ATIM Kvinno- och ungdomsjour, erbjudit stöd, omsorg och skydd för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Deras verksamhet kan erbjuda individanpassat stöd, omsorg, rehabilitering och säkerhetsplanering till dem som söker hjälp. Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund tar emot stödsökande från hela landet.

LaSSe Brukarstödcenter – vänder sig till dem i Västra Götalandsregionen som har en funktionsnedsättning. LaSSe bistår med hjälp, rådgivning och stöd vid exempelvis ansökningar, överklaganden, kontakter med myndigheter eller assistansutförare. Närstående är också välkomna. LaSSE ger stöd i alla slags enskilda ärenden utifrån de problem som besökarna möter i sin vardag. För den som bor långt bort eller har svårt med förflyttningar finns möjlighet till distansstöd.
Personalen som arbetar på LaSSe har stor kunskap inom handikappområdet.
LaSSe är en självständig aktör, ägd av anställda med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning.

Linköpings Stadsmission – hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer. De utformar och bedriver social verksamhet utifrån individens behov. Verksamheten är bred och innefattar boende och stöd för individer med missbruksproblem, stöd/samtal för personer med psykisk ohälsa. Det finns också boende och behandlingshem för individer som försöker ta sig bort från hem präglat av våld, möjlighet till mat och värme för hemlösa och fattiga samt projekt med fokus på att hjälpa utsatta EU-migranter. Arbetsintegration ingår också i Stadsmissionens hjälpområden.

Stiftelsen Linden – grundades 1990 och bedriver boende för personer med autism, autismlikande tillstånd eller utvecklingstörning. Stödet och omhändertagandet av hyresgästen utgår från ett miljöterapeutiskt synsätt. Deras sidé utgår från allas rätt till ett kvalitativt gott liv utifrån sina behov och förutsättningar. Det innebär att varje hyresgäst har sin egen utvecklingsplan och bostad anpassad specifikt efter sina individuella behov.

LP-verksamhetens ideella riksförening – bedriver missbruksvård på kristen grund vid behandlingshem. Verksamheten har funnits i cirka 60 år och bedriver vård och social omsorg på ett 80-tal platser runt om i landet. Boenden och stödinsatser är öppna för alla. Verksamheten jobbar förebyggande och tanken är att synliggöra behoven för utsatta grupper.

Stiftelsen Margaretagården – erbjuder ett antroposofiskt inriktat gruppboende med bygemenskap. Det socialterapeutiska LSS-boendet ligger i Åre kommun. Fokus ligger på individens behov och förutsättningar till ett individuellt liv samt att det sociala samspelet lyft fram och skapar en känsla av gemenskap bland de boende.

Mariagårdens medarbetarförening – finns utanför Umeå och bedriver boende enligt LSS. Olika former av individuellt utvecklingsstöd finns. Just nu finns det 25 platser i daglig verksamhet där individerna får möjlighet att ta del av dagverksamheter, däribland trädgårds- och djurskötsel. Under årets gång erbjuds dessutom musik och målning.

MellanMålet Rehab – är ett socialt företag som erbjuder sysselsättning och stödinsatser för unga vuxna med psykisk ohälsa i Stockholms län genom arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd som kan leda till ett aktivt arbets- och samhällsliv. Deras verksamhet är särskilt inriktad mot unga vuxna i åldern 18 till 35 år.

Mellannorrlands Hospice – är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Här drivs vård med hög personaltäthet och hög personalkompetens i en lugn och harmonisk miljö enligt gästens behov och önskemål. 14 vårdplatser, i vackert läge vid Sidsjön, och med inbjudande inre miljö.

Mo Gård – är en stiftelseägd non-profit verksamhet för döva och personer som har dövblindhet med ytterligare funktionshinder. Mo Gård erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning, kunskapsstöd samt HVB-verksamhet. Verksamheten startades redan 1947. År 2003 bildades Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, baserat på ett statligt uppdrag att stödja landsting och kommuner i arbetet att bygga upp kompetens för stöd till personer med dövblindhet. Stiftarna är Östergötlands läns landsting, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Mo Gårds personalförening.

Mobilitetscenter i Göteborg – är en verksamhet med stor kompetens i frågor om bilkörning och funktionsnedsättning.  Mobilitetscenter utför utprovning av bilanpassning, gör körkortsmedicinska utredningar om lämplighet för körkort och ger träning i körsimulator, trafiksäkerhet och mobilitet. Verksamheten startades 2002 på initiativ av rörelsehinderförbunden. Idag drivs Mobilitetscenter av en ekonomisk förening som får uppdrag av sjukvård, habilitering och Försäkringskassan. Utredningarna utförs av legitimerade arbetsterapeuter med specialkompetens inom området.

Mora Park – Den antroposofiskt inspirerade verksamheten Mora Park grundandes för mer än 60 år sedan i Järna. Idén är att alla barn och ungdomar med särskilda behov ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Det ska ske i ett litet sammanhang där tillvaron kan skräddarsys för att passa varje enskilt barn. I dag finns verksamheten i Järna och Hölö. Den består av LSS-boende med så kallat 9:8-tillstånd, förskola, grundskola, särskola och fritidsverksamhet. Här finns sex olika elevhem. Många av barnen både bor och går i skolan i Mora Park, medan andra kommer till skolan som dagelever. Mora Parks motto är ”Du duger som du är”.

Stiftelsen Målargården – driver sedan år 1999 bostäder i Södertälje och Mörkö med särskild service för vuxna enligt LSS. Verksamheten bottnar i socialterapin som har sin grund i antroposofin. Här finns lugn och vacker miljö för trygghet, stabilitet, glädje och meningsfullhet. Det skapande elementet är viktigt för ett rikt liv, och för de boende kan skapandet vara att sätta upp skådespel, att spela och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material. Centralt på Stiftelsen Målargården är att de boende har meningsfull sysselsättning, och känner sig behövda i en gemenskap som ger sammanhang, trygghet, glädje och chans att få vara den man är. Det finns möjlighet att arbeta med djur, samt vävstuga, ullverkstad, keramikverkstad, vedhantering, vaktmästareuppgifter och trädgårdsarbete. Livslångt lärande, ekologisk mat och estetiskt tilltalande miljö är också i fokus.

Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet – i Göteborg erbjuder kvalificerad vård och omsorg åt pensionärer i en boendemiljö med kulturell och religiös prägel, öppet för alla oavsett konfession, och erbjuder vård och omsorg präglad av judiska seder och traditioner i tre olika boendeformer – äldreboende, gruppboende för personer med demenssjukdom och trygghetsboende.

Stiftelsen Norrbyvälle Gård – ligger i Järna några mil söder om Stockholm.
Här finns en gruppbostad, två enheter med servicebostäder, flera olika dagliga verksamheter för vuxna, samt ett elevhem för ungdomar. Norrbyvälle arbetar med ungdomar och vuxna med behov av stöd i sin vardag. Här finns även till exempel bank, redovisningsbyrå, bondgård och förskola. På så vis är de dagliga verksamheterna socialt integrerade i ett större sammanhang. Norrbyvälle utgår från den antroposofiska människosynen. Vårdinriktningen är läkepedagogisk för ungdomar, och socialterapeutisk för vuxna.

Origo Resurs – arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i södra och mellersta Sverige. Fokus är att individen ska må bra. Rehabiliteringen är inriktad på den fysiska hälsan i form av sömn/motion m.m. men också bland annat den psykiska hälsan, den sociala hälsan (goda relationer).

Parasoll – stiftelsen bedriver personlig ombudsverksamhet på uppdrag av sex kommuner i nordvästra delen av Stockholms län. Drivs av intresseföreningarna för personer med psykiskt funktionsnedsättning och är stöd för dem med psykisk ohälsa och som har stora hinder för ett fungerande och gott liv. Styrelsen består av representanter för de föreningar inom RSMH och Schizofreniförbundet som finns i kommunerna de är verksamma i. På det sättet är de som driver Parasoll individnära.

Primagruppen är ett brukarstyrt socialt företag som har drogrehabilitering som mål. Verksamheten bygger på att individuella empowermentprocesser uppstår genom hjälp till självhjälp inom ramen för gemenskap, riktigt arbete och professionell rehabiliteringskunskap.

Process Kedjan – ger unga brottsförövare en möjlighet att hitta tillbaka till livet. Process Kedjan stöttar och coachar unga kriminella under inlåsning och i frihet, dels för en förbättrad utslussning från institution och anstalt, dels för att kunna bygga ett liv i frihet och förhindra återfall. Process Kedjans coacher har gedigen och bred utbildning inom coachning. Alla har dessutom egen bakgrund inom målgruppen. Målet är att unga kriminella ska kunna se värdet av andra livsval.

Randiga Huset – är en barnrätts- och stödorganisation. Med verksamheter i Stockholm och Göteborg, arbetar Randiga Huset med bland annat enskilda stödsamtal och anordnar mötesplatser och stödgrupper för barn och unga som har eller kommer förlora en viktig person i dödsfall. Deras vision är att skapa ett skyddsnät för målgruppen och på sikt öka psykisk hälsa hos barn och unga samt att bidra till social och politisk förändring.

Reningsborg – har bara ett enda mål: Att hjälpa människor i nöd – i egen närhet men även medmänniskor utanför Sveriges gränser. Reningsborg är en idéburen organisation på kristen grund, som startade med att rusta upp ett förfallet reningsverk i Västra Frölunda med målsättningen att bedriva verksamhet i lokalerna. Nu driver föreningen två stora secondhandbutiker (en i Angered, en i Västra Frölunda), en biltvätt, boende för ensamkommande flyktingbarn, stödprojekt för människor i andra länder, en ungdomsgård, läxhjälp och undervisningsstöd med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet. Butiker och biltvätt fungerar även som arbetsträning för unga, en väg in i arbetslivet.

RFSU-kliniken – är en mottagning för vuxna över 20 år. RFSU-kliniken fungerar som en professionell kunskapsbas för RFSU-förbundet. Dessutom genererar det kliniska arbetet även impulser till nya frågeställningar för RFSU:s sexualpolitiska arbete.
Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.

Rudolf Steiner-stiftelsen – i Mölnbo har ungdomsboende, särskola, vuxenboende och daglig verksamhet. Verksamheten grundas på idén om en bygemenskap i samverkan med Folkhögskolan Vårdinge by, Hagastiftelsen samt medarbetare och övriga boende vid Vårdinge by. Här finns till exempel bageri, snickeri, båtverkstad och ett rikt kulturliv. De funktionshindrade inom Rudolf Steiner Stiftelsen bor och arbetar integrerat i byn. Gruppbostäderna ligger blandat med elev- och medarbetarbostäder och miljön ställs till förfogande för funktionshindrade. Med utgångspunkt i bygemenskapen tillämpas en omvänd integrering.

Rädda Barnenfinns i Sverige och ca 120 andra länder vars verksamhet har som fokus att ge barn rätten att leva, utvecklas och växa upp i trygghet. Denna verksamhet sker därmed genom flera områden. Barnets hälsa är viktig och rädda barnen hjälper nyfödda barn att överleva, hjälper till med botande av dödliga sjukdomar samt att stoppa undernäring. Utöver det arbetar Rädda Barnen för att barn ska kunna växa upp i trygghet och gå i skolan. Detta sker för att ge barnen rutiner i katastrofsituationer och för att bekämpa våld, övergrepp och skadligt barnarbete. Under 2017 nådde verksamheten till 49 miljoner barn runt om i världen. Rädda Barnen är lokaliserad i Bromma.

Svenska Röda Korset – arbetar med humanitärt hjälparbete genom att utgöra ett komplement till samhällets övriga skyddsnät, främst genom frivilliga insatser. Röda korset finns världen över och är världens främsta katastroforganisation. De arbetar med att hjälpa i närområdet vid eventuella naturkatastrofer, stöd i form av medicin och mat till krigsdrabbade samt integration av nyanlända är bara några av de områden som Röda Korset är engagerade inom. I Sverige jobbar röda korset med krisberedskap samt hjälper individer som har sökt skydd i Sverige. Röda Korset jobbar också med att motverka ofrivillig isolering och stärka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Förbundet S:t Lukas – är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning, alltid med legitimerad personal. Man artbetar utifrån psykodynamisk och kristen grundsyn och har medlemsföreningar i hela landet. Förbundet har funnits sedan 1939 och erbjuder tjänster till både privatpersoner och anställda. Den främsta delen av verksamheten är psykoterapi. Det är ett sätt att få samtalsstöd för individer som mår psykiskt dåligt eller går igenom en svår livssituation så att de lättare kan hantera relationer och livsval.

Föreningen S:t Lukas Göteborg – är en del av Förbundet St:Lukas. S:t Lukas i Göteborg är till för privatpersoner och anställda som vill ha hjälp att arbeta med sina livsfrågor och psykiska problem, behöver samtal i frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor. Föreningen driver även utbildning och handledning, och har mottagningar i Göteborg, Mölndal, Uddevalla, Borås och Jönköping.

Föreningen S:t Lukas i Västerås – är en ideell förening som bildades 1948 och är också en del av förbundet S:t Lukas. De erbjuder både stöd till privatpersoner såväl som hjälp till utveckling i form av företagsvård. Det är det goda samtalet som är i fokus, och man vill vara en mötesplats för dialog kring ämnen som rör människans personliga och andliga utveckling samt mellanmänskliga relationer.

Föreningen Saltå By – bedriver Saltåskolan som är belägen i Järna och är riktad till elever som har rätt till gymnasiesärskola. Miljön kring skolan är trygg och tillgodoser elevernas behov och önskemål. Skolan har också en studie- och praktiksamordnare som har kontakter med arbetsplatser, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. Utöver det erbjuder föreningen även boende för vuxna med psykiska funktionshinder. Det finns sex elevboenden, tre vuxenboenden och ett för korttidsvistelse. Boendena präglas av allas delaktighet i utformningen av vardagen.

Samariterhemmet diakoni  – har sedan 1882 bedrivit diakonal verksamhet i Uppsala och på andra platser i Sverige. Idag bedriver stiftelsen verksamhet i Uppsala och i Skåne inom Vård & omsorg med särskild inriktning på demens, Utbildning inom vård & omsorg, sociala verksamheter riktade till äldre, terapi och rehabilitering för prostituerade och sexköpare, samt Samariterhemmet vårdcentrum där det bedrivs verksamhet inom hälso- och sjukvård. Duvan Hotell & konferens och fastighetsförvaltning med bostäder och lokaler är också en del av verksamheten.

Stiftelsen Sanna – är en kombination av boende och daglig verksamhet som drivs enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service, och är inspirerad av den antroposofiska livssynen. Stiftelsen är beläget i Fjugesta söder om Örebro. Stiftelsen består av fyra delar: Hantverkarhuset (där mycket av den dagliga verksamheten är belagd), Sannagård (i vilket kvällar och helger mest tillbringas), Backen (boenden belägen i en mindre bondgård där det finns möjlighet till att jobba med djurskötsel) och Skättorp (naturnära boningshus).

Silviahemmet – grundades på initiativ av HM Drottning Silvia 1996, med målsättning att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Silviahemmet har sedan flera år samarbetat med Sophiahemmet Högskola vilka utbildar vårdpersonal inom demensområdet. Silviasystrar utgör personalen på hemmet, detta är undersköterskor med en specialistutbildning inom demenssjukdom. Silvasystrarna har en nära kontakt med anhöriga och erbjuder regelbundna anhörigutbildningar. Silviahemmet erbjuder dagverksamhet på Drottningholmsmalmen. Dagverksamheten är öppen för alla personer med demensdiagnos. Målsättningen är att alla ska trivas och ha roligt, aktiviteterna som bedrivs är därför anpassade till gästernas dagsform och intressen.

Skyddsvärnet – anno 1910 – arbetar för att hjälpa människor som på grund av missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa har hamnat utanför samhället att återintegreras på ett bättre sätt. Bedriver verksamhet som syftar till social rehabilitering för att förebygga brott och social utslagning genom stödboende, placering i familjevård och genom brottsförebyggande program.

Skyddsvärnet i Göteborg – startades för att hjälpa frigivna fångar och deras familjer och ge dem en chans att börja om på nytt. Idag erbjuder Skyddsvärnet i Göteborg öppenvård, motivations-och utredningsplatser, halvvägshus, Ungdomsboende, utslussboende och referensboenden till människor med olika psykosociala problem. Målgruppen utgörs av klienter från kriminalvården, socialtjänsten och angränsande områden. Föreningen samarbetar med andra organisationer, stat, kommun samt hälso- och sjukvård.

Skåne Stadsmission – verkar för att öka det medmänskliga engagemanget i samhället genom att förbättra och förändra förutsättningar för människors villkor och livssituation. I arbetet ingår allt från akut nödhjälp till mer strukturerat förändringsarbete. En nattjour finns öppen för dem som lever i akut hemlöshet i Kristianstad. Det finns även trygga boenden för individer som har problem med psykisk ohälsa eller individer som lämnar hem med våld/ hedersrelaterat våld. Verksamheten Crossroads är ett stödcenter som är ämnat för EU-migranter som lever i fattigdom och hemlöshet.

Föreningen Solberga by – bedriver särskola för barn/ungdomar samt elevhem, korttidshem och fritidsverksamhet enligt LSS. Föreningen är ideell, utan vinstintresse och vänder sig till barn och ungdomar i 6-16 års-åldern. Skolan är en del av det fria skolvalet i kommunerna som ligger i närheten. Det finns både elever som bor på Solbergas elevhem och de som får skolskjuts dit. Verksamheten finns i Järna.

Föreningen Solåkrabyn – bedriver socialterapeutiska verksamheter för vuxna med funktionshinder, verksamheten finns i Ytterjärna, Järna och Selaön. Verksamheten i Ytterjärna erbjuder möjlighet till bl.a. trädgårdsarbete, snickeri, textilarbete m.m. Arbetsdagen kan ge ett stort utbyte av kontakter. I Järna finns det möjlighet att jobba i både textil- och keramikverkstad. Selaön erbjuder likt Ytterjärna enklare snickeri och trädgårdsarbete. Möjlighet att delta i målningsterapi och eurytmi finns i Ytterjärna och Järna, både i grupp och enskilt.

Stiftelsen Solstrimma – är ett gruppboende för fyra yngre vuxna med olika funktionsnedsättning/hinder/variation i behov av omsorg och gemenskap. I skapande kombination mellan LSS-lagens rätt till stöd och hjälp och den antroposofiskt socialterapeutiska helhetssynen på  människan.

Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för Övre Norrmalm – bildades 1888 och ger stödsamtal, konsultation eller handledning och vänder till sörjande samt personer som möter människor i sorg. Den huvudsakliga inriktningen är individuella samtal, men samtal i par sker också. Sorg eller traumatisk förlust genom dödsfall prioriteras och mottagningen vänder sig till vuxna dvs. 18 år och äldre. Sökanden från hela Stockholms län tas emot men boende i Norrmalm prioriteras.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem – har varit verksamma sedan 1867 och erbjuder vård och omsorg av äldre och svårt sjuka genom palliativ vård, rehabilitering, vård- och omsorgsboende samt geriatrisk vård. Avdelningar för vård och rehabilitering finns i Bromma och Kungsholmen. Stiftelsens grundläggande värderingar är omtanke, respekt och kunskap.

Stockholms Stadsmission – bedriver verksamhet för hemlösa (genom att erbjuda boende lösningar för ekonomiskt svaga hushåll), arbetsintegration (stöd för personer som behöver komma igång efter en viss tids arbetslöshet eller sjukdom), barn/ ungdomar (erbjuder skolor och mötesplatser där bl.a. terapi och samtalsstöd erbjuds) och äldre (genom arbete mot de äldres ofrivilliga isolering genom att erbjuda mötesplatser och möjlighet till samtal). Driver också secondhandbutiker vars intäkter hjälper till att finansiera verksamheten.

Stiftelsen Stora Sköndal – har sina rötter i 1890-talets Sverige och bedriver, utan vinstsyfte, vård- och omsorgsboende, neurologisk rehabilitering, seniorboende samt socialpsykiatrisk verksamhet. Målet är att kunna ge medmänsklig omsorg och utveckling utan religiös eller politisk påverkan. Stiftelsen vänder sig till äldre, barn, ensamkommande flyktingbarn, människor med funktionsnedsättning m.fl. Huvudkontor och en stor del av verksamheten är i Sköndal men det finns också verksamhet på andra delar av Storstockholm.

Sveriges Kristna Familjehem SKFHSveriges Kristna Familjehem är en icke vinstdrivande familjehemsorganisation som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. SKFH har över 25 års erfarenhet av familjehemsplaceringar på uppdrag av kommuner och Kriminalvård. SKFH har ett 40-tal familjehem och jourhem belägna från Skåne i söder till Dalarna i norr, sedan 2006 har organisationen arbetat med familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bildades 2007 och bedriver en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de lokala stadsmissionerna. Föreningen gör det möjligt att arbeta brett över hela Sverige vilket är viktigt när antalet hemlösa ökar i hela landet och människor i utsatthet har svårt att göra sina röster hörda. Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm och Uppsala står bakom bildandet, och i dag består riksföreningen av tio stadsmissioner från hela landet.

Swedish Empowerment Center – är en personalägd ekonomisk förening med säte i Borlänge. Empowercenter erbjuder kompetensutveckling och handledning för andra professionella enligt en metod som kallas 7TJUGO, och driver dessutom öppenvård för ungdomar genom daglig verksamhet och arbetsträning. Verksamheten har också boende för ungdomar genom Anamma HVB. Arbetssättet handlar om empowerment, ett medvetet förhållningssätt och bemötande att möta varje enskild individ där den befinner sig och att ge ungdomen viljan, modet och motivationen att stegvis kunna ta ansvar i sitt eget liv. Empowercenter är ett socialt företag som bygger på samhälleliga ändamål, demokratiska värderingar, organisatoriskt fristående från offentlig sektor och har allmännytta och medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder (Telleby Verkstäder)  – startade 1969 och är en av den svenska antroposofrörelsens ledande gestalter. I dag har verksamheten ett 60-tal medarbetare i ASF- och LSS-verksamheter som bedriver hantverk i trä, betong och textil. Verksamheten tillverkar vackra flöjter i päronträ som varje år säljs till Waldorfskolor runt om i hela världen.

Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs Minne (Lindgården)En stiftelse för boende och vård av äldre. Idag finns trygghetboende, hemtjänst och restaurang i stiftelsens regi. I lokalerna finns också vårdcentral i samarbete med Bräcke Diakoni. Stiftelsen driver verksamheten i form av ett äldrecenter där äldres behov och kompetenser möter varandra i samtalsgrupper, studiecirklar och olika former av träningsgrupper. Stiftelsen drivs på kristen grund och styrelsens tillsätts av olika kyrkor i Jönköping.

Föreningen Tunabergs gruppboende – bedriver demensboende med antroposofisk inriktning. De eftersträvar också gott samarbete med de anhöriga och medarbetarna för att tillgodose de boendes behov. Personalen har specialkompetens att arbeta med och möta individer med demenssjukdom. Tunabergs gruppboende är beläget i Järna.

Umeå Stadsmission  Föreningen bildades 1972 och arbetet vilar på en kristen värdegrund med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Umeå Stadsmission verkar för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation.

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn – i Stockholm, bedriver skyddat boende för kvinnor 18-31 år. Verksamheten, som grundades 1914, är Sveriges första kvinnohus. Målet med verksamheten är att kunna hjälpa unga kvinnor till ett självständigt liv, därmed erbjuder UKV tillfälligt boende för kvinnor i nöd och behov. Verksamheten kämpar för jämställdhet i samhället och en stor del av det är att hjälpa kvinnor från hem som präglas av våld av olika slag.

Unizon – samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Sveriges Kvinnojourers Riksförbundet grundades 1996 med 16 kvinnojourer. De bytte namn 2015 till Unizon och har idag över 130 medlemsjourer. Unizons verksamhet är mångfacetterad. De erbjuder medlemsutbildningar samt att kvalitetssäkra och utveckla jourernas verksamhet. Unizon fungerar också som en gemensam röst för jourerna för att kunna påverka politiker, myndigheter och andra aktörer i samhället att vara engagerade i kvinnor och barns tillvaro. Verksamheten är belägen i Hägersten.

Uppsala Stadsmission – hjälper och stödjer människor i social och ekonomisk utsatthet. De utformar och bedriver verksamhet utifrån individens behov. Verksamheten är bred och innefattar även arbetsrehabilitering och arbetsträning, grupper/samtal för personer i våldsutsatthet och stöd till unga som fått tillfälligt uppehållstillstånd. I flera verksamheter finns det möjlighet till mat, värme och stöd i kontakter med myndigheter för människor i hemlöshet och fattigdom, samt projekt med fokus på att hjälpa utsatta EU-migranter.

Valjevikenär folkhögskola, rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och friskvårdsanläggning. Här finns kursdeltagare både med och utan funktionsnedsättningar. Under hela året finns det möjlighet att komma till Valjeviken på rehabiliteringsvistelse, och här finns också folkhögskolekurser, exempelvis allmän kurs och särskild kurs i idrott/hälsa. För dig som har en funktionsnedsättning erbjuder Valjeviken service och assistans där individuella behov kan tillgodoses. Valjeviken är vackert belägen i västra Blekinge alldeles intill havet. Inom Stiftelsen Valjeviken drivs även Humlegården i Sigtuna, en rehabiliteringsanläggning, och Mättinge fritids- och rekreationsanläggning i Södermanland.

Viktoriagården – är en icke vinstdrivande stiftelse i Nyköping som vilar på antroposofisk grund och erbjuder vård och omsorg för ungdomar och vuxna. Viktoriagården utför sin verksamhet i enlighet med LSS, med flera boenden och daglig verksamhet. Här lagas all mat tillsammans från grunden och närodlade, biodynamiska och ekologiska råvaror används så mycket det går. Viktoriagården strävar alltid efter att skapa ett självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap genom antroposofiska grundvärderingar, boende i en vackert utformad miljö och i en strukturerad och förutsägbar vardag. Eftersom målgruppen har behov av stöd vid de olika aktiviteterna har Viktoriagården hög personaltäthet. Viktoriagården ska också starta boenden för ensamkommande barn och unga i Järna.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som utgår från en verksamhetsidé om att vara en öppen mötesplats inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser utifrån en grundparagraf om ”att främja kristen människovård”. Från sin bas i Härnösand erbjuder de bland annat grön rehabilitering, kris- och traumaarbete samt familjerådgivning. Målet är att vara en relevant samverkanspart mellan region, kommun och kyrka, och att finnas där för de mest behövande.

Västerås stadsmission är en ideell förening som utifrån en kristen grundtanke om varje människas värdighet bedriver social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa, utsatta ungdomar och unga vuxna samt människor i behov av sysselsättning. De jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa genom stödsamtal och försöker också stödja hemlösa genom att erbjuda en mötesplats där de kan få värme, mat, vila, hygien och kläder. Västerås stadsmission bedriver också en arbetsintegrerande verksamhet som hjälper människor utan sysselsättning att ta sig in på arbetsmarknaden.

Young Solidarity Foundation – är en ideell fristående och opolitisk stiftelse med ändamålet att främja psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna. Stiftelsen driver 1825 en öppen psykoterapimottagning för unga vuxna mellan 18-25 år. På mottagningen arbetar man utifrån en modell med anställd personal och volontär psykoterapeuter. Parallellt med det kliniska arbetet är opinionsbildning med syfte att minska den psykiska ohälsan bland unga centralt. Stiftelsen är under bildande.

Senast uppdaterad 2022-05-23

Dela: