Anders malmstenAktuellt

Slutspurt för utredningen om framtidens socialtjänst

En översyn som förväntas lösa många av de problem socialtjänsten möter. Så beskriver regeringen det omfattande uppdraget att utreda socialtjänsten som Margareta Winberg, före detta socialdemokratisk minister, riksdagsledamot med mera, fick 2017. Det är 36 år sedan socialtjänstlagen trädde i kraft och drygt 25 år sedan den sågs över. Utredningen är förlängd och ska överlämnas till regeringen 1 juni 2020.

Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken och styrelsemedlem i Famna.

Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken och styrelsemedlem i Famna, är Famnas representant i utredningens referensgrupp är. Hon tog över arbetet efter Marie Bertilsson, socialt ansvarig samordnare på Bräcke diakoni, som var Famnas representant från början. För att få mer inblick i arbetet har vi bett Emma Simonsson Vento att berätta om arbetet med Framtidens socialtjänst.

Emma, vilket är utredningens uppdrag?

– Utredningen tillsattes för att socialtjänsten har blivit mer specialiserad och styrande. Antalet bestämmelser och detaljer i socialtjänstlagen har ökat. Mycket av socialtjänstens kraft har lagts på ärendestyrd myndighetsutövning. Det har bland annat inneburit att det långsiktiga och strukturellt förebyggande arbetet har fått stå tillbaka. Detaljreglering och olika riktlinjer har minskat medarbetarnas handlingsutrymme och försvårat individuell bedömning. Socialtjänstens verksamhet behöver anpassas efter förändringar i omvärlden och bli mer kunskapsbaserad. Lagen upplevs också som svår att tillämpa och förstå.

Utredningen ska bland annat se över och lämna förslag om socialtjänstlagens struktur och konstruktion; förebyggande arbete; professionen kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst; möjlighet att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten riskeras; samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer och slutligen, medborgaren/individen.

Vilka är de kontroversiella frågorna?

– Det finns inte några riktigt kontroversiella frågor. Det vi dock ofta återkommer till i referensgruppen är att det inte är säkert att det hjälper att ändra i regelverket om inte ytterligare resurser skjuts till. Det är alltså en ren resursfråga, och något som utredningen inte rår på.

Vilka frågor är viktigast för Famnas medlemmar, anser du?

– Övergripande är det frågor som rör samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer, som till exempel Famnas medlemsorganisationer. Sedan har ju Famnas medlemmar olika verksamheter med olika inriktningar, för några är barnperspektivet i fokus, för andra äldreomsorgen och så vidare.

Var befinner ni er nu i arbetet?

– Eftersom uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020, så är utredningen på väg att avslutas. Referensgruppens träffar har hittills behandlat teman som samverkan, stärkt barnrättsperspektiv, brukarperspektiv, äldreomsorg samt förenklad biståndsbedömning.

Vad står på agendan inför ert nästa möte?

– Nästa referensgruppsmöte är den 30 oktober. Då är temat Brukare – bemötande och inflytande. Att få agendan inför varje referensgruppsmöte har varit en av utmaningarna med att delta. Temat för referensgruppens träffar har ofta kommit ut ganska nära inpå träffen. Då blir det svårt att som representant hinna lyssna in vad Famnas medlemsorganisationer tycker i sakfrågor kopplade till temat.

Om jag som Famna-medlem vill hålla mig informerad om vad som händer i utredningen, hur gör jag då på bästa sätt?

– Det finns en grupp på Facebook som heter ”Famnas arbetsgrupp Framtidens socialtjänst” där jag lägger ut information så fort vi fått temat för nästa referensgruppsmöte. Efter mötet skriver jag en kort sammanfattning. Rapporter och kommentarer kring de olika temana finns att läsa i den gruppen. Det allra bästa är att använda Facebook-gruppen, för då kan alla intresserade läsa kommunikationen. Men det går också bra att mejla mig, emma.vento@gyllenkroken.se eller ringa på 031-808995.

Länk till Facebookgruppen Famnas arbetsgrupp Framtidens socialtjänst – https://www.facebook.com/groups/868725083282789/?epa=SEARCH_BOX

Om utredningen Framtidens socialtjänst https://framtidens-socialtjanst.se

Om höstens viktiga politiska frågor för idéburen välfärd https://www.famna.org/hostens-heta-politiska-fragor-for-ideburen-sektor/

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna