Vanliga frågor

 

Här hittar du svar på frågor som på olika sätt rör idéburen välfärd samt Famnas syn på olika frågeställningar. Frågor och svar fylls på kontinuerligt.

Vad betyder namnet Famna?
Namnet Famna är inte en förkortning utan ett unikt namn för Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Vad får man som medlem i Famna?
– Ökad synlighet och bättre förutsättningar för idéburen välfärd och arbetsintegration.
– Ständiga förbättringar av verksamheten genom att delta i Famnas kvalitetsarbete.
– Kompetensutveckling för medlemmarnas ledare och medarbetare.
-Medlemsförmåner, till exempel avtal som sänker inköpskostnader.
Mer information

Vad är återinvestering?
Återinvestering innebär att den vinst som genereras av den verksamhet som bedrivs av en organisation eller ett företag inte delas ut till företagets ägare utan återförs för att användas i verksamheten.

Vad är vinstutdelning?
Vinstutdelning är den del av ett aktiebolags vinst som delas ut till aktieägarna. Utdelningarna kan vara enskilda eller periodiska och är ett sätt för ett företag att minska sin likviditet. Ett beslut om utdelning tas normalt på den ordinarie bolagsstämman.

Vad är sociala företag?
Sociala företag bedriver socialt företagande. Sociala företag är ett övergripande begrepp för alla företag som kan omfattas av definitionen;

Sociala företag driver näringsverksamhet

 • fristående från offentlig verksamhet
 • som återinvesterar sina vinster
 • som skapar delaktighet för medarbetarna
 • med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Sociala företag binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. De driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

Sociala företag är organiserade på olika sätt; som ideella stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller aktiebolag utan vinstutdelning men med återinvestering. Sociala arbetskooperativ som drivs enligt de kooperativa principerna (medlemsägt, medlemsstyrt med mera). Det vanligaste är att de är organiserade i form av ekonomiska eller ideella föreningar. De kan också vara aktiebolag.

Vad menar Famna med valfrihet inom vård och social omsorg?
Vi avser en situation där den enskilde individen kan välja vård- och omsorgsgivare. Det förutsätter aktörer av olika storlek och inriktning liksom relevant och lättillgänglig information om verksamheternas kvalitet/resultat, personalvillkor och ekonomi.

Hur vill Famna att vård och social omsorg ska bedrivas?

 • Vi vill att vård och social omsorg ska kunna drivas av offentliga verksamheter, idéburna/sociala företag och vinstdrivande företag. Detta förutsätter att lagar, regler och investeringsmöjligheter utformas på sätt som skapar likvärdiga (inte nödvändigtvis samma) villkor mellan olika driftformer. Vi ser betydelsen av flera alternativa etableringsformer såsom LOV, LOU, direktavtal, partnerskap och bidrag samt utveckling av en ”vårdpeng”. Huvudmännen har ansvar och skyldighet att utveckla goda förutsättningar för en mångfald av vård- och omsorgsgivare. Kommuner och landsting bör göra åtskillnad mellan sina olika uppdrag; att beställa, bedriva och inspektera verksamheter.
 • I frågan om etableringsfrihet och konkurrens mellan vårdgivare och konkurrens mellan vårdgivare menar Famna att de politiska besluten måste utformas med beaktande av vad uppföljningar, forskning och utvärderingar av LOV betyder för de enskilda brukarna. Vid utformningen av lagar och regler kring drift av vård och social omsorg måste man vidare utgå från att offentliga, idéburna och vinstdrivande verksamheter förhåller sig olika till ekonomiska och sociala mål.
 • Utformningen av konkurrensregler ska beakta att bra konkurrens stimulerar till utveckling av kvalitet och effektivitet medan dålig konkurrens leder till minskad mångfald och ökad grad av koncentration till ett fåtal dominerande aktörer.
 • Tillsammans med principen om att återinvestera vinster/överskott är långsiktighet, kontinuitet och brukarinflytande vägledande vid utveckling av idéburna välfärdsverksamheter.

Varför arbetar Famna med EU-frågor? 

 • Beslut inom EU påverkar svenska lagar och förordningar  exempelvis för upphandling av offentligfinansierade tjänster.
 • För att ta del av kunskapen om välfärdsproduktionens utformning och finansiering ur ett internationellt perspektiv.
 • För att delta i utvecklingen av civilsamhällets roll inom den europeiska välfärdspolitiken.

Vad menar Famna med det civila samhället och dess aktörer?
Vi menar att civilsamhället utgör en arena som är formellt skild från staten och det enskilda hushållet, där sociala mål sätts före marknadens ekonomiska mål och där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. – Civilsamhällets aktörer handlar utifrån ett ideellt intresse och allmännyttigt intresse och återinvesterar sin vinst/överskott i verksamheterna.

Vad är kvalitet?
Kvalitet är en förutsättning för att skapa värde för både de människor som behöver vård och social omsorg och samhället som sådant. Kvalitet är att utifrån verksamhetens olika intressenter uppfylla och helst överträffa de krav som ställs i lagar, avtal och verksamhetens egna värderingar. Kvalitet uppnås genom ständigt pågående utveckling, samverkan och lärande som, utifrån de idéburna organisationernas inneboende drivkrafter, har ett tydligt fokus på värdeskapande för dem vården och omsorgen finns till för.  Mer information <<<

Vad är ett bra socialt innehåll?
Socialt innehåll påverkar både hälsa och välmående. Ett bra socialt innehåll innebär att systematiskt tillgodose och överträffa olika individuella behov och önskningar av en meningsfull vardag genom att använda bästa tillgängliga vetenskap, praktisk erfarenhet och individens värderingar. Det kan till exempel innebära att låta den som får stöd vara med och bestämma så mycket som möjligt, att använda pedagogisk kompetens för att anpassa stöd till förutsättningar, att uppmuntra egna aktiviteter kopplat till intressen och vanor eller att tydligt involvera närstående.

Vad är idéburen välfärd?
Idéburen välfärd innebär att utförare självständigt, av fri vilja och med egna beslut organiserar sig utifrån verksamhetens idé och värdegrund.  Denna drivkraft innebär bland annat att överskott återinvesteras i utveckling, tillväxt och mervärde med målsättning att i allt större grad kunna nå sociala och samhälleliga mål. Idéburna utförare utgör tillsammans med offentliga och privata aktörer samhällets tre sektorer.

 

 

(Sidan uppdaterad efter Famnas årsmöte 2018)

Senast uppdaterad 2018-05-25

Dela: