Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Pressmeddelande: Idéburen välfärd ökar snabbare än privat

Den idéburna välfärden ökar snabbare än den privata. Under 2017 ökade de idéburna verksamheterna med 5,3 procent medan de privata bara ökade med 2,1 procent.

Totalt köpte kommunerna och landstingen tjänster för 126,5 miljarder kronor under 2017. Det visar siffror från SCB:s räkenskapssammandrag som tidningen Dagens Samhälle räknat samman.

– Det är glädjande att den idéburna sektorn växer med över fem procent. Men den skulle behöva växa mycket snabbare, kommenterar Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Famna sammanställer varje år sina medlemmars årsredovisningar och den analysen visar att det är många verksamheter som ökat sin omsättning under 2017.

– Vi har ett tjugotal medlemmar som har ökat sin omsättning med över 10 procent, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Den idéburna välfärden i Sverige spänner från specialiserad sjukhusvård till social omsorg. Den största idéburna verksamheten är Ersta diakoni som omsätter 1,3 miljarder kronor och har över 1500 anställda. Därefter kommer Göteborgsbaserade Bräcke diakoni, Stockholms Stadsmission och Stockholms Sjukhem, som alla omsätter över 500 miljoner kronor.

Tio procent av välfärden år 2030
Trots att många verksamheter är stora utgör de idéburna aktörerna bara tre procent av välfärden i Sverige. I näraliggande länder som Norge och Danmark är motsvarande andel 8 respektive 14 procent. Under de senaste decennierna har den privata välfärden vuxit snabbt medan den idéburna bara ökat långsamt fram till 2017.

– Vi ser att de idéburna aktörerna alltför ofta missgynnas av upphandlingar som bara premierar lägsta pris och inte tar hänsyn till kvalitet, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Famna har satt upp som mål att den idéburna välfärden ska stå för tio procent av välfärden år 2030. Det finns också stort stöd för detta bland Sveriges kommun- och landstingspolitiker, tvärs över partigränserna.

– Nästan alla lokalpolitiker säger att de vill att vi ska växa kraftigt. Vi är beredda att ta det ansvaret. Men nu är det upp till politikerna att också skapa rimliga förutsättningar för att det ska ske, exempelvis när de fattar beslut om upphandlingar och vårdval, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Fakta – De största idéburna aktörerna
Famnas tio största medlemmar rangordnade efter sina verksamhetsintäkter* 2017

                                  Verksamhetsintäkter tkr 2017         2016

Ersta diakoni                                                  1 267 140          1 303 957

Bräcke diakoni                                                881 734             811 975

Stockholms Stadsmission                              807 873**         627 033

Stockholms Sjukhem                                      665 479             640 598

Stora Sköndal                                                 465 427             722 386**

Mo Gård                                                         290 225             280 514

Danviks Hospital                                            211 933             189 126

Furuboda                                                        211 020             198 813

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission                  171 994             175 848

RFSU vårdenheten                                         157 204             148 906

 

* I verksamhetsintäkter ingår alla rörelseintäkter, det vill säga nettoomsättning, gåvor, bidrag och övriga intäkter som medlemmarna anser tillhör rörelsen.

** Engångsposter i form av fastighetsaffärer är borträknade.

Fakta: Snabbväxarna
Bland Famnas mindre och medelstora medlemmar finns det många som uppvisar en snabb tillväxt. 18 medlemmar har ökat sina intäkter med tio procent eller mer. Snabbast växer Stiftelsen Fyrljuset som bedriver förstärkt familjeomsorg för barn, ungdomar och vuxna.

 

                            Verksamhetsintäkter tkr 2017      Tillväxt

Stiftelsen Fyrljuset                                          10 451            71%

Origo Resurs                                                    10 373            48%

Fri Assistans Stockholm                                  42 962           37%

Reningsborg                                                     49 761            37%

Hospice Gabriel                                               13 644            25%

Prima Gruppen                                                44 471            22%

Föreningen Solberga By                                   78 716           18%

Lindgården, Stiftelsen Torpahemmet             55 757           17%

Rudolf Steinerstiftelsen                                   54 844           16%

Unizon                                                             18 086              15%

Stiftelsen Credo                                               20 341            15%

Betlehemskyrkans Missionsförsamling          58 777           14%

Danviks hospital                                              211 933          12%

Dormsjöskolan                                                 50 469           11%

Swedish Empowerment Center                       14 721           11%

Stiftelsen Bergslagsgårdar                              43 762           11%

Neuberghska Ålderdomshemmet                   43 667           10%

Skyddsvärnet i Göteborg                                 26 716           10%

De snabbast växande medlemmarna i Famna, räknat bland dem som omsätter minst 10 miljoner kronor. I verksamhetsintäkter ingår alla rörelseintäkter, det vill säga nettoomsättning, gåvor, bidrag och övriga intäkter som medlemmarna anser tillhör rörelsen.

Frågor och kommentarer:
Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton
Telefon: 070-555 74 76 – e-post: ulrika.stuart@famna.org

Famna ger årligen ut en tillväxtrapport, med en översikt av Famna-medlemmars tillväxt.
På länk här finns Tillväxtrapport 2018.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna