Samhällskontakter

Famna har till uppgift att verka för tillväxt och utveckling av idéburen vård och social omsorg .För den saken behöver Famna finnas med i de sammanhang där villkoren för vård och omsorg utreds, diskuteras och beslutas. Vi verkar inom ramen för offentliga utredningar och arbetsgrupper på departements- och myndighetsnivå samt avger fortlöpande yttranden över offentliga utredningar.

Vår övergripande fråga är att få till stånd en Nationell strategi för idéburen vård och social omsorg. En sådan måste bygga på att förbättrade rättsliga ramar och en ökad tillgång till investerings- och utvecklingskapital för idéburna organisationers företagande. Därtill behövs en FoU-verksamhet med inriktning på idéburna företag och en synliggörande av de värden dessa skapar. Delarna till en nationell strategi finns beskrivna i några statliga utredningar samt i EU-kommissionens Social Business Initiative.

Exempel på Famnas medverkan är Välfärdsutvecklingsrådet, Öppna jämförelser, ledningsgruppen för Nationell eHälsa, Nationella samrådsgruppen för Evidensbaserad praktik, SCBs referensgrupp för utveckling av civilsamhällesstatistik, referensgrupper hos Kammarkollegiet, Konkurrensverket och Tillväxtverket samt gemensamma arbetsgrupper med SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: