Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Region Östergötland vill fördjupa samarbetet med civilsamhället

Samarbetet med föreningar måste fördjupas, är rubriken på artikeln, som fortsätter:
”Inom den idéburna sektor möts människor, diskuterar, bildar opinion och driver på samhällsutvecklingen samtidigt som en stor välfärdsproduktion sker. Sektorn har ofta sina känselspröt långt ut i samhället och uppfattar hur samhällsvindarna blåser och brukar därför tidigt mobilisera för kommande framtidsutmaningar. Ofta är det också så att det offentliga samhällets och Idéburen sektors målbilder sammanfaller, dock tenderar de båda sektorernas arbete idag ske parallellt och ibland även splittrat.

Vår bedömning är därför att en plattform mellan Idéburen sektor och det offentliga – där samverkan och utbyten kan grundas – ömsesidigt skulle förstärka båda sektorerna. Därför initierar nu Region Östergötland en process där vi gemensamt och i dialog med den Idéburna sektorns aktörer kartlägger vad en regional överenskommelse om fördjupad samverkan kan innehålla och hur dess konstruktion bör se ut för att skapa ett så hållbart och välmående Östergötland som möjligt.

Rent konkret kan en överenskommelse ta sig uttryck genom utvecklande av partnerskapsavtal, upphandlingskriterier som underlättar för Idéburen sektors aktörer och ökad transparens vilket bidrar till möjlighet att koppla på i varandras arbete etcetera. Kommande samarbetsprojekt kan omspänna allt från bredbandutbyggnad till ökad social samvaro för långtidsinlagda sjukhuspatienter. /…/

Med en regional överenskommelse med Idéburen sektor hoppas vi kunna skapa en region som bjuder in till delaktighet samtidigt som vi tar ett gemensamt ansvar för den sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga utvecklingen i länet”, skriver Koalition för Östergötland och gruppledare för (S), (L), (MP) och (C).

Läs hela artikeln på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna