Anders malmstenAktuellt

Skyddad yrkestitel för undersköterskor ger tryggare vård och omsorg

Famna är positiv till förslaget att införa en skyddad yrkestitel för yrket undersköterska. Det skriver organisationen, som har diskuterat utredningen med ett antal av sina medlemmar, i sitt remissvar som skickades till Socialdepartementet den 20 september.

Famna delar utredningens bedömning att en skyddad yrkestitel möter de behov som finns för en tryggare och säkrare vård och omsorg och att det är att föredra framför en legitimation. Införandet kan dock leda till vissa övergångsproblem, som arbetskraftsbrist. Det är därför viktigt med olika former av utbildningsinsatser inför förändringen.

– Våra medlemmar befarar vissa kostnadsökningar på grund av löneglidning, något som även lyfts fram i utredningen. För att den kompetenshöjning som man vill få tillstånd ska komma brukare och patienter till del är det viktigt för våra medlemmar att det tillförs resurser till sektorn för att kommande avtal ska kunna täcka ökade lönekostnader, säger Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

Kompetens motsvarande undersköterskeexamen

Famna håller med utredningen att det är viktigt att den nya bestämmelsen inte tillämpas alltför snävt. En person ska också genom validering ha rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Flera av Famnas-medlemmar har pekat på brister i nuvarande utbildningar och att fortbildningsinsatser på arbetsplatsen är avgörande för att uppfylla yrkeskraven.

Undersköterska och administration av läkemedel

I sitt remissvar uttrycker Famna vissa farhågor kring konsekvenserna av förslaget. Som framgår av utredningen ingår iordningsställande, administrering och överlämning av läkemedel i arbetsuppgifterna för både undersköterskor och vårdbiträden. Enligt utredningen är det vanligt att vårdbiträden arbetar ensamma inom hemtjänsten.

– I den förväntade bristsituationen under överskådlig tid är det inte resurseffektivt att dubbelbemanna hemtjänstbesöken om det inte är nödvändigt ur ett omsorgsperspektiv. Eftersom det för närvarande är vanligt att vårdbiträden får, och i många fall måste ha läkemedelsdelegeringar anser vi inte att det är tillräckligt belyst vilka konsekvenser den föreslagna förändringen kommer att få, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna