Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Stärkt civilsamhälle

 

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle överlämnar nu sitt betänkande, Palett för ett stärkt civilsamhälle, till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Utredningen föreslår en rad åtgärder i syfte att stärka det civila samhällets roll i demokratin och för mångfald, och förslag för att underlätta för det civila samhället att driva verksamhet.

Utredaren Dan Ericsson skriver:
”Sverige har ett starkt och livaktigt civilsamhälle. Det ideella engagemanget är högt och stabilt: 53 procent av svenskarna utför ideellt arbete, i genomsnitt 15 timmar i månaden. Inte minst den senaste höstens flyktingkris visar på civilsamhällets nyckelroll, där både etablerade organisationer och nya initiativ mobiliserade människors engagemang.”

I debattartikeln sammanfattas utredningen i fyra punkter, som återges förkortat här:

”1. Förstärkt kunskap, samverkan och återkoppling
.

Kompetenshöjande insatser för statliga myndigheter och krav på konsekvensanalyser avseende effekter för civilsamhället från utredningar och vid regelgivning. En tydligare myndighetsstyrning som synliggör civilsamhället för varje relevant myndighet.”

De andra punkterna är:

2. Minskat krångel och enklare kontaktvägar (mellan offentliga och civilsamhällets organisationer).

3. Stärkt roll för civilsamhället i socioekonomiskt utsatta bostadsområden.

4. Stärkta möjligheter att delta i upphandlingar och idéburna offentliga partnerskap.
Här skriver utredaren:
”Åtgärder för att underlätta för civilsamhället att delta i offentlig upphandling och idéburet offentligt partnerskap. Upphandlingsmyndigheten ska utforma vägledningar för upphandling och arbeta fram upphandlingskriterier som beskriver de mervärden civilsamhällets organisationer står för.”

Artikeln i sin helhet kan läsas på länk här.

Utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) lämnas till kulturministern och därefter börjar debatt och en parlamentarisk process. Till att börja med skickas utredningens förslag ut på remiss, dvs. att organisationer och myndigheter, kommuner och även individer kan komma med synpunkter.

Utifrån utredningsförslag och synpunkter som kommit fram under remissrundan kan regeringen därefter komma med ett förslag, en s.k. proposition, som går till riksdagen för diskussion och beslut.

Förutom utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle, som nu presenterats, pågår det även andra utredningar som rör angränsande områden för civilsamhället, upphandling och välfärd. Det handlar t.ex. om Välfärdsutredningen, som också tar upp hur civilsamhällets verksamheter ska stärkas inom vård, omsorg och skola.

Det närmaste året kan bli mycket intressant för vilken roll civilsamhället ska ha och vad slags utveckling som kan formas i framtiden för idéburnas välfärdsverksamheter.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna