Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Se – tänk – välj – gör…

 

Åtta Famna-verksamheter går i höst i Värdeforum. Tidigare år har över 1500 medarbetare gått Värdeforum, det vill säga uppåt 20% av de anställda bland Famnas medlemmar.

Teamen lär genom att göra. På gemensamma träffar med de åtta teamen och ledare från Famna diskuterar teamen vad de sett på sina arbetsplatser, vilka behov de vill jobba med och vad de ska förbättra.

Inför de första gemensamma träffarna har teamen studerat och identifierat utvecklingsbehov på sina respektive arbetsställen.

Vid detta träfftillfälle diskuterade teamen metoder för innovationsarbete och fick råd om systematik, uppföljning och hur processen för förbättring kan se ut. Alla team hade ännu inte exakt och slutgiltigt bestämt vad de skulle inrikta sitt förbättringsarbete på, men var på god väg.

Viktoria Loo Skyman talade om vad som står i fokus och vad som ger motivation att utveckla verksamheten, nämligen att se behoven och att göra livet bättre för dem man är till för, sa Viktoria.

Jenny Hjalmarson beskrev utvecklings- och innovationsprocessens olika stadier. Jenny betonade att processen tar tid och innehåller flera viktiga steg som alla kräver noggrannhet: att se behov, ha en idé, testa och utveckla den, införa den i verksamheten, värdera och kunna sprida den till fler. Det ledde till diskussioner.

Höstens deltagare har stor bredd och består till exempel av flera äldreomsorgsteam, demensvård, Parkinsonvård och LSS-boende.

Ett av de deltagande teamen kommer från Solberga by, som är ett LSS-boende med vuxna som har kognitiv och kommunikativ funktionsnedsättning. De boende kan sakna språk, talar inte. Teamet ser ett behov hos de boende att förstärka deras möjlighet till självbestämmande och integritet i sitt liv, att finna ännu bättre vägar och sätt att kommunicera, och att teamet ska finna systematik i det förbättringsarbetet.

Andra team inom äldreomsorgen söker vägar att förbättra den personcentrerad omvårdnad, exempelvis genom personcentrerad dokumentation.

Skyddsvärnet har ett team som ska förbättra för ensamkommande flyktingbarn.

Några team påpekade att trots entusiasm hos personal, och stöd från ledning, så finns det en del praktiska hinder som släpar efter i utvecklingsarbetet, till exempel avsaknad av stödverktyg i form av IT, e-postadresser och tillgängliga datorer.

Det är flera träffar kvar, och slutresultaten av årets Värdeforum kommer att presenteras på en vernissage i april.

För frågor, kontakt, kontakta Viktoria Loo Skyman och Jenny Hjalmarson

Informationsbroschyr om Värdeforum finns på länk här

Mer information om Värdeforum på länk här

En tidigare artikel om höstens Värdeforum finns här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna